بازی رئیس جمهور | آموزش و نحوه بازی رئیس جمهور (بازی با ورق پاسور)

بازی رئیس جمهور | آموزش و نحوه بازی رئیس جمهور (بازی با ورق پاسور)

نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور یک بازی با ورق سرگرم کننده و سریع اسـت کـه موقعیت بازیکنان هر دور تغییر میکند. برنده هر دور رئیس جمهور می‌شود در حالی کـه بازنده سوراخ سوراخ اسـت. هنگامی کـه قوانین اساسی را پایین آوردید ؛ ممکن اسـت یکی از تغییرات بسیاری را کـه دراین بازی کارت محبوب وجوددارد ؛ امتحان کنید.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

قسمت1شروع دور اول

4 تا 7 بازیکن جمع کنید. شـما نمی‌توانید با کمتر از 4 نفر بـه عنوان رئیس جمهور بازی کنید. اگر میخواهید بیش از 7 شماره در ان بگنجانید ؛ باید کارت دوم را بـه داخل دسته بریزید.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

2- یک بار با یک کارت 52 کارت استاندارد برخورد کنید. دایره را دور بزنید تا همه ی کارتها تقسیم شود. بعضی از بازیکنان ممکن اسـت یک کارت بیشتر از بازیکنان دیگر داشته باشند ؛ کـه خوب اسـت. 

 

3- از شخصی کـه 3 کلوپ دارد بخواهید کارت را در وسط قرار دهد. این کارت همیشه دور اول را شروع می‌کند. بـه غیر از این یک کارت ؛ هیچکس دیگری نباید نشان دهد کـه کدام کارتها در دست انها هستند.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

4- کارتهایی با درجه “بالاتر” در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور دایره قرار دهید. رتبه کارت شماره اسـت. پایین ترین رتبه یک 3 و بالاترین رتبه یک آس اسـت. کارت هایي با 2 درجه ندارند.

 

بـه عنوان مثال ؛ پس از این کـه نفر اول 3 کلوپ را قرار داد ؛ بازیکن سمت چپ باید 4 یا بالاتر را قرار دهد. اگر بازیکن دوم 4 را قرار دهد ؛ بازیکن سوم باید 5 یا بالاتر را پایین بیاورد. آن ها نمی‌توانند 3 بگذارند.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

5- یک شماره 2 را روی شمع قرار دهید تا عرشه پاک شود. همه ی کارت هاي‌ موجود در ان را برداشته و تا مرحله بعد کنار بگذارید. شخصی کـه 2 را پایین میگذارد اکنون میتواند هر کارت را انتخاب کند و ان را بازی کند. فرد بعد از آن ها اکنون باید این کارت جدید را پشت سر بگذارد.

 

2 کارت نمیتواند آخرین کارتی باشد کـه در دست خود بازی میکنید. اگر فقط 2 کارت باقی مانده و ان را بازی کنید ؛ بـه طور خودکار بازی را از دست میدهید ؛ تبدیل بـه “گول” یا “سوراخ سوراخ” میشوید.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

6- مجموعه اي از کارتها را کـه تعداد کارتهای دارای رتبه بالاتر هستند ؛ پیشی بگیرید. شـما میتوانید 2 یا چند کارت از همان رتبه را روی توده قرار دهید. دراین حالت ؛ نفر بعدی باید این کارت رابا همان تعداد کارت اما از درجه بالاتر مطابقت دهد.

 

بنابر این اگر یک جفت 5 قرار دهید ؛ نفر بعدی باید یک جفت 6 یا بالاتر را کنار بگذارید. آن ها نمیتوانند 1 سلطان «حتی اگر از 6 بالاتر اسـت» یا یک جفت 4 قرار دهند «زیرا اگر چه انها یک جفت مطابق دارند ؛ 4 درجه پایین تری اسـت».

