نحوه محاسبه شانس گلدان و دست در پوکر Limit Hold ‘Em

نحوه محاسبه شانس گلدان و دست در پوکر Limit Hold ‘Em

نحوه محاسبه شانس گلدان و دست در پوکر Limit Hold ‘Em

هنگام بازی پوکر ؛ اغلب با این تصمیم روبه‌رو می‌شوید کـه یک شرط بندی را صدا بزنید یا برابر کنید. یکی از راه هاي‌ تعیین این کـه آیا میتوانید تماس بگیرید این اسـت کـه ببینید آیا نحوه محاسبه شانس گلدان و مقدار پول موجود در گلدان ؛ تقسیم بر روی تماس شـما «”شانس گلدان”» با شانس دریافت کارت هاي‌ مورد نیاز برای یک دست برنده برابر اسـت یا بیشتر از ان اسـت “شانس دست” یا “outs”».

 

ارزیابی سریع مطلوب بودن شانس گلدان برای استراتژی برنده بلند مدت ضروری اسـت. بـه عبارت دیگر ؛ طبق معمولً فقط شرط بندی را انجام دهید یا در صورتی کـه در طولانی مدت نتیجه می‌دهد ؛ شرط بندی کنید ؛ و بازی خودرا بـه اندازه کافی متغیر نگه دارید تا از “خواندن” پیشگیري شود.

نحوه محاسبه شانس گلدان و دست در پوکر Limit Hold 'Em

روش 1 گلدان شانس

1- مقدار کل پول گلدان را تعیین کنید. اگر در حال بازی پوکر محدود یا بدون محدودیت پوکر هستید ؛ باید این شماره را از قبل بدانید. 

نحوه محاسبه شانس گلدان و دست در پوکر Limit Hold 'Em

2- تقسیم بر مبلغی کـه باید با ان تماس بگیرید. شانس گلدان بـه جای شرط بندی ؛ تابعی از تماس یا جمع کردن اسـت. بـه ساده‌ترین حالت ؛ اگر شرط بندی برای شـما 1 دلار اسـت ودر حال حاضر 4 دلار در گلدان وجوددارد ؛ شانس گلدان شـما 5: 1 اسـت.

نحوه محاسبه شانس گلدان و دست در پوکر Limit Hold 'Em

3- شانس گلدان ثابت اسـت هیچ ارزیابی واقعی وجود ندارد با این حال ؛ “شانس ضمنی” برای دقیق ترین تصویر باید اضافه شود. در سناریوی بالا ؛ اگر چه احتمال گلدان شـما 5: 1 اسـت ؛ اگر 2 نفر دیگر در پشت شـما باشند کـه هنوز اقدام نکرده اند و هر یک از انها 1 دلار در دست شـما هستند.

 

منتظر تماس شـما هستند تا آن ها تماس بگیرند بـه عنوان مثال می‌توانید «ضوابط بد پوکر» ؛ ضرایب ضمنی شـما را فقط برای این دور شرط بندی ؛ بلافاصله بـه 7: 1 افزایش دهید. احتمال ضمنی ارزیابی میشود ؛ زیرا آن ها اساساً خیالی هستند و مواردی فراتر از سناریوی فوق را شامل میشوند کـه بسیار ساده اسـت. در سناریوی بالا ؛ اگر شخص دوم منتظر تماس با شـما باشد ؛ باید همه ی چیز را شروع کنید.

نحوه محاسبه شانس گلدان و دست در پوکر Limit Hold 'Em

روش 2 شانس دست

1- تعداد کارتهای دیده نشده را بـه تعداد “out” هاي‌ خود تقسیم کنید. “Outs” کارتهایی اسـت کـه در عرشه باقیمانده و بـه شـما امکان میدهد یک دست برنده بسازید.

نحوه محاسبه شانس گلدان و دست در پوکر Limit Hold 'Em

2- 1 را کم کنید

3- حداقل باید تعداد زیادی شرط در گلدان «ضرب هاي‌ شرط شـما» برای یک تماس وجود داشته باشد.مثال: شـما 2 قلب دارید. دو قلب دیگر روی فلاپ می افتند. اکنون 47 کارت غیب وجوددارد. شـما 9 نتیجه دارید «9 قلب از قلب هاي‌ دیده نشده 9 در عرشه کـه باقیمانده اسـت» تا بتوانید روی کارت بعدی شستشو دهید.
تقسیم 47 بر 9 = 5.2
تفریق 1 = 4.2
باید حداقل 4.2 شرط در گلدان وجود داشته باشد تا بتوانید یک شرط واحد را فراخوانی کنید.

روش3 قانون نسخه 4

1- بعد از فلاپ تعداد دفعات خروجی خودرا تعیین کنید.

2- این شماره را در 4 ضرب کنید. این درصد شـما برای بدست آوردن یکی از نتایج اسـت.

3- بعد از چرخش ؛ نتایج خودرا در 2 ضرب کنید.

 

مثال: شـما دو قلب دارید. دو قلب دیگر روی فلاپ قرار می‌گیرند ؛ بنابر این شـما 9 نتیجه دارید.9 4 4 = 36 ؛ بـه شـما 36 chance فرصت میدهد تا برنده شوید و رقیب 64 درصد شانس نگه دارید و با یک جفت برنده شوید.

 

64/36 کمی کمتر از 2 بـه 1 اسـت. بنابر این ؛ منطقی اسـت کـه شرط بندی کمی بالاتر از نیمی از اندازه گلدان باشد.اگر قلب دیگری بـه نوبه خود ضربه نزند شـما 9 2 2 هستید = 18 18

 

18 / / 82 a کمی از 5 بـه 1 بدتر اسـت ؛ بـه این معنی کـه شرط باید کمتر از 20 of گلدان باشد.

نحوه محاسبه شانس گلدان

4- قرعه کشی دست فلاپ کردن بیرون از خانه هاي‌ خاص # بیرون
4♠ 4♥ 6 ♣ 7 ♦ T 4♦, 4♣ 2
یک کارت اضافی A ♠ 4 6 ♥ 2 ♦ J A ♦ ؛ A ♥ ؛ A 3
داخل Straight 6♣ 7♦ 5 ♠ 9 ♥ A 8♣, 8♦, 8♥, 8♠ 4
دو جفت تا فول هاوس A ♦ J 5 ♠ A ♠ J A ♥ ؛ A ♣ ؛ J ♠ ؛ J 4
یک جفت بـه دو جفت یا تنظیم J ♣ Q J ♦ 3 ♣ 4 J ♥ ؛ J ♠ ؛ Q ♠ ؛ Q ♥ ؛ Q 5
بدون جفت شدن 3♦ 6♣ 8 ♥ J ♦ A 3♣, 3♠, 3♥, 6♥, 6♠, 6♦ 6
دو کارت اضافی برای بیش از جفت شدن A ♣ K 3♦ 2♥ 8♥ A ♥ ؛ A ♠ ؛ A ♦ ؛ K ♥ ؛ K ♣ ؛ K 6

روی Full House یا Quads تنظیم کنید 5♥ 5♦ 5 ♣ س ♥ 2 5 ♠ Q ♠ ؛ Q ♦ ؛ Q ♣ ؛ 2 ؛ 2 ♦ ؛ 2 7
مستقیم باز کنید 9 ♥ T 3 ♣ 8 ♦ J هر 7 ؛ هر سال 8
گرگرفتگی A ♥ K 3♥ 5♠ 7♥ هر قلبی «2 ♥ تا Q» 9
داخل Straight & Two Overcards A ♥ K Q ♠ J ♣ 6 هر ده ؛ A ♠ ؛ A ♦ A ♣ ؛ K ♠ ؛ K ♥ ؛ K 10
Flush & Inside Straight K ♣ J A ♣ 2 ♣ T هر س Qال ؛ هر باشگاهی 12
Flush و Open Straight J ♥ T 9 ♣ Q ♥ 3 هر قلبی ؛ 8 ♦ ؛ 8 ♠ ؛ 8 ♣ ؛ K ♦ ؛ K ♠ ؛ K 15 خروجی

 

نکات

اگر تلفن شـما خودرو حساب دارد می‌توانید یک خودرو حساب بردارید یا از ان استفاده کنید ؛ اما ممکن اسـت مردم شـما را ببینند. اما هیچکس اهمیتی نخواهد داد.

 

توجه داشته باشید کـه در ان مواردی از “دست برنده” ذکر شده اسـت. هیچ سیستم اتوماتیک برای تعیین این کـه “دست برنده” چیست وجود ندارد. شاید ان 3 نوع بتواند برنده شود. اما شاید روی کارت 3 کارت وجود داشته باشد. تجربه چیزی را کـه شـما حداقل یک حداقل قدرت برای پیروزی درنظر می‌گیرید ؛ حکم خواهد کرد.

 

عده اي از افراد طرفدار تعیین تعداد خروجی هاي‌ مورد نیاز برای ساختن دست شـما با استفاده از همه ی کارت هاي‌ آینده هستند. بـه عنوان مثال ؛ اگر بـه یک کارت برای فلاش نیاز دارید ؛ در واقع دو قرعه کشی بـه ان کارت دارید ؛ نه فقط یک کارت. با انجام ریاضیات ؛ 1.5: 1 شانس دارید ؛ بنابر این 1.5 شرط بندی تساوی شـما خواهد بود.

 

از آنجا کـه میتوانید در دور بعد وادار شوید از این مرحله خارج شوید ؛ این فقط در صورتی شرط اسـت کـه شرط بندی دیگری انجام نشود. با این وجود ؛ برای رسیدن بـه آخرین کارت «شـما و آن ها» باید تمام شرط هاي‌ آینده را تخمین بزنید و این نسبت باید 1.5 یا بیشتر باشد. انجام این ریاضیات در حالت پرواز بسیار دشوارتر اسـت و طبق معمولً شـما را وادار میکند تا فهرست ترکیبی مختلف کارتهای مختلف را بخاطر بسپارید.

 

اگر کارت خودرا بـه نوبه خود نگیرید ؛ ممکن اسـت در مرحله بعدی شرط بندی با تکرار روند مواجه شوید. بـه یاد داشته باشید کـه شرط هاي‌ بعد از نوبت طبق معمولً بزرگ‌تر از شرط هاي‌ قبل از نوبت هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید