بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey برای شرط بندی

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey برای شرط بندی

آموزش کامل تصویری بازی Okey

اوکی نوعی رامی اسـت کـه بـه جای کارت با کاشی بازی میشود. هنگامی کـه بازی را تنظیم کردید و okey «یا wild card» را انتخاب کردید ؛ باید کاشی را بـه همه ی بازیکنان پخش کنید و سپس کاشی هاي‌ اضافی را مرتب کنید. بازیکنان تا زمانی کـه دستی کاملاً برنده نداشته باشند ؛ دست خودرا نشان نمی‌دهند. امتیازدهی براساس چگونگی برنده شدن یک بازیکن اسـت ؛ اما بازیکنان بازنده بـه جای کسب امتیاز با یک دست برنده ؛ امتیاز از دست میدهند.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

قسمت 1 تنظیم بازی

1- بـه هر بازیکن یک رک بدهید. قفسه ها بـه هر بازیکن کمک میکند تا کاشی هاي‌ خودرا در طول بازی مرتب نگه دارد. هر بازیکن فقط بـه 1 رک نیاز دارد. برای بازی در Okey حداقل بـه 4 بازیکن نیاز دارید.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

2- کاشی ها را روی میز قرار دهید و انها را مرتب کنید. کاشی ها باید همه ی وارونه باشد تا بازیکنان نتوانند ببینند کـه کاشی ها در کجا قراردارند. با استفاده از دستان خود کاشی ها را مرتب کنید ؛ مطمئن شوید کـه کاملاً باهم مخلوط شده اند.

 

هر کاشی دارای 1 شماره از 1 تا 13 اسـت و از 4 رنگ قرمز ؛ زرد ؛ سبز و سیاه 1 خواهد بود. در هر رنگ 2 شماره برابر وجوددارد ؛ بنابر این شـما باید 2 رنگ قرمز ؛ 2 دو قرمز و غیره داشته باشید.بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

بازی اوکی

3- برای انتخاب نمایندگی از تاس استفاده کنید. هر بازیکن یک‌بار تاس می اندازد. هر بازیکنی کـه بیشترین تعداد را کسب کند بـه عنوان فروشنده شروع می‌کند. پس از هر دور ؛ فروشنده تغییر میکند ؛ در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف حلقه بازیکنان حرکت میکند.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

4- کاشی ها را در 21 دسته 5 کاشی مرتب کنید. هنگامی کـه کاشی ها را روی هم قرار دادید ؛ باید 1 کاشی برای شـما باقی بماند. فروشنده کاشی اضافی را نگه می دارد. سپس تمام پشته ها را بین بازیکنان و فروشنده توزیع کنید. مهم نیست کـه هر بازیکن تعداد زیادی پشته در مقابل خود دارد ؛ اگر چه داشتن حداقل 6. برای فروشنده بسیار مفید اسـت. هر بازیکن باید پشته هاي‌ خودرا دریک خط افقی در مقابل انها قرار دهد.

 

هر بازیکن بـه جز فروشنده باید تعداد زوج پشته داشته باشد. اگر پشته ها بـه طور مساوی تقسیم نمی‌شوند ؛ پشته یا پشته هاي‌ اضافی را بـه فروشنده بدهید.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

قسمت 2 انتخاب اوکی

1- از فروشنده بخواهید قالب را بیندازد تا مشخص کند از کدام دسته شروع می‌شود. نخستین عددی کـه نشان داده میشود نشان می‌دهد با کدام پشته در مقابل فروشنده کار می‌کنید تا اشکالی پیدا کند. پشته ها را از چپ بـه راست بشمارید. [4]
اگر تعداد آن ها از تعداد پشته هاي‌ جلوی فروشنده بیشتر اسـت ؛ شمارش را در پشته هاي‌ بازیکنان دیگر ادامه دهید ودر خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت کنید.بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

بازی اوکی

2- دوباره قالب را بیندازید تا کاشی انتخاب شود. پس از انتخاب پشته ؛ قالب را دوباره پرتاب کنید. عددی کـه روی قالب قرار می‌گیرد نشان میدهد کـه کدام کاشی را باید از پشته انتخاب کنید. از پایین پشته بـه سمت بالا حساب کنید.

 

در هر پشته فقط 5 کاشی وجوددارد ؛ بنابر این اگر شماره اي بالاتر از 5 بگیرید ؛ برای ادامه شمارش خود بـه پایین پشته برمی گردید. بنابر این ؛ بـه عنوان مثال ؛ اگر 9 را بچرخانید ؛ از پایین بـه 5 می شمارید ؛ سپس بـه کاشی در پایین پشته 6 برگردید و از پایین بـه بالا بشمارید.بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

بازی اوکی

3- خوب را نمایش دهید. کاشی انتخاب شده توسط فروشنده بـه انتخاب بذله گو «یا خوب» برای این دور کمک میکند. ان کاشی را برداشته و رو بـه روی پشته قرار دهید. کاشی مشکی همان رنگ و 1 شماره بالاتر از کاشی کشیده شده اسـت.

 

بنابر این بـه عنوان مثال ؛ اگر کاشی کشیده شده 8 آبی باشد ؛ بذله گو 9 آبی خواهد بود.دو کاشی خالی وجوددارد کـه “جوکرهای دروغین” نامیده میشوند. این کاشی ها همان جوکر میشوند ؛ بنابر این اگر بازیکنی یکی از کاشی هاي‌ دروغین را بکشد ؛ مانند کاشی بذله گو عمل می‌کند.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

قسمت 3 توزیع کاشی برای بازی

1- با پخش کننده در سمت راست فروشنده شروع کنید. ان بازیکن پشته را در سمت راست پشته می‌برد در حالی کـه okey در بالا نشان داده شده اسـت. سپس بازیکن بعدی در سمت راست ؛ پشته را در سمت راست پشته اي کـه بازیکن اول گرفت ؛ میگیرد.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

2- برداشتن پشته ها را در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه دهید تا جایی کـه هر بازیکن 2 پشته داشته باشد. در حالی کـه هر بازیکن پشته هاي‌ خودرا برمی دارد ؛ در خلاف جهت حرکت ساعت حرکت کنید. هنگامی کـه هر بازیکن 2 پشته کامل داشت ؛ باید کاشی هاي‌ باقیمانده را بـه طور متفاوتی توزیع کنید.بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

بازی اوکی

3- کاشی هاي‌ باقیمانده را بعد از این کـه همه ی 2 پشته کامل دارند ؛ توزیع کنید. هنگامی کـه هر بازیکن 2 پشته کامل داشت ؛ بازیکن سمت راست فروشنده کل پشته را بـه سمت راست جایی کـه بازیکن قبلی آخرین پشته خودرا برداشته اسـت ؛ می‌برد.

 

بازیکن بعدی کـه در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه دور میز حرکت میکند ؛ از پشته بعدی بـه سمت راست 4 کاشی می‌گیرد. بازیکن سمت راست آخرین کاشی موجود در ان پشته را می‌گیرد ؛ بـه علاوه 3 مورد بعدی. فروشنده 2 کاشی آخر را در ان پشته گرفته و سپس 2 کاشی دیگر را از پشته بعدی برمی دارد.

 

در آخر هر بازیکن باید 15 کاشی داشته باشد ؛ بـه جز بازیکن اول کـه 16 شماره خواهد داشت.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

4- کاشی هاي‌ باقیمانده را بـه وسط میز منتقل کنید. هنگامی کـه همه ی بازیکنان کاشی هاي‌ خودرا دارند ؛ بقیه کاشی ها را بـه وسط میز منتقل کنید و پشته ها را دریک خط افقی در مقابل فروشنده قرار دهید. این‌ها کاشی هایي اسـت کـه بازیکنان از تمام طول بازی ترسیم میکنند. پشته رابا کاشی خوب و رو بـه بالا باید تا سمت راست قرار دهید.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

قسمت 4 بازی کردن

1- اگر نخستین بازیکن هستید کاشی را کنار بگذارید. اگر بازیکن سمت راست فروشنده هستید ؛ ابتدا بروید. بـه کاشی هاي‌ خود نگاه کنید و سپس دور بریزید 1. کاشی هاي‌ دور انداخته شده را در سمت راست کاشی هایي کـه با آن ها بازی میکنید ؛ رو بـه بالا قرار دهید. نکته خوب ایجاد ست ها یا دویدن ها اسـت. کاشی را کـه بـه شـما در تنظیم یا اجرا کمک نمی‌کند کنار بگذارید.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

2- برای هر پیچ جدید یک کاشی جدید انتخاب کنید. وقتی هر بازیکن نوبت بعدی خودرا میگیرد ؛ میتواند یک کاشی جدید از پشته هاي‌ مقابل خود بکشد ؛ از چپ بـه راست و بالای پشته بـه سمت پایین حرکت کند. یا میتوانند کاشی را از توده هاي‌ دور ریخته شده بازیکنان دیگر بردارند.

بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

3- کاشی اضافی خودرا دور بریزید. هنگامی کـه کاشی جدید خودرا انتخاب کردید ؛ باید کاشی دیگری را کنار بگذارید. وقتی کاشی را دور انداختید ؛ ان را بـه سمت راست کاشی هاي‌ خود قرار دهید.بازی اوکی آموزش کامل تصویری بازی Okey

بازی اوکی

4- فرم تنظیم شده و اجرا می‌شود. برای برنده شدن در دور ؛ باید یک دست برنده را نشان دهید: مجموعه اي از ست ها و اجراها. یک مجموعه مجموعه اي از 3 یا 4 کاشی با تعداد یکسان اما رنگ هاي‌ متفاوت اسـت. یک اجرا شامل 3 یا بیشتر کاشی هاي‌ شماره اي متوالی با همان رنگ اسـت.

 

بـه عنوان مثال ؛ شـما میتوانید مجموعه اي از 7 ها را تشکیل دهید ؛ جایی کـه 1 رنگ سبز ؛ 1 قرمز و 1 شماره سیاه و سفید دارید.

 

یک اجرا 1 ؛ 2 و 3 آبی خواهد بود. شـما همچنین میتوانید از 1 بـه عنوان پایین ترین یا بالاترین کاشی استفاده کنید ؛ اما نه هردو دریک اجرا. بنابر این 12 ؛ 13 ؛ و 1 یا 1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ در همان رنگ یک اجرا معتبر اسـت ؛ اما 13 ؛ 1 و 2 آن گونه نیست.

 

همچنین می‌توانید جفت ها را بـه عنوان ست هاي‌ خود دراز بکشید. اگر میتوانید یک دست برنده از همه ی جفت ها دراز کنید ؛ بازیکنان دیگر را وادار بـه از دست دادن امتیاز بیشتری میکنید. یک جفت از 2 کاشی با همان تعداد اما رنگ هاي‌ مختلف تشکیل شده اسـت.

بازی اوکی

5- برای پیروزی در دور خود یک دست برنده را نشان دهید. هنگامی کـه تمام 14 کاشی خودرا بـه صورت ردیف یا ست مرتب کردید ؛ میتوانید دست خودرا برای پیروزی در بازی نشان دهید. قبل از این کـه یک دست کاملاً برنده داشته باشید ؛ دویدن ها یا ست هاي‌ خودرا فاش نکنید.

 

بـه یاد داشته باشید کـه باید یک کاشی اضافی را نیز دور بریزید ؛ بنابر این شاید وادار شوید یک کاشی جدید را فقط برای دور انداختن ان بردارید.

6- درصورت امکان آخرین بذله گو را کنار بگذارید. بعد از این کـه دست برنده خودرا نشان دادید ؛ باید برای برنده شدن در بازی ؛ یک کاشی اضافی را کنار بگذارید. اگر یک جوکر در دست دارید ؛ سعی کنید ان را برای آخرینبار دور بریزید. این باعث افزایش امتیازاتی میشود کـه سایر بازیکنان هنگام برنده شدن باید از ان استفاده کنند.

قسمت 5 امتیاز دهی به بازی

1- با 20 امتیاز شروع کنید. در ابتدای هر بازی ؛ هر بازیکن با 20 امتیاز شروع میکند. بعد از هر بازی ؛ امتیازات کم می‌شود تا این کـه اضافه شود. بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را در پایان بازی کسب کند برنده میشود.

2- درصورت از دست دادن دور ؛ امتیازات را کم کنید. در پایان هر دور ؛ بازیکنان باخت بر اساس چگونگی برنده شدن امتیاز کسر میکنند. برنده هیچ امتیازی کسب نمی‌کند ؛ اما انها هیچ امتیازی را هم از دست نمی‌دهند.

 

درصورت برنده شدن دریک بازی معمولی ؛ هر بازیکن 2 امتیاز از دست میدهد.اگر برنده برای پایان دادن بـه بازی ؛ جوکر را کنار بگذارد ؛ بازیکنان دیگر 4 امتیاز از دست میدهند.اگر برنده 7 جفت در دست خود داشته باشد ؛ هر بازیکن 4 امتیاز را از دست می‌دهد.

3- بازی را ادامه دهید تا امتیاز بازیکن بـه صفر برسد. هنگامی کـه 1 یا چند بازیکن بـه امتیاز صفر «یا کمتر» رسیدند ؛ بازی تمام میشود. بازیکنی کـه بالاترین امتیاز را در ان مرحله کسب کند ؛ برنده بازی اسـت.

 

دیدگاهتان را بنویسید