 

اگر هر 4 کارت یک شماره کنار گذاشته شود ؛ شمع پاک میشود. بنابر این اگر 4 ایس پایین بیفتد ؛ شمع را پاک میکنید و آخرین نفری کـه بازی میکند یک کارت جدید تعیین می‌کند.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

7-اگر نمیتوانید کارت ها را پایین بگذارید ؛ تصویب کنید. اگر نمیتوانید کارت بالای شمع را پشت سر بگذارید ؛ بگویید پاس. ممکن اسـت افراد مرتباً عبور کنند تا این کـه شخصی کارت را پایین بگذارد. اگر کل دایره بازیکنان می‌گوید پاس ؛ شمع را پاک کنید. آخرین کسی کـه می‌تواند یک کارت بازی کند اکنون می‌تواند هر کارت را بـه دلخواه خود کنار بگذارد.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

8- بازی را ادامه دهید تا جایی کـه کارت هاي‌ همه ی تمام شود. دراین بازی 3 رتبه وجوددارد کـه بر اساس کسانی کـه کارتهای خودرا اول و آخر از دست داده اند. پس از اتمام کارت ؛ بازی را متوقف می‌کنید تا زمانی کـه سایر بازیکنان نیز کارت خودرا از دست بدهند. نخستین شخصی کـه تمام کارت هاي‌ خودرا گم می‌کند رئیس جمهور اسـت. آن ها 2 امتیاز میگیرند.

 

نفر دوم کـه تمام کارت هاي‌ خودرا گم میکند ؛ معاون رئیس جمهور اسـت. آن ها 1 امتیاز میگیرند.آخرین شخصی کـه هر کارت دارد ؛ بـه عنوان سوراخ سوراخ ؛ طغیان ؛ یا کلاه بردار شناخته می‌شود. آن ها هیچ امتیازی نمی‌گیرند ؛ اما باید در مرحله بعدی با رئیس جمهور کارت معامله کنند.

 

اگر تصمیم دارید فقط یک دور بازی کنید ؛ رئیس جمهور برنده اسـت. با این حال ؛ بـه طور سنتی ؛ چندین دور انجام میشود تا این کـه کسی 11 امتیاز کسب کند و برنده شود.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

قسمت- 2 بازی دورهای بعدی

1- رئیس جمهور و سوراخ کارت هاي‌ تجاری را پس از برخورد با عرشه جلب کنید. یک سوراخ باید کارت بالاترین رتبه خودرا بـه رئیس جمهور بدهد. در همین حال رئیس جمهور می‌تواند هر کارت را کـه از دست آن ها انتخاب کند بـه سوراخ سوراخ کند. طبق معمولً رئیس جمهور کارت پایین ردیفی بـه سوراخ سوراخ میکند.هیچ یک از بازیکنان دیگر نباید ببینند کـه کدام کارت ها را معامله کرده اند.

بازی رئیس جمهور

2-دراین دور با رئیس جمهور شروع کنید. برای همه ی دورهای بعد از دور اول ؛ رئیس جمهور کارت اول را بازی میکند. آن ها می‌توانند هر کارتی را کـه انتخاب میکنند بازی کنند.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

3- این بازی را انجام دهید تا همه ی کارت هاي‌ خودرا گم کنند. هر شخصی کـه دراین دور اول کارت خودرا گم کند اکنون رئیس جمهور اسـت و پس از ان معاون رئیس جمهور اسـت. بـه انها امتیاز دهید. شخصی کـه هنوز کارت در پایان دارد اکنون یک سوراخ جدید اسـت.

 

رئیس جمهور 2 امتیاز میگیرد. معاون رئیس جمهور 1 امتیاز می‌گیرد. هیچکس دیگری امتیاز نمی‌گیرد.ایده خوبی اسـت کـه کسی هنگام دور زدن امتیاز را بنویسد.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

4- اینکار را تکرار کنید تا کسی 11 امتیاز کسب کند. دورهای جدید را ادامه دهید تا کسی کـه موفق بـه کسب 11 امتیاز شود. اگر میخواهید بازی را طولانی تر یا کوتاه تر کنید ؛ می‌توانید این شماره را در ابتدای بازی تغییر دهید.

قسمت 3 گنجاندن قوانین مجلس

1- موقعیت هاي‌ جدیدی برای بازیکنان اضافی ایجاد کنید. در بازیهای عادی ر Presسای جمهور ؛ فقط 3 سمت وجوددارد: رئیس جمهور ؛ معاون رئیس جمهور و یک روزنه. بازیکنان دیگر هیچ عنوان یا قانون خاصی ندارند. درصورت تمایل می‌توانید موقعیت هاي‌ جدیدی برای این بازیکنان ایجاد کنید.

 

خزانه دار و منشی طبق معمولً نفر سوم و چهارم هستند کـه تمام کارت هاي‌ خودرا گم میکنند. این موقعیت ها مفید اسـت اگر بـه رئیس جمهور اجازه دهید قوانین جدید را در جریان بازی تنظیم کند.

 

Vice-a-hole دومین و آخرین بازیکنی اسـت کـه کارت هاي‌ خودرا از دست می‌دهد. در ابتدای دور جدید ؛ یک سوراخ معاون بـه رئیس جمهور 1 کارت می‌دهد در حالی کـه یک سوراخ بـه رئیس جمهور 2 کارت میدهد.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

2- درصورت پیروزی در 3 دور یا بیشتر بـه رئیس جمهور اجازه دهید قوانین جدیدی وضع کند. اگر یک نفر مدام برنده شود ؛ می‌توانید بـه او اجازه دهید تا قانون دیگر قانون را برای بقیه بازی ها تنظیم کند. این می‌تواند هر انچه رئیس جمهور می‌خواهد باشد. بـه عنوان مثال:

 

اگر با موقعیت هاي‌ اضافی بازی میکنید ؛ ممکن اسـت قوانین خاصی را برای انها وضع کنید ؛ زیرا طبق معمولً چنین قوانینی وجود ندارد. بـه عنوان مثال ؛ ممکن اسـت بگویید کـه خزانه دار و منشی می‌توانند در ابتدای هر دور کارت هاي‌ تجاری را انجام دهند.

 

اگر این بازی را بـه عنوان یک بازی نوشیدنی انجام میدهید ؛ ممکن اسـت قانونی مانند “هر شخصی 8 باشگاه بازی می‌کند باید بنوشد” یا “هر شخصی کـه یک ست منطبق را کنار بگذارد باید بنوشد” را تنظیم کنید.

بازی رئیس جمهور _ نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق»

بازی رئیس جمهور

3- برای غلبه بر هر رتبه بندی کارت ؛ از یک جفت منطبق استفاده کنید. در عده اي از تغییرات بازی ؛ اگر 2 کارت از یک رتبه را کنار بگذارید ؛ بـه طور خودکار هر کارت فعلی را کـه در ان شمع اسـت قرار میدهید. بنابر این یک جفت 3 میتواند یک ملکه را شکست دهد. بازیکن بعدی هنوز باید 2 کارت با رتبه بالاتر قرار دهد.

 

دراین تغییر ؛ یک مجموعه بزرگ همیشه از رتبه کمتری پیروز خواهد شد. بنابر این اگر یک جفت 6 نفره بازی کنید ؛ نفر بعدی میتواند شـما رابا سه گانه 4 نفره شکست دهد. فرد بعد از آن ها میتواند با یک مجموعه کامل 3 تایی ان را شکست دهد.

بازی رئیس جمهور

4- بـه مردم اجازه دهید کارتها را مطابقت دهند. یکیدیگر از گزینه هاي‌ محبوب این اسـت کـه بـه مردم اجازه می‌دهد کارتهایی را کـه با رتبه کارت بالا مطابقت دارند قرار دهند. بـه عنوان مثال ؛ اگر 5 شماره کارت برتر روی شمع اسـت ؛ بـه شـما اجازه می‌دهد 5 شماره دیگر را بـه جای 6 یا بالاتر قرار دهید.

 

هنگام مطابقت با رتبه ؛ از بازیکن بعدی رد شوید. بنابر این اگر 5 رابا 5 دیگر مطابقت دهید ؛ فرد سمت چپ شـما نوبت خودرا از دست می‌دهد.

بازی رئیس جمهور

5-بازی جمهور را بـه یک بازی نوشیدنی تبدیل کنید. قوانین عمدتا یکسان اسـت ؛ فقط هر شخصی بـه یک نوشیدنی احتیاج دارد. رئیس جمهور میتواند در هر زمان از شخصی بخواهد جرعه اي بنوشد. معاون رئیس جمهور میتواند از هرکسی بـه جز رئیس جمهور بخواهد نوشیدنی بخورد.

 

وقتی رد میشوید یا از شـما رد میشود باید بنوشید.وقتی 2 بازی می‌شود همه ی باید بنوشند.در عده اي از تغییرات بازی ؛ وقتی رئیس جمهور می‌گوید “جلسه هیئت مدیره” ؛ همه ی نوشیدنی هاي‌ خودرا تمام میکنند.بـه طور سنتی ؛ سوراخ سوراخ باید نوشیدنی هاي‌ مردم را دوباره پر کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید