بازی گلف آموزش و ترفندهای نحوه بازی گلف (بازی با ورق پاسور)

بازی گلف آموزش و ترفندهای نحوه بازی گلف (بازی با ورق پاسور)

 آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

گلف فقط یک دوره زمینی و توپ نیست – بلکه یک بازی بامزه اسـت کـه میتواند با دو یا چند نفر انجام شود. مانند تعداد زیادی از بازی هاي‌ ورق ؛ مردم تغییرات بیشماری را ایجاد کرده اند.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

قسمت 1 قوانین 6-کارت

1- از بازیکنان بخواهید دریک دایره بنشینند و یک عرشه را مرتب کنند. اگر چهار بازیکن یا بیشتر وجوددارد ؛ دو عرشه رابا هم مرتب کنید. [1] اگر هشت بازیکن یا بیشتر وجوددارد ؛ سه عرشه رابا هم مرتب کنید.

 

اگر می‌خواهید از یک قانون متغیر استفاده کنید ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه همه ی قبل از شروع بازی موافق هستند. پس از فروش کارت ها ؛ قوانین نمی‌توانند تغییر کنند.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

2- برای هر بازیکن بـه صورت رو بـه پایین شش کارت بدهید. شخصی میتواند داوطلب فروش شود یا شـما می‌توانید یکی را بـه طور تصادفی انتخاب کنید.بـه کارتهایی کـه بـه شـما تعلق گرفته نگاه نکنید! اگر کسی اینکار را کرد ؛ دوباره کارت ها را مرتب کنید و دوباره معامله کنید.اگر چند دور بازی میکنید ؛ بـه نوبت بـه عنوان فروشنده بروید ودر جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت کنید.فروشنده باید همان تعداد کارت را بـه خودش بدهد.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

3- قرعه کشی کنید و شمع را دور بریزید. باقی مانده عرشه را در دسته اي رو بـه پایین از قسمت شمع قرعه کشی قرار دهید. کارت بالای صفحه را بـه سمت بالا ودر کنار ان ورق بزنید تا توده دور انداز را تشکیل دهد.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

4- هر بازیکن کارتهای خودرا دریک شبکه 3×2 جلوی خود مرتب می‌کند. بـه کارتها نگاه نکنید یا انها را رو بـه بالا برگردانید.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

5- هر بازیکن هردو کارت در شبکه خودرا رو بـه بالا میکند. بعد از تحویل نخستین مورد ؛ میتوانید مورد دوم را انتخاب کنید.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

6- سیستم امتیازدهی را توضیح دهید. از راهنمای امتیازدهی برای یک سیستم مشترک استفاده کنید یا از یک تغییر استفاده کنید. ان را برای افرادی کـه قبلا بازی نکرده اند بنویسید یا چاپ کنید.امتیاز بد اسـت! خاطرجمعی حاصل کنید کـه همه ی میدانند هدف بازی گرفتن کمترین امتیاز اسـت نه بالاترین!

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

7- نوبت اول بازیکن سمت چپ فروشنده اسـت. درصورت امکان این باید کسی باشد کـه قبلاً بازی را انجام داده باشد ؛ بنابر این بازیکنان جدید میتوانند با تماشای انها یاد بگیرند.پس از پایان ان بازیکن ؛ بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه مییابد و هر بازیکن بـه ترتیب نوبت می‌گیرد.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

8- در آغاز نوبت خود ؛ یک کارت بکشید. اگر فکر می‌کنید مفید خواهد بود ؛ میتوانید کارت بالای شمع دور انداختن را بگیرید. در غیر این صورت ؛ از بالای شمع قرعه کشی «بقیه عرشه» کارت بکشید.
ادامه این قوانین را بخوانید یا راهکار را ببینید تا بـه شـما در تصمیم گیری کمک کند.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

9- تصمیم بگیرید کـه آیا یکی از کارتهای شبکه خودرا با کارت کشیده شده جای گزین کنید. میتوانید هر کارت را اعم از رو بـه بالا یا رو بـه پایین جای گزین کنید.کارتی را کـه می‌خواهید جای گزین کنید از شبکه خود بردارید و ان را بـه صورت رو بـه بالا در توده دور انداختن قرار دهید.

 

کارت تازه کشیده شده را رو بـه بالا در جای خود قرار دهید. قبل از انجام اینکار نمی‌توانید موقعیت شبکه خودرا بـه اطراف تغییر دهید.اگر کارتی را کـه تازه ترسیم کرده‌اید دوست ندارید ؛ می‌توانید ان را بـه جای جایگزینی کارت در شبکه ؛ رو بـه بالا در قسمت دور بریزید. شـما نمی‌توانید اینکار را انجام دهید ؛ اگر کارتی کـه کشیدید از توده دور انداخته شده باشد.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

10- سعی کنید از همان کارت جفت درست کنید. اگر دو کارت دریک ستون تعداد یا حرف یکسانی داشته باشند «بـه عنوان مثال ؛ یک ملکه بالاتر از یک ملکه دیگر» ؛ انها یک دیگر را لغو می‌کنند و هیچ ارزشی ندارند «امتیاز صفر».بـه یاد داشته باشید ؛ شـما در حال تلاش برای بـه دست آوردن کمترین امتیاز ممکن هستید!اگر دوست دارید ؛ میتوانید ستون هایي را کـه لغو شده اند بردارید و انها را در پایین شمع دور انداختن قرار دهید «نه بالا». این باعث میشود میز کمتر بـه هم ریخته باشد.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

11- بعد از این کـه شبکه بازیکن کاملاً رو بـه بالا بود ؛ یک دور آخر را بزنید. هنگامی کـه کسی آخرین کارت رو بـه پایین خودرا جای گزین میکند ؛ بازیکنان دیگر شبکه خودرا بـه سمت بالا نیز برمی گردانند و آخرین چرخش را بـه ترتیب عقربه هاي‌ ساعت انجام میدهند.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

12- پس از دور آخر ؛ امتیازات خودرا کسب کنید. صبر کنید تا آخرین بازیکن نوبت خودرا بگیرد ؛ سپس هر کارت مقابل را رو بـه بالا برگردانید.
با استفاده از یک برگ کاغذ کـه نام هر بازیکن روی ان اسـت ؛ امتیاز خودرا برای دور ثبت کنید.برای شمارش امتیاز بازیکنان بـه راهنمای امتیاز دهی مراجعه کنید. بـه یاد داشته باشید کـه هر گونه تغییر بازیکنانی کـه قبلاً توافق کرده اند را دنبال نمایید.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

13- کارت ها را مرتب کنید و هرجایی کـه دوست دارید دور بزنید. هر کس کـه در آخرین دور از فروشنده بماند ؛ فروشنده جدید این دور اسـت. شخصی کـه از نمایندگی فعلی سمت چپ نشسته اسـت همیشه همیشه دور اول اسـت. بعد از هر دور نمره را حفظ کنید تا:

 

شـما 9 دور ؛ 18 دور یا تعداد دیگری بازی می‌کنید کـه همه ی در ان توافق دارند. تعداد سنتی دورها بـه نام تم گلف نامگذاری می‌شوند و گاهی بـه جای دور “سوراخ” نامیده میشوند.بازیکن بـه 100 امتیاز ؛ 200 امتیاز یا تعداد دیگری میرسد کـه همه ی در ان توافق دارند.

 

وقتی مردم تصمیم می‌گیرند کـه متوقف شوند. این برای گروه هاي‌ گاه بـه گاه خوب کار می‌کند بنابر این هیچکس خسته نمیشود ؛ اما افراد رقابتی تر ممکن اسـت دوست نداشته باشند وقتی عقب هستند متوقف شوند!

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

14-هرکسی کـه کمترین امتیاز را کسب کند ؛ برنده بازی اسـت. هر بازیکن امتیاز خودرا از هر دور جمع می‌کند و کمترین تعداد پیروزی را دارد.اگر دو بازیکن مساوی هستند ؛ یا بـه انها اجازه دهید شکوه و جلال خودرا بدست آورند یا دریک بازی دیگر تصمیم بگیرند کـه تساوی را بشکنند «مانند قیچی کاغذ سنگی».

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

قسمت 2
قوانین رو به پایین 4 کارته

1- عرشه را مرتب کنید و چهار کارت را بـه دست آورید. این تنوع را میتوان با 2 یا بیشتر بازیکن بازی کرد اما با 3 تا 5 بهترین عملکرد را دارد. اگر 8 بازیکن یا بیشتر دارید ؛ دو عرشه رابا هم مرتب کنید.

 

اگر می‌خواهید از یک قانون متغیر استفاده کنید ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه همه ی قبل از شروع بازی موافق هستند. پس از فروش کارت ها ؛ قوانین نمیتوانند تغییر کنند.هنوز هیچکس نباید بـه کارتها نگاه کند.فروشنده نیز باید چهار کارت بـه خودش بدهد.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

2- قرعه کشی کنید و شمع را دور بریزید. باقی مانده عرشه را در دسته اي رو بـه پایین از قسمت شمع قرعه کشی قرار دهید. کارت بالای صفحه را بـه سمت بالا ودر کنار ان ورق بزنید تا توده دور انداز را تشکیل دهد.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

3- هر بازیکن کارتهای خودرا دریک شبکه 2×2 جلوی خود مرتب میکند. یادتان باشد کـه هنوز بـه کارتها نگاه نکنید! آن ها همیشه باید رو بـه پایین نگه داشته شوند.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

4- هر بازیکن بـه هردو کارت در شبکه خود نگاه میکند. اجازه ندهید شخص دیگری ببیند آن ها چه هستند. وقتی انها را حفظ کردید دوباره آن ها را در جای خود قرار دهید.

 

اگر با بچه هاي‌ کوچک یا افراد دیگری کـه در حفظ کردن کارت مشکل دارند بازی می‌کنید ؛ بـه “4 کارت در دست” تغییر دهید یا سعی کنید بـه جای ان از قوانین 6 کارت استفاده کنید.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

5- سیستم نمره دهی را بـه همه ی بیاموزید. برای یک سیستم مشترک بـه راهنمای امتیازدهی مراجعه کنید یا از یک تغییر استفاده کنید. ان را برای افرادی کـه قبلا بازی نکرده اند بنویسید یا چاپ کنید.هدف از این بازی گرفتن کمترین امتیاز اسـت . خاطرجمعی حاصل کنید کـه هیچکس سعی ندارد “با پیروزی” در عوض “برنده” شود!

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

6- در آغاز نوبت خود ؛ یک کارت بکشید. این می‌تواند از توده دور انداختن یا شمع کشیدن باشد «بقیه قسمت عرشه».-ادامه این قوانین را بخوانید یا راهکار را ببینید تا بـه شـما در تصمیم گیری کمک کند.این کارت را در دست خود بگیرید. اگر از شمع کشیده از رو بـه پایین آمد ؛ اجازه ندهید شخص دیگری ان را ببیند.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

7- تصمیم بگیرید کـه آیا یکی از کارتهای شبکه خودرا با کارت کشیده شده جای گزین کنید. می‌توانید هر کارتی را جای گزین کنید ؛ خواه کارت دیگری باشد کـه بـه ان نگاه کرده‌اید یا نه.کارتی را کـه می‌خواهید جای گزین کنید از شبکه خود بردارید و ان را بـه صورت رو بـه بالا در توده دور انداختن قرار دهید.

 

کارتی را کـه تازه کشیده اید رو بـه پایین قرار دهید تا فضای خالی شبکه شـما پر شود. ممکن اسـت کارت ها را در شبکه بـه موقعیت هاي‌ مختلف منتقل نکنید.بـه یاد داشته باشید کـه کارتی را کـه تازه گذاشتید حفظ کنید! این تغییرات حافظه شـما را آزمایش میکند ؛ بنابر این پس از شروع بازی اجازه نمی‌دهید بـه کارت نگاه کنید.

 

اگر کارتی را کـه تازه ترسیم کرده‌اید دوست ندارید ؛ می‌توانید ان را بـه جای این کـه کارت را در شبکه خود جای گزین کنید ؛ در قسمت انبار دور بریزید. شـما نمیتوانید اینکار را انجام دهید اگر کارتی کـه از روی توده دور انداخته اید بیرون آورده اید.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

8- سعی کنید از همان کارت جفت درست کنید. یک جفت کارت مشابه دریک ردیف یا ستون ارزش صفر دارند. با این وجود بـه بازیکنان دیگر نشان ندهید یا هر کارت را رو بـه رو نکنید تا “لغو” شود. انها تا پایان بازی بـه صورت مخفی باقی میمانند.اگر سه نوع داشته باشید ؛ فقط دو نفر از آن ها لغو می‌شوند. مورد سوم هنوز ارزش معمول ان را خواهد داشت.اگر چهار نوع داشته باشید ؛ کل شبکه شـما امتیاز صفر دارد.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

9- وقتی می‌خواهید بازی را تمام کنید ؛ میز را بزنید. بـه جای گرفتن نوبت عادی خود ؛ هر شخصی می‌تواند میز را بزند تا نشان دهد کـه فکر می‌کند برنده خواهد شد. ان بازیکن نوبت خودرا رد میکند و هر بازیکن دیگری یک نوبت آخر را می‌گیرد. سپس دور بـه اتمام میرسد.نمی‌توانید بعد از این کـه شخصی قبلاً دق کرده اسـت ؛ بزنید.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

10- پس از دور آخر ؛ امتیازات خودرا کسب کنید. صبر کنید تا آخرین بازیکن نوبت خودرا بگیرد ؛ سپس هر کارت مقابل را رو بـه بالا برگردانید.با استفاده از یک برگ کاغذ کـه نام هر بازیکن روی ان اسـت ؛ امتیاز خودرا برای دور ثبت کنید.برای شمارش امتیاز بازیکنان بـه راهنمای امتیاز دهی مراجعه کنید. بـه یاد داشته باشید کـه هر گونه تغییر بازیکنانی کـه قبلاً توافق کرده اند را دنبال نمایید.

بازی گلف _ آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور»

بازی گلف

11- کارت ها را مرتب کنید و هرجایی کـه دوست دارید دور بزنید. هر کس کـه در آخرین دور از فروشنده بماند ؛ فروشنده جدید این دور اسـت. شخصی کـه از نمایندگی فعلی سمت چپ نشسته اسـت همیشه همیشه دور اول اسـت. بعد از هر دور نمره را حفظ کنید تا:

 

شـما 9 دور ؛ 18 دور یا تعداد دیگری بازی می‌کنید کـه همه ی در ان توافق دارند. تعداد سنتی دورها بـه نام تم گلف نامگذاری می‌شوند و گاهی بـه جای دور “سوراخ” نامیده می‌شوند.

 

بازیکن بـه 100 امتیاز ؛ 200 امتیاز یا تعداد دیگری میرسد کـه همه ی در ان توافق دارند.وقتی مردم تصمیم میگیرند کـه متوقف شوند. این برای گروه هاي‌ گاه بـه گاه خوب کار میکند بنابر این هیچکس خسته نمی‌شود ؛ اما افراد رقابتی تر ممکن اسـت دوست نداشته باشند وقتی عقب هستند متوقف شوند!

12- هرکسی کـه کمترین امتیاز را کسب کند ؛ برنده بازی اسـت. هر بازیکن امتیاز خودرا از هر دور جمع می‌کند و کمترین تعداد پیروزی را دارد.اگر دو بازیکن مساوی هستند ؛ یا بـه انها اجازه دهید شکوه و جلال خودرا بدست آورند یا دریک بازی دیگر تصمیم بگیرند کـه تساوی را بشکنند «مانند قیچی کاغذ سنگی».

 

قسمت 3 راهنمای امتیازدهی

بازی گلف

1- شـما میتوانید از هر سیستم امتیازدهی برای هر نوع تغییر بازی استفاده کنید.

 

نمره گذاری
کارتها سیستم پایه تنوع سخت تر
آس 1 امتیاز 1 امتیاز
2 2 امتیاز 2 امتیاز
3 3 امتیاز 3 امتیاز
4 4 امتیاز 4 امتیاز
5 5 امتیاز 5 امتیاز
6 6 امتیاز 6 امتیاز
7 7 امتیاز 7 امتیاز
8 8 امتیاز 8 امتیاز
9 9 امتیاز 9 امتیاز
10 10 امتیاز 10 امتیاز
جک 10 امتیاز 11 امتیاز
ملکه 10 امتیاز 12 امتیاز
سلطان 0 امتیاز «صفر» 13 امتیاز

بازی گلف

2- جوکرها یا “کارت هاي‌ جایزه”. برای این گزینه اختیاری ؛ بـه ازای هر 52 کارت عرشه ؛ 2 جوکر را مرتب کنید. اگر جوکر ندارید ؛ در عوض کارت خاصی را “کارت جایزه” «طبق معمولً Twos یا “جک هاي‌ یک چشم”» تعیین کنید.کارت جوکر یا جایزه بـه جای مقدار معمول ان -2 «منفی دو» امتیاز دارد.

 

یک جفت جوکر یا کارت جایزه دقیقاً مانند جفت هاي‌ معمولی یک دیگر را لغو می‌کنند و امتیاز شـما را از -4 بـه 0 میرسانند.

بازی گلف

3- مجازات هاي‌ پایان زودهنگام بازی. این قانون اختیاری بازیکنانی را کـه سعی می‌کنند بازی را خیلی زود بـه اتمام برسانند مجازات میکند و بـه بازیکنانی کـه بـه درستی حدس می‌زنند چه وقت پیش هستند پاداش می‌دهد. در این جا چند تغییر وجوددارد.

 

بازیکنی کـه بازی را بـه اتمام می‌رساند «با “ضربه زدن” یا با ورق زدن آخرین کارت خود بـه سمت بالا» اگر دراین مرحله کمترین امتیاز را نداشته باشد ؛ 10 امتیاز کسب می‌کند .اگر بازیکنی کـه بازی را بـه اتمام رسانده کمترین امتیاز را دراین مرحله ندارد ؛ ان بازیکن تعدادی امتیاز برابر با بازیکنی کـه کسب کرده کسب می‌کند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اسکروژ “می‌زند”. بعد از این کـه هر بازیکن آخرین نوبت خودرا گرفت و امتیاز خودرا ارزیابی کرد ؛ اسکروژ 17 امتیاز دارد و مارلی 12 امتیاز دارد. از آنجا کـه اسکروژ با کسب کمترین امتیاز در دور خود پیروز نشد ؛ اسکروژ بـه دلیل دست انداختن مجازات می‌شود و 12 امتیاز مارلی را بـه امتیاز خود اضافه می‌کند. امتیازات نهایی Scrooge 29 و Marley 12 اسـت.

قسمت 4 تغییرات

1- گلف 8 کارته یا 10 کارته. قوانین مربوط بـه گلف 6 کارته را دنبال نمایید ؛ اما بـه هر بازیکن یک شبکه 4×2 یا 5×2 بدهید.اینکار بازی را کمی طولانی تر می‌کند و ممکن اسـت نیاز بـه یک کارت اضافی باشد کـه با دیگری «ها» جابه‌جا شود.

بازی گلف

2- 4 کارت در دست. قوانین مربوط بـه گلف 4 کارته را دنبال نمایید ؛ اما بـه هر بازیکن بـه جای شبکه چهار دست بدهید.بازیکنان می‌توانند در هر زمان بـه همه ی کارت هاي‌ موجود در دست خود نگاه کنند.

 

هردو کارت در دست ؛ اگر ارزش یکسانی داشته باشند ؛ لغو می‌شوند. در دست شـما “موقعیت شبکه” وجود ندارد.این یک بازی ساده کوتاه و بدون نیاز بـه حفظ کارت ایجاد می‌کند.

بازی گلف

3- گلف 9 کارته. قوانین مربوط بـه گلف 6 کارته را دنبال نمایید ؛ اما بـه هر بازیکن یک شبکه 3×3 بدهید.هر بازیکن در ابتدای بازی بـه جای 2 کارت ؛ 3 کارت را روشن می‌کند.یک بازیکن فقط با قرار دادن 3 نوع در همان ردیف یا ستون میتواند کارت ها را لغو کند.

 

وقتی اینکار را انجام دهند ؛ میتوانند این 3 کارت را برداشته ودر پایین «نه در قسمت بالای» شمع دور انداختن قرار دهند.اینکار بازی را کمی طولانی تر می‌کند و ممکن اسـت نیاز بـه یک کارت اضافی باشد کـه با دیگری «ها» جابه‌جا شود.

بازی گلف

4- قوانین گلف در گلف 6 کارته. روش هاي‌ مختلفی برای بازی گلف 6 کارته وجوددارد و خانواده ها و گروه هاي‌ مختلف بازی قوانین خاص خودرا دارند. در این جا چند مورد رایج آورده شده اسـت:

 

وقتی دو کارت اول خودرا ورق میزنید ؛ آن ها باید دریک ستون قرار بگیرند ؛ یا باید در ستون هاي‌ مختلف باشند.دو کارت یکسان در هر نقطه از طرح لغو می‌شوند ؛ نه فقط در همان ستون. این بازی را برای بازیکنان جوان یا مبتدی آسان تر میکند.

 

اگر دو ستون درکنار یک دیگر داشته باشید کـه چهار کارت مشابه در ان قرار دارد ؛ انها صفر امتیاز را لغو میکنند و هر بازیکن 10 امتیاز بـه امتیاز خود دراین دور اضافه می‌کند.بازیکنان فقط می‌توانند از بالای شمع قرعه کشی در حین چرخش هاي‌ نهایی بکشند ؛ نه شمع دور انداختن.

بازی گلف

5- قوانین مختلف در 4 کارت رو بـه پایین گلف. بازهم ؛ روش هاي‌ زیادی برای بازی وجوددارد. در این جا برخی اضافات یا تغییرات معمول در قوانین وجوددارد:فقط می‌توانید بـه دو کارت نزدیک بـه خود نگاه کنید.جفتهای روبروی یک دیگر نیز بـه صورت مورب لغو می‌شوند.

 

جفت ها اصلاً لغو نمی‌شوند. تنها هدف این اسـت کـه کمترین کارت را بگیرید و سعی کنید وقتی فکر میکنید جلو هستید بازی را بـه اتمام برسانید.بازیکنان فقط میتوانند از بالای شمع قرعه کشی در طول چرخش هاي‌ نهایی قرعه کشی کنند.

قسمت 5 استراتژی

1- کارت هاي‌ شروع را هوشمندانه انتخاب کنید. اگر تنوعی را بازی میکنید کـه بـه شـما امکان می‌دهد کارت هاي‌ رو بـه بالا را شروع کنید ؛ کارت هایي را در ستون هاي‌ مختلف انتخاب کنید. این بـه شـما فرصت بیشتری میدهد تا یک ستون را “لغو” کنید.

بازی گلف

2- کارتهای بالاترین امتیاز خودرا جای گزین کنید. تا زمانی کـه نتوانید کارت هاي‌ بالاترین امتیاز خودرا لغو کنید ؛ می‌خواهید از شر آن ها خلاص شوید تا انها مقادیر بالای خودرا بـه امتیاز شـما اضافه نکنند.

 

این بـه ویژه هنگامی کـه بازی بـه اتمام می‌رسد بسیار مهم اسـت. اگر رقیب شـما تقریبا کارت هاي‌ رو بـه رو نیست «یا بـه نظر می‌رسد خود راضی اسـت» ؛ در اسرع وقت بدهی هاي‌ خودرا بیرون بیاورید!

بازی گلف

3- بـه بازیکنان سمت راست و چپ خود توجه کنید. بیشتر استراتژی هاي‌ Golf در توجه بـه سایر بازیکنان اسـت.اگر بازیکن در سمت راست شـما Sixes را برمی دارد ؛ باید تلاش کنید کـه Sixes خودرا لغو کنید. آن ها بـه احتمال زیاد هیچ یک را کنار نمی گذارند.اگر پخش کننده اي کـه در سمت چپ شـما اسـت سعی دارد ستونی از Nines را بـه اتمام برساند ؛ سعی کنید از کنار گذاشتن Nine خود پیشگیری کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید