بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

چگونه می توان یک سکه انداخت

اگر میخواهید هر بار برنده یک بازی سکه شانس شوید ؛ چند ترفند وجوددارد کـه می‌توانید امتحان کنید. ابتدا دو طرف سکه را حس کنید ؛ بنابر این میتوانید سر دو طرف را از سمت دم تشخیص دهید. علاوه بر این ؛ می‌توانید سکه را مانند یک فریزبی بچرخانید تا در همان موقعیتی کـه شروع کرده‌اید قرار گیرد.

 

گزینه دیگر این اسـت کـه صرف نظر از نتیجه واقعی ؛ سکه خودرا صدا کنید و امیدوار باشید کـه رقیب متوجه ان نشود. با هر گزینه اي ؛ از قبل تمرین کنید تا بتوانید بـه تکنیک خود مسلط شوید و بدون شکست برنده سکه شوید.

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

روش 1 احساس سکه با انگشت خود

1- ظاهر و احساس سکه را بررسی کنید. قبل از این کـه سکه بزنید ؛ هر طرف سکه رابا انگشتان خود احساس کنید. سمت صاف سکه طبق معمولً سمت سر اسـت و سمت خشن با جزئیات بیشتر طبق معمولً سمت دم اسـت. این یک روش عالی برای تمایز بین هردو طرف سکه اسـت تا بتوانید پیروزی خودرا تضمین کنید.

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

2- با زدن آرام انگشت شست ؛ سکه را بـه سمت بالا بچرخانید. برای تمرین پرتاب سکه ؛ سکه را در بالای انگشت شست قرار دهید. سپس ؛ انگشت شست خودرا با نیروی سبک حرکت دهید تا سکه بـه هوا برگردد.

 

اگر بیش از حد زور استفاده کنید ؛ سکه در اتاق پرواز خواهد کرد. ممکن اسـت وادار باشید با نیروهای مختلف تمرین کنید تا زمانی کـه این مسئله را خم کنید.برای بهترین نتیجه ؛ با دست غالب خود تلنگر بزنید.

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

بازی سکه شانس

3- سکه را در دست بگیرید تا سطح سکه را حس کنید. . میتوانید سکه را در همان دستی کـه با ان ورق میزنید بگیرید یا می‌توانید سکه را بین هردو کف دست خود بگیرید. بعد از گرفتن سکه ؛ انگشت شست خودرا بـه زیر انگشتان خود بکشید تا سکه احساس شود. بـه این ترتیب میتوانید تعیین کنید کـه کدام طرف بـه سمت بالا برگردانده شده و تنظیمات را انجام دهید تا طرف شـما در بالا باشد.

 

درصورت تمایل با هردو روش تمرین کنید و انتخاب کنید کـه کدام گزینه بـه شـما کمک می‌کند سکه را بهترین احساس کنید.

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

4- ورق زدن و احساس سکه خودرا تمرین کنید تا بتوانید بدون زحمت اینکار را انجام دهید. تکنیک تلنگر و احساس را ادامه دهید تا زمانی کـه آسان باشید و بدون تردید اینکار را انجام دهید. شـما میخواهید حرکت هاي‌ شـما یکپارچه و دقیق باشد تا رقیب متوجه ترفند شـما نشود.

 

بـه عنوان مثال میتوانید هرروز بـه مدت یک هفته تمرین کنید.اگر رقیب احساس سکه بـه شـما دست می‌دهد ؛ ممکن اسـت شـما را برای تقلب صدا کند و شـما برنده شدن سکه را برنده نخواهید شد.

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

بازی سکه شانس

5- بعد از مهارت در رقیب ؛ یک رقیب را بـه چالش بکشید. وقتی احساس میکنید می‌توانید یکپارچه ترفند را اجرا کنید ؛ وقت ان اسـت کـه یک رقیب پیدا کنید. از رقیب خود بخواهید طرف سکه خودرا صدا کند ؛ ان را بـه هوا بچرخاند ودر دستان خود بگیرد. در حین انجام اینکار ؛ سکه را احساس کنید و طرف سکه خودرا برای رقیب خود آشکار کنید. سپس ؛ خودرا برنده معرفی کنید!بـه عنوان مثال ؛ دوستان یا اعضای خانواده خودرا بـه چالش بکشید.

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

روش 2 چرخاندن سکه مانند فریزبی

1- سکه را نزدیک انتهای انگشت اشاره و میانی نگه دارید. سکه را طوری قرار دهید کـه بین انگشت اشاره و میانی قرار بگیرد. 2/3 یا حدود سکه را بیرون بگذارید ؛ بنابر این می‌توانید بـه اسانی ان را تلنگر کنید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه هنگام انجام اینکار ؛ سکه اي کـه میخواهید برنده شوید رو بـه بالا اسـت.

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

2- مچ خودرا بـه سمت بالا تکان دهید و انگشت اشاره خودرا بلند کنید. برای پرتاب سکه ؛ بـه آرامی مچ دست خودرا بـه سمت بالا حرکت داده و سکه را آزاد کنید. هنگام انجام اینکار ؛ انگشت اشاره خودرا از مسیر خارج کنید تا سکه بدون حرکت زیاد پرتاب شود. 

 

اگر انگشت اشاره شـما در راه اسـت ؛ می‌توانید سکه را دست انداز کرده و باعث ورق بزنید.

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

بازی سکه شانس

3- سکه را در همان جهتی کـه انداختید بگیرید. با یک حرکت متوالی ؛ کف دست خودرا باز کنید تا پس از انداختن سکه ؛ ان را بـه اسانی بگیرید. انداختن سکه با این تکنیک زمین هاي‌ سکه را در همان جهتی کـه شروع کرده تضمین میکند. یعنی اگر شـما با سر شروع کنید ؛ سکه روی سر مینشیند.

 

برای استفاده از این ترفند باید سکه را درست بگیرید و پرتاب کنید. مرتباً تمرین کنید تا زمانی کـه بـه این فن مسلط شوید.

بازی سکه شانس آموزش تصویری چگونه می توان یک سکه انداخت

روش 3 گول حریف خود را

1- سکه رابا انگشت شست خود تلنگر کنید و ان را در دست بگیرید. برای شروع ؛ پرتاب سکه را بـه صورت عادی انجام دهید. مشت را ببندید ؛ سکه را بالای انگشت شست خود قرار دهید و با انگشت شست سکه را بزنید تا تلنگر شود. سپس ؛ سکه را از 1 دست یا بین هردو کف دست خود بگیرید.

2- طرف سکه خودرا بگویید حتی اگر درست نباشد. وقتی سکه را در دست گرفتید ؛ طرف سکه را صدا کنید. اینکار را انجام دهید حتی اگر طرفتان رو بـه بیرون نباشد. در حین انجام اینکار ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه طرف مقابل شـما نمی‌تواند سکه را ببیند. 

بازی سکه شانس

3- دست خودرا سریع حرکت دهید تا رقیب متوجه نشود. هنگام انجام این ترفند ؛ میخواهید اضافی دزدکی کار باشید تا رقیب شـما را نبیند. در حین انجام اینکار ؛ می‌توانید سکه را بـه سمت خود برگردانید و نتیجه “صحیح” را بـه رقیب خود نشان دهید. برای کمک بـه مخفی کردن سکه ؛ می‌توانید دست خودرا در خط دید انها قرار دهید.

روش4 سایر ترفندهای سکه را امتحان کنید

1- برای راه حل 80٪ سکه را بچرخانید و دم کنید. بـه جای چرخاندن سکه در هوا ؛ پیشنهاد کنید کـه به جای ان سکه را روی میز بچرخانید. برای افزایش شانس پیروزی در بازی حتما با دم تماس بگیرید. سکه را بین هردو انگشت خود در بالای یک سطح صاف نگه دارید و بـه سرعت با یک انگشت مچ خود سکه را بچرخانید. اگر این تضمین نشده اسـت ؛ اگر سکه را بچرخانید ؛ 80٪ از مواقع نتیجه می‌شود.

 

بـه نظر میرسد چرخاندن سکه عادلانه تر باشد زیرا شـما هردو میتوانید سکه را مشاهده کنید.
این 80٪ مواقع کار میکند زیرا طرف سرها از طرف دم سنگین تر اسـت.

بازی سکه شانس

2- برای فریب رقیب خود از یک سکه ترفند استفاده کنید. سکه هاي‌ ترفند هردو طرف رابا یک چهره دارند ؛ بنابر این نمیتوانید ضرر کنید. تلنگر بزنید و رقیب خودرا بدون زحمت فریب دهید. می‌توانید سکه هاي‌ ترفند را در بیشتر فروشگاه هاي‌ مهمانی یا بـه صورت آنلاین خریداری کنید.

 

در حالی کـه این از نظر فنی تقلب می‌کند ؛ اما رقیب شـما هرگز نمی فهمد کـه شـما دزدکی و نیرنگ هستید. مطمئن باشید کـه آن ها سکه را قبل یا بعد از پرتاب سکه نمی‌بینند یا ان را بازرسی نمیکنند.

بازی سکه شانس

3- از طرف سکه تماس بگیرید تا 51٪ از زمان خودرا بدست آورید. سکه چه از روی سر و چه از دم شروع شود ؛ احتمال 51٪ وجوددارد کـه سکه در همان طرفی کـه از ابتدا شروع شده اسـت ؛ بیفتد. شاید این شانس عالی بـه نظر نرسد ؛ اما این ترفند می‌تواند بـه شـما برتری کمی نسبت بـه رقیب خود بدهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید