بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

نحوه بازی Po Ke No

بازی Po-Ke-No یکی اسـت کـه ترکیبی از دو بازی شناخته شده دیگر اسـت. این دو بازی پوکر و کنو اسـت. با ترکیب این دو بازی باهم نتیجه یک بازی کاملاً شبیه بـه یکنوع بازی شبیه لوتو اسـت.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

مراحل 1

برچسب ظروف نگهدارنده پول «گلدان». Po-Ke-No بازی اي اسـت کـه در ان بازیکنان برای پول بازی میکنند. برای سازماندهی و اجرای روان بازی ؛ لازم اسـت کـه بر روی این ظروف ؛ کـه بـه آن ها گلدان نیز گفته می‌شود ؛ برچسب بزنید.

 

بازی بدون این ظروف امکان‌پذیر اسـت اما توصیه نمی‌شود. این بـه این دلیل اسـت کـه با پیشرفت بازی ؛ بازیکنان بـه ترتیب بـه هر دسته اضافه پول میکنند و تشخیص یک گلدان از گلدان دیگر دشوار اسـت.

 

چندین برچسب مختلف وجوددارد کـه میتوان روی هر گلدان قرار داد ؛ اما طبق معمولً چهار برچسب گلدان استاندارد وجوددارد کـه بـه طور معمول توسط بازیکنان بـه طور جهانی استفاده می‌شود. برچسب گلدان ها Corners ؛ Centers ؛ Five in a Row و Four of a Kind اسـت.

 

Centers برای زمانی اسـت کـه یک بازیکن فضای مرکزی صفحه بازی خودرا پوشش میدهد.Corners برای زمانی اسـت کـه یک بازیکن چهار گوشه صفحه بازی خودرا بپوشاند.

 

Five in a Row زمانی اسـت کـه یک بازیکن پنج پشت سر هم را در صفحه بازی خود پوشش می‌دهد. این می‌تواند بـه صورت مورب ؛ افقی یا عمودی باشد.Four of a kind برای زمانی اسـت کـه یک بازیکن دارای چهار فرقه یکسان اسـت ؛ مانند 4 Jacks.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

بازی Po Ke No

2- تعیین کنید کـه فروشنده چه کسی خواهد بود. فروشنده شخصی خواهد بود کـه کارت ها را بهم میزند و کارت ها را از روی عرشه می‌کشد.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

3- صفحه بازی را انتخاب کنید. از نظر ریاضی ؛ همه ی تخته هاي‌ بازی شانس برنده شدن در هر یک از گلدان ها را دارند. «اگر چه باید گفت ؛ عده اي از دامپزشکان بازی عده اي از تخته هاي‌ بازی را “خوش شانس تر” از دیگران میدانند».

 

در زمان انتخاب تخته هاي‌ بازی ؛ اگر تخته بازی باقیمانده باشد پس از این کـه همه ی بـه غیر از فروشنده ؛ یکی از تابلوهای بازی را باقیمانده اسـت ؛ فروشنده می‌تواند خود یک تابلو انتخاب کرده و بـه همراه سایر بازیکنان شرکت کند.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

بازی Po Ke No

4- تعیین کنید کـه هر گلدان چه ارزشی خواهد داشت. هر گلدان می‌تواند ارزش فردی خودرا داشته باشد یا برای همه ی گلدان ها یک مقدار یکنواخت وجوددارد. گلدان ها میتوانند از 1 سنت بـه بالا باشند. بـه طور معمول گلدان ها بیش از 25 سنت ارزش ندارند ؛ زیرا این باعث لذت بیشتر بازی میشود. این بدان دلیل اسـت کـه هر گلدان پایین تر بـه مدت طولانی تری می‌رود کـه بازی ادامه یابد.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

5 بـه هر گلدان پول اضافه کنید.

بازی Po Ke No

6- از فروشنده بخواهید کارت هاي‌ نقاشی را شروع کند. فروشنده این اسـت کـه یک کارت را از یک طبقه از بالای عرشه بکشد. همان طور کـه فروشنده کارت میکشد ؛ اگر کارت با یکی از فضاهای موجود در صفحه بازی بازیکن مطابقت داشته باشد ؛

 

قرار اسـت ان رابا یکی از تراشه هاي‌ پوکر بپوشانیم. این روند کارت هاي‌ فروشنده و بازیکنان کـه فضای مربوطه را در صفحه بازی خود پوشش میدهند ؛ ادامه مییابد تا این کـه یکی از تخته هاي‌ بازیکنان شرایط لازم برای برنده شدن یکی از گلدان ها را برآورده کند.

 

مراکز
گوشه ها
پنج دریک ردیف «مورب»
پنج دریک ردیف «افقی»
پنج دریک ردیف «عمودی»
چهار نوع

7- داد بزن “پو-که-نه! “

هنگامی کـه یک بازیکن فریاد میزند “Po-Ke-No!” این نشانه اي اسـت برای بقیه بازیکنان کـه انها معتقدند یکی از گلدان هاي‌ فوق را برنده شده اندقبل از این کـه بازیکن بتواند پولی را کـه در قابلمه اسـت مطالبه کند ؛ لازم اسـت کـه از طریق کارتهایی کـه رسم شده اسـت برگردید و آن ها رابا فضاهای برنده شده بررسی کنید.

بازی Po Ke No

8- فروشندگان «ودر صورت لزوم تخته هاي‌ بازی» را تغییر دهید. بعد از این کـه برنده دور قبلی جایزه خودرا ادعا کرد ؛ سپس آن ها نماینده فروش دور بعدی می‌شوند.

 

الزامی نیست کـه شخص پس از انتخاب اولیه در ابتدای بازی ؛ صفحه بازی خودرا تغییر دهد ؛ اما اگر بخواهد می‌تواند اینکار را انجام دهد.

بازی Po Ke No

9- مراحل 5 تا 9 را تا زمان اتمام بازی تکرار کنید. این بازی میتواند ادامه داشته باشد تا زمانی کـه همه ی بازیکنان پول و تمایل بـه بازی داشته باشند. درصورتی کـه همه ی بازیکنان درگیر تصمیم بگیرند بازی را خاتمه دهند ؛ میتواند در همان زمان بـه اتمام برسد. بازیکنان می‌توانند در پایان بازی میزان پول خودرا حساب کنند و مقدار کار خودرا برای تعیین این کـه برنده کل کدام اسـت ؛ کم کنند.

 

در صورتی کـه بازیکنان بخواهند بازی را بـه اتمام برسانند اما هنوز هم در گلدان ها پول دارند ؛ می‌توانند یکی از دو کار را انجام دهند. انها میتوانند پول باقیمانده پول را در گلدان ها بـه طور مساوی بین خود تقسیم کنند یا یک دور آخر مشهور بـه “پوشش همه ی” بازی کنند. در دور “پوشش کل” ؛ همه ی گلدان هاي‌ باقیمانده ترکیب می‌شوند و بازی تا زمانی کـه یک بازیکن کل صفحه بازی خودرا پوشش دهد ؛ ادامه می‌یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید