بازی هفت کارت آموزش نحوه بازی هفت (بازی با ورق به همراه تصویر)

بازی هفت کارت آموزش نحوه بازی هفت (بازی با ورق به همراه تصویر)

آموزش نحوه بازی هفت کارت «بازی با ورق به همراه تصویر»

بازی هفت کارت با توجه بـه این‌که از چه کسی می‌خواهید بـه عنوان Fan Tan ؛ Dominoes یا پارلمان نیز شناخته میشود. صرف نظر از نام ؛ هدف این اسـت کـه ابتدا از کارت خود خلاص شوید تا برنده شوید. تنها چیزهایی کـه شـما نیاز دارید یک کارت کارت ؛ عده اي از دوستان و توانایی قرار دادن کارت ها بـه ترتیب شماره اي اسـت.

بازی هفت کارت _ آموزش نحوه بازی هفت «بازی با ورق به همراه تصویر»

قسمت1 بازی کردن

1-یک کارت کامل را بیرون بیاورید. یک نفر را بـه عنوان فروشنده انتخاب کنید و از آن ها بخواهید کـه یک عرشه 52 کارت بازی را بـه صورت رو بـه پایین و یکبار بـه هر شخصی کـه در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت می‌کند ؛ بدهند. این بازی را میتوان با هر سه نفر تا هشت نفر انجام داد.بسته بـه میزان بازیکنان ؛ کارتها ممکن اسـت نابرابر رفتار شوند.

 

برای حل این مسئله ؛ هر دور نمایندگی ها را عوض کنید تا همه ی دور با کمترین یا بالاترین کارت را داشته باشند. تا زمانی کـه فروشنده در جهت عقربه هاي‌ ساعت تغییر کند و هر فروشنده کارت هایي را کـه در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت میکنند ؛ ارائه دهد ؛ الگوی منصفانه تکرار می‌شود.

بازی هفت کارت _ آموزش نحوه بازی هفت «بازی با ورق به همراه تصویر»

بازی هفت کارت

2- دست خودرا بـه ترتیب متناسب و بـه ترتیب عددی مرتب کنید. برای کمک بـه حفظ تمرکز خود ؛ دستی را کـه بـه شـما تحمیل میشود سازماندهی کنید. شـما می‌خواهید کارت ها را ابتدا بر اساس کت و شلوار و سپس بـه ترتیب عددی مرتب کنید. بهتر اسـت با دو نفر در انتهای سمت چپ شروع کنید و انها را بـه سمت آس در سمت راست منتهی کنید.

 

یک اجرای کامل بـه این شکل خواهد بود: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-JQKA. [2] چهار لباس دل ؛ الماس ؛ بیل و چماق اسـت. جایگزینی رنگ لباس در دست شـما نیز پیدا کردن کارت هاي‌ بازی را راحت میکند.

بازی هفت کارت _ آموزش نحوه بازی هفت «بازی با ورق به همراه تصویر»

3- هر دور رابا هفت الماس شروع کنید. هرکسی کـه هفت الماس داشته باشد ؛ ان را روی میز میگذارد. وقتی هفت لباس از هر کت و شلواری پخش میشود ؛ یک “طرح بندی” شروع میشود. یک طرح با قرار دادن کارتها یکی یکی درکنار هفت بـه ترتیب قرار می‌گیرد.

 

در کل چهار طرح خواهید داشت ؛ یکی برای هر کت و شلوار.با ادامه بازی ؛ تنها راه شروع چیدمان کت و شلوار روی میز این اسـت کـه کسی هفت تایی بازی کند.عده اي از تغییرات این بازی ؛ بدون توجه بـه این‌که هفت الماس داشته باشد ؛ شخصی را کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد انتخاب می‌کند.

بازی هفت کارت _ آموزش نحوه بازی هفت «بازی با ورق به همراه تصویر»

بازی هفت کارت

4- چیدمان هاي‌ روی میز را مرتب کنید. چیدمان ها بـه صورت افقی روی میز قرار میگیرند. اگر هر کت و شلواری را کنار هم قرار دهید ؛ میتوانید یک شبکه از کارتهای 4×13 ایجاد کنید. یا در عوض ؛ می‌توانید بقیه دنباله هاي‌ یک کت و شلوار را در بالای کارت هاي‌ 6 و 8 قرار دهید تا فضای بیشتری را ذخیره کنید.

 

اگر کارتها را بـه طور عمودی در لباس انها قرار دهید ؛ بازی شبیه تنظیمات بازی یک نفره خواهد بود.

بازی هفت کارت _ آموزش نحوه بازی هفت «بازی با ورق به همراه تصویر»

5- هر بار یک کارت پایین بیاورید. هر شخص بـه نوبه خود یک کارت می‌گذارد ؛ اما باید کارت بعدی در رابطه با کارتهایی باشد کـه روی میز اسـت. بـه عنوان مثال ؛ کارت هاي‌ بعدی کـه بعد از هفت بازی می‌شوند ؛ شش یا هشت در ان لباس خواهند بود.

 

بـه ترتیب رفتن از هفت بـه این معنی اسـت کـه شـما کارتهایی را بازی خواهید کرد کـه بـه سمت دو کارت ان لباس در سمت چپ هفت ودر سمت راست پایین می‌آیند ؛ مقادیر کارت بـه آس میرسند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر یک جک قلب دارید ؛ نمیتوانید ان کارت را بازی کنید تا این‌که کسی ده قلب روی میز را بازی کند.شـما فقط می‌توانید کارت هایي با همان لباس را کنار هم قرار دهید. اگر هفت قلب روی میز باشد ؛ میتوانید درکنار ان شش قلب بازی کنید ؛ نه شش بیل.

بازی هفت کارت _ آموزش نحوه بازی هفت «بازی با ورق به همراه تصویر»

بازی هفت کارت

6- وقتی میتوانید هیچ کارتی بازی نکنید ؛ “ضربه بزنید”. میز کوبیدن یکی از راه هاي‌ گفتن این اسـت کـه شـما از نوبت خود عبور میکنید. یا در عوض ؛ فقط می‌توانید بگویید “عبور”. ممکن اسـت وقتی کارت هاي‌ قابل پخش ندارید تصویب کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر فقط پنج شماره از طریق نه شماره روی میز وجود داشته باشد و تنها چیزی کـه برای شـما باقیمانده دو نفره و کارتهای چهره اسـت.

 

اگر کارتی دارید کـه می‌توانید در هر جای میز بازی کنید ؛ عبور از نوبت خلاف قوانین اسـت.اگر با تراشه هاي‌ پوکر بازی میکنید ؛ یک پنالتی کـه می‌توانید استفاده کنید این اسـت کـه اگر کسی وقتی کارت بازی داشت پاس بدهد ؛ باید سه تراشه در قابلمه قرار دهد.

بازی هفت کارت _ آموزش نحوه بازی هفت «بازی با ورق به همراه تصویر»

بازی هفت کارت

7- بازی را ادامه دهید تا جایی کـه کارتهای شخصی تمام شود. دور میز بروید ؛ هر کدام یک کارت را بگذارید ؛ تا این‌که کسی آخرین کارت خودرا بازی کند. آن ها برنده ان دور هستند ؛ و اگر فقط یک دور بازی میکنید ؛ انها برنده بازی هستند.

 

تمام 52 کارت را گرد آوری کرده و دور یا بازی جدیدی را شروع کنید.شـما می‌توانید دریک بازی چندین دور بازی کنید تا طولانی تر بازی کنید یا فقط یک بازی سریع انجام دهید در حالی کـه زمان را از بین میبرید.شـما چندین گزینه برای انتخاب نمایندگی بعدی دارید.

 

یک گزینه این اسـت کـه فرد در سمت چپ نمایندگی اصلی اکنون نمایندگی جدید اسـت.گزینه دیگر این اسـت کـه برنده با کارت ها یا شخصی کـه در سمت چپ انها اسـت کارت ها را معامله کند. تنها چیزی کـه مهم اسـت این اسـت کـه هر شخص فرصتی برای معامله کارتها پیدا میکند.

قسمت- 2 افزودن استراتژی های جدید و امتیاز دهی

1- تا جایی کـه ممکن اسـت هفت ؛ شش و هشت خودرا حفظ کنید. اگر تصمیم بگیرید کـه این کارت ها را بازی نکنید ؛ این باعث میشود بازیکنان دیگر نتوانند از کارت هاي‌ خود خلاص شوند. هیچکس نمیتواند کارتهای کم یا زیاد خودرا از توالی بازی کند بنابر این شـما میتوانید بازی را متوقف کنید و شانس خودرا برای پیروزی افزایش دهید. مطمئناً ؛ اگر این اعداد تنها کارت هاي‌ قابل پخش شـما هستند ؛ نمیتوانید عبور کنید اما مجبورید آن ها را بازی کنید.

بازی هفت کارت

2- برای افزایش سود از تراشه هاي‌ پوکر استفاده کنید. وقتی بازی شروع می‌شود ؛ هر بازیکن یک تراشه را درون گلدان قرار می‌دهد. افرادی کـه کمترین کارت را در دست دارند ؛ یک تراشه اضافی در گلدان قرار میدهند تا حتی زمین بازی انجام شود.

 

هر وقت کسی رد میشود ؛ باید یک تراشه بـه گلدان اضافه کند. برنده دور یا بازی کل گلدان را بـه دست می آورد.بـه جای چیپس از علامت ؛ سکه ؛ یا حتی آب نبات استفاده کنید.درصورت انتخاب میتوانید پول را برای قمار واقعی بـه تراشه ها نسبت دهید یا خیر.

3- بـه مردم اجازه دهید بیش از یک کارت بازی کنند. برای سرعت بخشیدن بـه بازی ؛ قانونی را کـه میگوید میتوانید در ان واحد فقط یک کارت بگذارید حذف کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر چهار بیل چهار ؛ سه و دو تا داشته باشید ؛ بـه شـما اجازه داده می‌شود کـه هر سه را بـه عنوان دویدن دراز بکشید.

این تغییر فقط در هر بار از یک دادخواست اعمال می‌شود. شـما نمیتوانید هشت قلب ؛ نه قلب و ده الماس بگذارید.حتی اگر سفارش عددی داشته باشید ؛ کارتها باید یکسان باشند تا دریک نوبت قرار بگیرند.

بازی هفت کارت

4- تعداد کارتهایی را کـه برای امتیازدهی باقیمانده اید ثبت کنید. بعد از این‌که کسی از شر کارتهای خود خلاص شد ؛ با استفاده از یک تکه کاغذ یا دفترچه یادداشت تعداد کارتهایی کـه هر بازیکن باقیمانده را ثبت کنید. هر کارت برابر اسـت با 1 امتیاز. دور جدیدی را شروع کنید ودر پایان هر مرحله پیگیری کنید.

 

هنگامی کـه کسی بـه 100 امتیاز رسید ؛ بازی دیگر تمام میشود و هر کس کـه کمترین امتیاز را کسب کند برنده اسـت.برای بازی هاي‌ کوتاه تر ؛ بسته بـه این‌که چقدر وقت دارید فقط بـه 50 یا 25 امتیاز بروید.

5- از Ace بـه عنوان کمترین کارت بـه جای دو استفاده کنید. بعضی از افراد کارت ها رابا آس شروع میکنند و از دو تا شاه بـه عنوان بالاترین کارت بالا میروند. این فقط ترتیب چینش را کمی تغییر میدهد. در سمت چپ این دو بـه جای آس بـه آن ها کارت میدهید ودر سمت راست اجرا بـه سمت سلطان خاتمه می‌یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید