بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری ببینید

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری ببینید

آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

تاس دروغگو کـه بـه عنوان تاس دزدان دریایی نیز شناخته میشود ؛ یک بازی سرگرم کننده اسـت کـه می‌توانید با 2 یا بیشتر نفر بازی کنید. با کمی فریب و شانس بسیار ؛ سعی خواهید کرد تا بهترین دروغگو این دسته را تاجگذاری کنید. هر بار کـه بازی میکنید با یکی از تغییرات مختلف ان را روشن کنید.

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

روش1تاس دروغگوی دست مشترک با چندین بازیکناز تبلیغات خسته شده اید؟ پیشرفت

1- 2 تاس بچرخانید تا مشخص شود کدام بازیکن ابتدا بـه کار خود ادامه می‌دهد. اگر نمیتوانید تصمیم بگیرید کـه چه کسی بازی را شروع می‌کند ؛ از هر بازیکن 2 تاس بخواهید. هرکسی کـه بالاترین مجموع ترکیب را بین 2 تاس داشته باشد شروع خواهد کرد.بـه طور سنتی ؛ شـما در جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه دور میز خواهید رفت ؛ بـه این معنی کـه شخصی کـه در سمت چپ بازیکن اصلی قرار دارد ؛ دوم خواهد شد.

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

2- بـه هر بازیکن 5 تاس همراه با یک فنجان تاس بدهید. آن ها از فنجان تاس برای تکان دادن 5 تاس استفاده میکنند ودر ابتدای هر دور آن ها را می چرخانند. اگر فنجان تاس ندارید ؛ می‌توانید از یک فنجان آشامیدنی مات استفاده کنید.گزینه دیگر این اسـت کـه بـه اسانی تاس ها رابا دست خود بچرخانید.

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

3-از همه ی بخواهید 5 تاس خودرا هم زمان بچرخانند و آن ها را پنهان نگه دارند. در حالی کـه شـما می‌توانید «و باید» بـه تاس خود نگاه کنید ؛ باید مطمئن شوید کـه هیچکس دیگری نمیتواند وزن شـما را ببیند. می‌توانید اینکار رابا ورق زدن فنجان تاس ها روی بالای تاس خود و بلند کردن ان انجام دهید تا فقط شـما تاس ها را ببینید.اگر کسی تاس شخص دیگری را دید ؛ از همه ی بخواهید دوباره غلت بزنند.

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

بازی تاس دروغگو

4- بـه بازیکن اول اجازه دهید حدس بزند کـه تعداد صورتهای تاس چند نفر جمع شده اسـت. این مجموع کل تاس هاي‌ روی میز اسـت. انها با صدای بلند شرط بندی می‌کنند کـه شامل یک صورت تاس بـه همراه مقداری اسـت کـه فکر میکنند توسط بازیکنان دیگر نورد شده اسـت.بـه عنوان مثال ؛ آن ها ممکن اسـت بگویند “7 3” ؛ بـه این معنی کـه آن ها فکر می‌کنند 7 تاس روی میز با “3” رو بـه بالا وجوددارد.

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

5- بـه سایر بازیکنان اجازه دهید شرط بندی کنند یا شرط بندی جدیدی انجام دهند. با شروع بازیکن در سمت چپ بازیکن اول ؛ هر بازیکن می‌تواند شرط بندی جدیدی انجام دهد. یا باید مقدار بیشتری از همان صورت باشد «مانند 9 “3” بـه جای 7 “3”» یا همان مقدار با چهره بالاتر «مانند 7 “4” بـه جای 7 “3”».

 

در قوانین شرط بندی تغییرات زیادی وجوددارد. شـما همچنین میتوانید شرط بندی کنید کـه مقدار بیشتری از هر چهره یا هر مقدار از چهره بالاتر باشد.عده اي از تغییرات “1” را وحشی میدانند ؛ بـه این معنی کـه می‌تواند هر ارزشی باشد. با این حال ؛ اگر در دور اول “1” فراخوانی شود ؛ دیگر وحشی نیست و فقط باید “1” برای بقیه بازی باشد.

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

6- با شرط بندی هاي‌ جدید دور میز ادامه دهید تا چالشی پیش بیاید. شـما میتوانید هر تعداد دفعه کـه بـه کسی اعتراض کنید کـه شرط بندی کند دور میز بروید. تنها شرط بندی کـه مهم اسـت آخرین مورد گفته شده اسـت.اگر بازیکنان زیادی دارید ؛ دیگر نگران نوشتن شرط هاي‌ قبلی نیستید. شـما فقط باید آخرین شرط بندی را ثبت کنید.

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

بازی تاس دروغگو

7- هنگامی کـه بازیکن شرط بندی را بـه چالش می‌کشد ؛ تمام تاس بازیکنان را فاش کنید. با بـه چالش کشیدن بازیکن قبل از آن ها ؛ انها بلوف خودرا صدا می‌زنند «در اصل می‌گویند فکر نمیکنند شرط بازیکن درست باشد». از همه ی بازیکنان بخواهید تاس خودرا کشف کنند.

 

اگر بازیکنی کـه شرط بندی را بـه چالش کشید درست بود ؛ بازیکنی کـه شرط بندی کرده اسـت دور خودرا از دست داده اسـت. آن ها باید یک قالب را از جام خود جدا کنند و کنار بگذارند. [4]اگر بازیکنی کـه چالش را انجام داده اشتباه بوده و بازیکن قبل از آن ها شرط خودرا درست بدست آورده اسـت ؛ چالش یک کشته را از جام آن ها خارج می‌کند.

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

8 -دور بعدی رابا بازنده دور قبلی آغاز کنید. بازنده اکنون شرط بندی اولیه را انجام میدهد و شـما در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز بازی خواهید کرد. هر وقت کسی باخت ؛ دور جدید را شروع می‌کند.این بدان معناست کـه بازنده در دور بعدی نخستین شرط را می بندد.

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

9- دور را تکرار کنید تا فقط یک بازیکن با تاس باقیمانده باشد. این برنده بازی اسـت. اگر ؛ اگر بـه جایی برسید کـه 2 بازیکن باقی بماند ؛ هر کدام فقط 1 مرگ دارند ؛ بـه جای مقدار چهره ها ؛ روی جمع 2 مرگ شرط می بندید. 

بازی تاس دروغگو آموزش بازی تاس دروغگو را به صورت تصویری

روش 2 تاس دروغگوی دست فردی با 2 بازیکناز تبلیغات خسته شده اید؟ پیشرفت

1 -مشخص کنید چه کسی بازی رابا هر 5 تاس شروع می‌کند. بازیکنی کـه بیشترین مقدار تاس را دارد دور اول را شروع میکند. توجه داشته باشید کـه این تغییر تاس دروغگو فقط 2 بازیکن طول می‌کشد.بـه عنوان مثال ؛ اگر یک نفر یک شماره 22 و دیگری یک شماره 18 رول کند ؛ شخصی کـه 22 را غلتیده اسـت شروع می‌کند.

2- 5 تاس پوکر را یکجا بچرخانید ؛ آن ها را مخفی نگه دارید. فقط شـما باید بـه نتایج رول خود نگاه کنید. نوعی جعبه یا تقسیم کننده می‌تواند در این جا مفید باشد تا مطمئن شوید کـه رقیب تاس شـما را نمی‌بیند.برای محافظت از تاس خود می‌توانید از یک فنجان تاس نیز استفاده کنید.

3 -دست پوکر را کـه چرخانده اید یا وانمود میکنید چرخانده اید اعلام کنید. این میتواند یک حقیقت باشد یا ممکن اسـت یک دروغ باشد – این بستگی بـه این دارد کـه چگونه میخواهید ان را بازی کنید. 8 دست تاس پوکر مختلف وجوددارد کـه میتوانید انتخاب کنید. در این جا آن ها بـه ترتیب از بالاترین رتبه بـه پایین ترین رتبه وجوددارد:

5 نوع «سابق 55555»
4 نوع «مانند 33331»
خانه کامل «3 نوع بـه علاوه یک جفت ؛ مانند 44422»
راست بالا «23456»
کم راست «12345»
3 نوع «سابق 22241»
2 جفت «مانند 22114»
1 جفت «مانند 33541»
بالاترین بالاترین میزان مرگ «مثل 13456»

بازی تاس دروغگو

4- بـه بازیکن دیگر فرصت دهید دست شـما را بـه چالش بکشد. اگر انها دست شـما را بـه چالش میکشند ؛ تاس خودرا فاش کنید. اگر رقیب صحیح بود «و دست شـما از انچه اعلام کردید پایین اسـت» ؛ یک تراشه پوکر در وسط جدول قرار میدهید.اگر رقیب شـما اشتباه می‌کرد «و شـما بلوف نمی زدید» ؛ انها تراشه پوکر قرار دادند.

 

5- درصورت عدم ایجاد چالش تاس را بـه رقیب خود منتقل کنید. اگر بازیکن دیگر دست شـما را قبول کرد ؛ تاس را بـه او منتقل کنید. انها میتوانند هرچقدر کـه دوست دارند بپیچند. بـه عنوان مثال ؛ انها میتوانند 3 تاس را بـه روشی کـه شـما آن ها را غلتیده اید نگه دارید ودر صورت تمایل فقط 2 شماره را دوباره ثبت نام کنید.

 

صرف نظر از تعداد تاسهایی کـه برای غلتیدن انتخاب می‌کنند ؛ باید آن ها را از نظر شـما پنهان نگه دارند.با این وجود بازیکن نمی‌تواند در مورد تعداد تاس هایي کـه غلت میزند دروغ بگوید. اگر 2 تاس بچرخانند ؛ نمیتوانند بگویند کـه 3 میچرخند.

بازی تاس دروغگو

6- از بازیکن دیگر بخواهید تاس ها را دور بزند و یک دست پوکر بالاتر را اعلام کند. آن ها میتوانند هرچقدر کـه دوست دارند بپیچند. بـه عنوان مثال ؛ انها می‌توانند 3 تاس را بـه روشی کـه شـما انها را غلتیده اید نگه دارید ودر صورت تمایل فقط 2 شماره را دوباره ثبت نام کنید.صرف نظر از تعداد تاسهایی کـه برای غلتیدن انتخاب می‌کنند ؛ باید انها را از نظر شـما پنهان نگه دارند.

 

با این وجود بازیکن نمی‌تواند در مورد تعداد تاس هایي کـه غلت می‌زند دروغ بگوید. اگر 2 تاس بچرخانند ؛ نمی‌توانند بگویند کـه 3 میچرخند.دست جدید نمی‌تواند کمتر از آنچه شـما اعلام کردید باشد.  بنابر این اگر کم صاف را صدا میکردید ؛ آن ها نمی‌توانند 3 نوع را صدا بزنند چون پایین اسـت.

بازی تاس دروغگو

7- اعلامیه مخالف خودرا بـه چالش بکشید یا بپذیرید. اگر ان را بـه چالش بکشید ؛ انها تاس ها را فاش میکنند ؛ نتایج را بررسی میکنند و بازنده چالش دوباره دریک تراشه پوکر بازی می‌کند. اگر ان را بپذیرید ؛ دورها ادامه می‌یابد تا این کـه کسی دست دیگری را بـه چالش بکشد.

8- بازی کنید تا جایی کـه هیچ تراشه پوکر باقی نماند. برنده بازی هر شخصی باشد کـه آخرین تراشه پوکر را داشته باشد. شـما میتوانید با هر تعداد تراشه پوکر کم و یا دلخواه بازی کنید.هرچه تراشه هاي‌ پوکر بیشتری بازی کنید ؛ احتمالاً بازی طولانی تر خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید