تقلب پاسور | چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور | چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور در بازی هاي‌ با ورق می‌تواند شامل ترفندها یا ریاضیات ساده باشد. ممکن اسـت یک حقه در آستین خود داشته باشید ؛ بتوانید ارزش عرشه را ارزیابی کنید یا با یک عرشه علامت گذاری شده یا انباشته شده خودرا برای موفقیت آماده کنید. با کمی تمرین و آمادگی ؛ شانس بـه نفع شـما خواهد بود.

روش 1 : انباشت عرشه

کارت هاي‌ ایده آل رابا استفاده از یک تغییر مختلط جست‌وجو کنید. لبه بلند عرشه کارتها را در امتداد پایه سه انگشت آخر خود قرار دهید. انگشت اشاره شـما باید از لبه بالایی عرشه پشتیبانی کند. صورتی خودرا بـه اطراف بپیچید تا از لبه زیرین پشتیبانی کند.

 

انگشت شست شـما باید روی کارتها قرار داشته باشد ؛ در حالی کـه کارتها بـه صورت عمودی نگه داشته میشوند و پشت کارتها روی انگشتان شـما قرار می‌گیرند.با قرار دادن انگشت شست خود در وسط لبه پایین کارتها و انگشت اشاره خودرا در وسط لبه بالایی عرشه را بگیرید.

 

اکثر کارتها را از وسط عرشه بـه داخل دست چرخان بکشید در حالی کـه بعضی از کارتها رابا انگشت شست خود بـه آرامی از بالای صفحه بلغزانید تا در کف بماند. این کارتها رابا انگشت شست خود بـه سمت انگشتان دست نگهدارنده فشار دهید و کارتها را از دست زدن بـه سمت عقب بر روی بالای عرشه در دست پشتیبانی قرار دهید.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

این زدن را تکرار کنید. با انگشت شست دست نگهدارنده ؛ کارتهای بیشتری را از روی عرشه در دست زدن خود جدا کنید ؛ تا زمانی کـه بیشتر کارتها در دست پشتیبانی قرار بگیرند. وقتی کارت کافی برای مخلوط شدن در دست زدن وجود ندارد ؛ بقیه کارتها را روی بالای پشته در دست پشتیبانی قرار دهید.دست تکیه گاه خودرا کمی از حالت عمودی متمایل کنید تا بتوانید چهره کارت ها را ببینید. کارت هاي‌ مورد نظر خودرا جست‌وجو کنید.

 

2- کارت هاي‌ ایده آل را در بالای عرشه شناور کنید. وقتی کارتی را کـه میخواهید در دست داشته باشید شناسایی کنید ؛ بقیه کارتها را از روی ان بیرون بکشید ؛ بـه طوری کـه کارت مورد نظر شـما در انتهای عرشه قرار بگیرد. انگشت شست خودرا از روی کارت مورد نظر در دست بکشید. ان را بین انگشت شست و انگشت خود بگیرید و ان را بـه قسمت بالای عرشه بکشید.

 

بعد از این کـه کارت خودرا بـه سمت بالا حرکت دادید ؛ بـه مخلوط کردن سایر کارتها ادامه دهید تا حرکت پنهان شود.با انجام یک لغزش ؛ کارت را در بالا نگه دارید تا در جای خود قرار گیرد. سه انگشت آخر خودرا محکم روی کارت بالایی قرار دهید در حالی کـه دیگران را از طریق عرشه بـه هم می ریزید.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

از معاملات کارت دوم استفاده کنید تا کارت هاي‌ برتر را بـه خود اختصاص دهید و کارت دوم را بـه بقیه بدهید. بـه عنوان مثال ؛ اگر در حال بازی پوکر هستید ؛ میخواهید 5 کارت در بالای خود داشته باشید کـه یک دست خوب برای خودتان باشد.

 

اگر در حال انجام یک بازی شریک هستید ؛ مانند Euchre ؛ درنظر داشته باشید کارت هاي‌ تعریف شده بیشتری را در بالای عرشه قرار دهید و قسمت بالایی را نیز بـه شریک زندگی خود بدهید.

 

3- سفارش کارتها را برای معامله پایین معکوس کنید. اگر تمام کارت هاي‌ ایده آل خودرا در بالای عرشه قرار داده اید ؛ از تغییر شکل ناگهانی استفاده کنید تا ترتیب عرشه را معکوس کرده و کارت هاي‌ خودرا در پایین قرار دهید. با دست زدن بـه سر ؛ تمام عرشه را بگیرید و هر بار با انگشت شست دست پشتیبانی خود ؛ یک کارت را از عرشه بلغزانید تا زمانی کـه تمام عرشه را پشت سر بگذارید.

 

اکنون کـه کارت هاي‌ ایده آل در پایین قراردارند ؛ می‌توانید با استفاده از یک معامله پایین خودرا با یک دست پوکر خوب تنظیم کنید ؛ در حالی کـه با همه ی افراد خارج از بالا کار میکنید.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

4-دستور دهید کارتها در دست شـما قرار بگیرند. عرشه را بـه نصف برش دهید و هر نیمه را روی میز قرار دهید تا یک میزگرد انجام دهید. در حالی کـه گوشه هاي‌ داخلی عرشه را بـه سمت بالا می‌برید ؛ نیمه پایینی هر عرشه رابا انگشتان خود فشار دهید. هنگام افتادن و جابجایی کارت ها ؛ آن ها را بازرسی کنید.

 

هنگامی کـه بـه بالای عرشه رسیدید ؛ تعداد کارتهای مورد نیاز خودرا بین دو کارت مورد نظر در دست خود بیندازید تا هنگام زدن سوئیچ بـه دست شـما بیفتد.تعداد کارتهایی کـه بین هر یک از آن ها کـه در دست دارید میخواهید تعداد بازیکنان منهای یک بازیکن باشد ؛ یعنی شـما.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

بهتر اسـت در نخستین ترکیب خود کارتهای کمی دراین بین داشته باشید ؛ زیرا برای افزودن بیشتر همیشه میتوانید دوباره مرتب شوید.این بـه ویژه برای بازی مانند پوکر بسیار مفید اسـت کـه در ان بـه چندین نفر پشت میز دست خواهید داد.

 

روش 2
به خودتان بهترین کارت ها را بدهید

1-با “معامله دوم” با بقیه جدول ؛ کارت برتر را بـه خود اختصاص دهید. عرشه رابا بهترین کارتها در بالای هم قرار دهید. عرشه را در کف دست خود نگه دارید و انگشت شست خودرا در بالا قرار دهید. با استفاده از انگشت شست خود ؛ کارت بالایی رابا زاویه کمی بـه سمت کنار بکشید تا بتوانید گوشه کارت دوم رابا انگشت شست و اشاره انگشت شست بگیرید.

 

این کارت را همانگونه کـه بـه بقیه کارت میدهید ادامه دهید و سپس کارت برتر را بـه خود اختصاص دهید.این حرکت را بـه آرامی تمرین کنید و همان‌ گونه سرعت معامله خودرا افزایش دهید ودر حین پیشرفت ؛ فاصله اسلاید کارت بالایی را کاهش دهید.

 

با خم شدن مچ دست خود ؛ این ترفند را از دید بقیه بازیکنان دور نگه دارید تا قسمت بالای کارت کمی بـه سمت شـما متمایل شود. این از پشت دست شـما برای محافظت از عرشه کارت از دید بازیکنان دیگر استفاده میکند.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

2- دست خودرا از پایین عرشه بیرون بیاورید. بهترین کارت ها را در قسمت پایین عرشه قرار دهید. عرشه را در کف دست خود نگه دارید و انگشت شست خودرا در بالا قرار دهید. نوک انگشت میانی خودرا در گوشه کارت در پایین عرشه آماده نگه دارید. با بازیکنان دیگر بالای طبقه برخورد کنید.

 

وقتی زمان رسیدگی بـه دست خودتان اسـت ؛ با استفاده از انگشت میانی کـه آماده و آماده بودید ؛ بـه گوشه کارت پایین فشار کمی دهید. ان گوشه را بـه آرامی بـه سمت گوشه مورب ان طرف فشار دهید. ان گوشه باید بـه کف دست شـما فشار بیاورد و خم کمی در کارت ایجاد کرده و ان را از سایر کارتهای پایین عرشه جدا کند. کارت پایین را کمی از عرشه بلغزانید و با دست معاملاتی ان را بگیرید.

 

مهم اسـت کـه کارت را از بقیه قسمت هاي‌ پایین عرشه جدا کنید تا مطمئن شوید کـه فقط یک کارت اسلاید می‌کند و بعضی دیگر رابا خود نمیبرد ؛ یک عرشه مربع نیست و بالفعل می‌دهد ترفند شـما عرشه را کمی متمایل نگه دارید و قسمت بالای کارتها رو بـه بقیه بازیکنان باشد و پایین عرشه و کارت هاي‌ خم خودرا مخفی کنید.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

3-عرشه را بـه ترتیب با کارتها بچینید. برای شناور کردن کارتهایی کـه می‌خواهید در بالای عرشه استفاده کنید ؛ سپس تعدادی کارت را بین کارتهایی کـه می‌خواهید در دست خود داشته باشید ؛ مرتب کنید تا عرشه بـه نفع شـما باشد. اگر بهترین کارت هایي را کـه میخواهید بـه دست شـما بیفتد ؛ روی عرشه چیده اید ؛ می‌توانید همان طور کـه طبق معمولً از بالای صفحه بـه خودتان و دیگران میپردازید ؛ معامله کنید.

 

تعداد بازیکنان را حساب کنید ؛ خودتان را شامل نشوید. این تعداد کارت اسـت کـه شـما باید بین کارت هایي کـه برای خود در بالای عرشه قرار داده اید قرار دهید. بـه عنوان مثال ؛ اگر چهار بازیکن دیگر در بازی دارید و پنج کارت برای دست پوکر خود در بالای عرشه قرار داده اید ؛ بین هر پنج کارت کـه میخواهید برای دست خود نگه دارید ؛ چهار کارت قرار دهید.

 

از دادن دست بی عیب و نقص بـه خود خودداری کنید و تمرکز خودرا بر این بگذارید کـه با بهترین دست شروع بـه خود لبه بدهید ؛ بنابر این خودرا تسلیم نمیکنید.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

روش3
کارت های شمارش در Blackjack

1-بـه کارتهایی کـه تقسیم می‌شوند مقدار امتیاز اختصاص دهید. کارتهای 2-6 کارتهای کم ارزش درنظر گرفته می‌شوند. این‌ها یک امتیاز بـه تعداد شـما اضافه می‌کنند. 7-9 کارت خنثی اسـت و ارزش ندارد. 10-آس کارتهایی با ارزش بالا هستند و از شمارش شـما یک امتیاز کم میکنند.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

2-مقدار نقطه عرشه رابا هر دستی کـه ارزیابی میشود ارزیابی کنید. بـه جمع و کم کردن مقادیر نقطه برای هر دور فروش از عرشه ادامه دهید. بعد از این کـه چندین دست بـه دست شـما رسید و می‌توانید با توجه بـه محاسبات خود از ارزش کارت هاي‌ باقیمانده در عرشه ؛ بهتر ارزیابی کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر 5 بازیکن دارید و کارتهایی کـه بـه هر بازیکن تعلق میگیرد عبارتند از: [+1 ؛ -1] [0 ؛ -1] [-1 ؛ -1] [+1 ؛ 0] [-1 ؛ -1] این باعث میشود تعداد عرشه شـما برابر با -4 باشد.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

3-شمردن کل یک کارت را تمرین کنید. بـه تنهایی از طریق یک کارت کامل معامله کنید و هنگام رفتن ارزش هر کارت را حساب کنید. اگر درست حساب کنید ؛ تعداد نهایی شـما باید صفر باشد.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

4-کارتهای خودرا درست بازی کنید. فروشندگان باید 12 تا 16 بازی بکشند ؛ بنابر این یک عرشه مملو از کارت هاي‌ کم ارزش برای فروشنده مفید اسـت و احتمال این کـه بتواند شکسته شود ؛ یا با 21 تساوی سخت بیشتر از 21 شود. این بدان معناست کـه اگر عرشه رابا مقدار نقطه منفی ارزیابی کرده‌اید ؛ سود بیشتری برای فروشنده دارد و کارت هاي‌ کم ارزش بیشتری در عرشه باقیمانده اند.

 

در مقابل یک فروشنده دریک تساوی سخت با عرشه کم ارزش شرط نگذارید.اگر نمایندگی کارت چهره را نشان میدهد و دستی با تساوی سخت دارید ؛ ممکن اسـت از “زدن” یا کشیدن کارت نیز بهره مند شوید.

 

شرط هاي‌ بزرگتری را درصورت داشتن یک عرشه با ارزش بالا قرار دهید ؛ بـه این معنی کـه 10 کارت و کارت چهره در عرشه باقیمانده و باعث می‌شود کـه شـما یک بلک جک یا 20 مورد داشته باشید.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

تقلب پاسور

5- تعداد واقعی را ارزیابی کنید. بیشتر کازینوها هم زمان چندین عرشه دارند. تعداد کارتهایی را کـه در اختیار شـما قرار می‌گیرد ؛ درنظر بگیرید و ان را بـه تعداد عرشه هاي‌ باقیمانده در دست یا کفش فروشنده تقسیم کنید. این بـه شـما ایده بهتری از احتمال واقعی دست خوب یا فروشنده شکسته شدن میدهد.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر تعداد دویدن شـما 4+ باشد و بـه نظر برسد کـه 2 عرشه باقیمانده اسـت ؛ شـما 4 را بر 2 تقسیم می‌کنید و 2+ برای شـما باقی میماند. این هنوز یک شمارش مثبت اسـت و بـه این معنی اسـت کـه میتوانید دراین معامله شرط بندی بالاتری داشته باشید.

تقلب پاسور _ چگونه تقلب در بازی های کارتی انجام دهیم

روش 4
علامت گذاری روی یک عرشه دوچرخه

1-سفارشی ترتیب دهید تا لباس ها روی کارت مشخص شوند. یک سیستم مشترک از کارت هاي‌ سفارش با استفاده از صامت از کلمه “تعقیب” بـه سفارش لباس این کد مخفف: باشگاه ها، قلب، پیک و الماس

علامت گذاری روی یک عرشه دوچرخه

2-از روش خوشه اي برای شناسایی لباس استفاده کنید. در چرخ فلکه زیر مردی کـه در گوشه بالای هر کارت قرار دارد ؛ پنج علامت هش وجوددارد. با استفاده از یک نوک تیز قرمز یا آبی ؛ با توجه بـه رنگ عرشه ؛ رنگ علامت هش را در چرخ فلکه سمت راست قرار دهید کـه مطابق ترتیب “تعقیب” ؛ نشانگر کارت اسـت.

 

اگر کارت یک باشگاه باشد ؛ شـما در نخستین برچسب هش رنگ می‌کنید ؛ برای Hearts دوم ؛ Spades سوم و Diamonds چهارم.

 

سمت راست کارت را علامت گذاری کنید زیرا وقتی آن ها در بازی مانند پوکر در دست حریفان خود قرار می‌گیرند ؛ بیشتر اوقات گوشه سمت راست کارت اسـت کـه نشان داده می‌شود.

علامت گذاری روی یک عرشه دوچرخه

3-مقدار عددی را در فن علامت گذاری کنید. پنکه شکلی از گل اسـت کـه توسط مرد در گوشه بالای کارت نگه داشته می‌شود. اگر گل کاملاً علامت گذاری نشده باشد ؛ یک آس اسـت. با استفاده از قلم قرمز یا آبی گلبرگهای فن را مشخص کنید.

 

علامت گذاری رابا گلبرگ در سمت راست بالای مرکز / فن یا انچه را می‌توان “ساعت یک” درنظر گرفت ؛ شروع کنید. دراین گلبرگ رنگی کنید تا نشانگر 2 باشد. در اطراف گل ادامه دهید تا 9 گلبرگ بالای فن باشد.

 

رنگ دایره در مرکز فن را مشخص کنید تا 10 باشد. هر کارت چهره باید دارای این دایره مرکزی باشد. دایره بـه علاوه گلبرگ بالا / مرکز بـه رنگ یک جک ؛ دایره و گلبرگ بعدی خواهد بود حق یک ملکه خواهد بود. دایره مرکزی بـه علاوه گلبرگ سوم یا افقی ؛ King اسـت.

تقلب پاسور

4- علامت ها را در گوشه مقابل تکرار کنید. هر کارت مقداری دارد کـه روی صورت برگردانده میشود ؛ بـه این معنی کـه میتوان ان را از همان جایی کـه علامت گذاری کرده‌اید ؛ در دست “رقیب” قرار دهید. علامت هاي‌ خودرا در گوشه مقابل کارت تکرار کنید تا مطمئن شوید کـه بدون توجه بـه این کـه طرف مقابل کارت را نگه دارد ؛ قابل مشاهده اسـت.

 

این امر باعث میشود کارت کارت سازگار باشد ؛ و مشخص میشود کـه عرشه مشخص شده اسـت.نشانه هاي‌ خودرا بر روی یک عرشه جدید قرار دهید. رنگ عرشه کمرنگ میشود و شـما میخواهید نشانه هاي‌ شـما با ان کمرنگ شود و از رنگ روی عرشه تیره نباشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید