آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم ؟

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم ؟

چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

اگر چه انجام آموزش قرعه کشی یک بازی شانس اسـت ؛ اما این بدان معنا نیست کـه شـما نمیتوانید روشی برای انتخاب شماره هاي‌ قرعه کشی خود داشته باشید. البته ؛ روش کاملی برای انتخاب شماره هاي‌ قرعه کشی برنده وجود ندارد ؛

 

اما روش هاي‌ مختلفی وجوددارد کـه می‌توانید اینکار را انجام دهید. می‌توانید رویکردی علمی یا ریاضی داشته باشید ؛ قمار کنید و بـه طور تصادفی انتخاب کنید ؛ روده خودرا دنبال نمایید. با چند روش مختلف آزمایش کنید. شـما هرگز نمیدانید. ممکن اسـت خوش شانس شوید.

روش1انتخاب اعداد متداول

1- نمودار فرکانس قرعه کشی هاي‌ قبلی قرعه کشی را جست‌وجو کنید. اکثر برنامه هاي‌ قرعه کشی ایالتی نمودارهایی را نشان میدهند کـه نشان میدهد هر تعداد دریک بازه زمانی مشخص هر چند وقت یک‌بار ترسیم شده اند. بـه عنوان مثال ؛ این نشان می‌دهد کـه چند بار بین سال هاي‌ 1997 و 2015 تعداد 1 بـه عنوان شماره Powerball انتخاب شده اسـت.

 

اگر می‌توانید فرکانسهای تمام وقت را جست‌وجو کنید ؛ بهترین مجموعه داده ممکن برای تجزیه و تحلیل شماست. این جامع تر اسـت ؛ و شـما باید تعداد خودرا بر اساس یک قاب زمانی بزرگ تر کـه ممکن اسـت تنظیم کنید.

 

هیچ روش روشنی برای دانستن این کـه آیا باید بـه دنبال اعداد برنده مکرر باشید یا اعدادی کـه با دفعات کمتری ظاهر می‌شوند وجود ندارد. هردو نوع اعداد را جست‌وجو کنید ودر صورت تمایل دنباله ها رابا ترکیبی از هردو بازی کنید.

 

با این حال ؛ تعداد برنده هایي کـه بیشتر می‌آیند بـه احتمال زیاد برنده مکرر باقی میمانند. اگر شماره اي را بازی میکنید کـه بـه همین دفعات زیاد بـه نمایش در نمی‌آید ؛ ممکن اسـت لازم باشد کمی صبر کنید تا ببینید آیا در زمان “بدست آوردن” برای برنده شدن ؛ شماره ظاهر میشود یا نه.

 

مطمئن شوید کـه بـه دنبال نمودار فرکانسی مناسب برای بازی قرعه کشی اي هستید کـه قصد دارید بازی کنید. بـه عنوان مثال ؛ آمار Powerball با آمار Mega Millions متفاوت خواهد بود.

آموزش قرعه کشی

2- اعداد خودرا بر اساس نمودار فرکانس انتخاب کنید. اعدادی را کـه بیشترین انتخاب و کمترین انتخاب را دارند بررسی کنید. شانس مربوط بـه افراد و همچنین اعداد بین انها را مرور کنید.

 

بعد از بررسی شانس ، دو گزینه پیش رو دارید:

اعدادی را کـه مرتباً ترسیم می‌شوند انتخاب کنید. اگر متوجه شدید کـه تعداد معدودی از اعداد بیشتر از بقیه کشیده میشوند ؛ درنظر بگیرید کـه آن ها را در انتخاب خود انتخاب کنید. اگر چه آگاه باشید کـه چندین نفر دیگر این روش را امتحان میکنند. اگر با اعدادی کـه مرتباً انتخاب می‌کنید برنده شوید ؛ ممکن اسـت وادار شوید کـه جایزه خودرا با سایر برندگان تقسیم کنید.

 

اعدادی را کـه کمتر رسم می‌شوند انتخاب کنید. انتخاب اعدادی کـه زیاد انتخاب نمی‌شوند ؛ ممکن اسـت غیر قابل تصور باشد ؛ اما این را درنظر داشته باشید: اگر همه ی افراد مشغول انتخاب اعدادی هستند کـه مرتباً کشیده میشوند و شـما با انتخاب هاي‌ “لانگ شات” خود برنده می‌شوید ؛ ممکن اسـت وادار نباشید جایزه رابا بسیاری دیگر تقسیم کنید برندگان

3- تصدیق کنید کـه هر شماره هنوز شانس تساوی یکسانی دارد. با نگاه کردن بـه نمودارهای فرکانسی ممکن اسـت مشخص شود کـه کدام اعداد رسم می‌شوند ؛ اما بـه خاطر داشته باشید کـه وقتی قرعه کشی واقعی انجام میشود ؛ هر شماره کاملاً شانس انتخاب برابر اسـت. این همـه در شانس قرعه کشی اسـت. 

روش-2با استفاده از سیستم دلتا

1- سیستم Delta را بیاموزید. روش Delta Lotto راهی برای انتخاب اعداد قرعه کشی بر اساس مطالعه آماری اعدادی اسـت کـه درکنار یک دیگر هستند. این اطلاعات مربوط بـه شماره هاي‌ قرعه کشی برنده شده اسـت ؛ کـه پایه و اساس این روش را تشکیل داده اسـت. بـه عبارت دیگر ؛ روش دلتا مبتنی بر تحقیق اسـت ؛ اما بخاطر داشته باشید کـه اگر شماره هاي‌ خودرا بـه این روش انتخاب کنید ؛ هیچ تضمینی برای پیروزی ندارید. [4]

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

آموزش قرعه کشی

2-تعداد بسیار کمی را انتخاب کنید. این شماره باید بین 1 تا 5 باشد. بـه عنوان مثال ؛ شماره 1 شماره خوبی برای انتخاب اسـت زیرا اغلب ؛ بیش از 60٪ از مواقع ؛ شماره 1 بخشی از شماره هاي‌ دلتا برنده موجود دراین مجموعه اسـت. با این حال ؛ آزاد باشید تعداد کم دیگری را انتخاب کنید کـه از ان احساس خوبی دارید مانند 3 یا 5. علم دقیقی وجود ندارد. مثال: 1

3-دو شماره بین 1 تا 8 انتخاب کنید. تعدادی ترکیب وجوددارد کـه میتوانید انتخاب کنید. بـه عنوان مثال ؛ شـما می‌توانید 3 و 5 را انتخاب کنید. یا ؛ 2 و 6 میتوانند یک گزینه باشند. همچنین می‌توانید دو شماره متوالی مانند 7 و 8 را انتخاب کنید. مثال: 3 و 5 ترتیب: 1-3-5

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

4-یک شماره خیلی نزدیک بـه 8 انتخاب کنید. می‌تواند بالاتر از شماره 8 باشد ؛ مانند شماره 9 یا میتواند زیر باشد ؛ بـه عنوان مثال 7. برای شماره چهارم ؛ چیزی نزدیک بـه 8 ؛ بالا یا پایین آی تی. مثال: 9 دنباله 1-3-5-9

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

5-دو شماره را بین 8 تا 15 انتخاب کنید . چند شماره دورتر از یک دیگر دو شماره مانند 11 و 13. را انتخاب کنید. گزینه دیگر میتواند 14 و 9 یا 10 و 14 باشد. اعداد را بـه طور تصادفی انتخاب کنید یا اعداد مورد علاقه خودرا بین محدوده داده شده انتخاب کنید. تعداد کمتری لازم نیست کـه ابتدا فهرست شود. مثال: توالی 11 و 13: 1-3-5-9-11-13.

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

آموزش قرعه کشی

6-اعداد دلتا را یادداشت کنید. هنگامی کـه 6 روش را در روش توصیف شده انتخاب کردید ؛ توالی تعداد قرعه کشی شش رقمی را ایجاد کرده‌اید. ان را بـه ترتیب انتخاب آن ها بنویسید. در مثال ما ؛ اعداد 1-3-5-9-11-13 هستند

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

7-اعداد را جمع کنید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه مجموع اعداد از بیشترین تعداد مجاز در بازی کـه انجام می‌دهید بیشتر نباشد. بـه عنوان مثال ؛ اگر بالاترین تعداد قرعه کشی کـه می‌توانید 56 کنید ؛ اعداد ما در محدوده قراردارند زیرا کل مبلغ برابر 42 اسـت. 1 + 3 + 5 + 9 + 11 + 13 = 42
اگر مقدار شـما در کل حدود 15 باشد اما بیشتر از کل نباشد ؛ تعداد خوبی را انتخاب کرده‌اید.

 

اگر لازم اسـت اعداد مختلفی را انتخاب کنید تا جمع شـما از بالاترین تعداد قرعه کشی بیشتر نباشد ؛ پس اینکار را انجام دهید.اشکالی ندارد اگر اعداد درصورت امکان تکرار شوند. بـه عنوان مثال ؛ شـما شماره نزدیک بـه 8 میتوانید شماره 9 باشد ؛ و همچنین می‌توانید 9 را برای شماره خود بین 8 تا 15 انتخاب کنید. اگر برای خاطرجمعی از این کـه کل جمع شـما بیشتر نیست ؛ لازم اسـت اینکار را انجام دهید . بـه یاد داشته باشید اعدادی کـه گاهی اوقات در شماره هاي‌ قرعه کشی برنده میشوند ؛ تکرار میشوند.

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

آموزش قرعه کشی

8-اعداد دلتا را دوباره مرتب کنید. اعداد دلتا طبق معمولً بـه ترتیب ترتیب نیستند. بنابر این ؛ اعداد را کمی تغییر دهید. شماره اول را آخر و آخرین را اول قرار دهید. اعداد را در انتها یا ابتدا در وسط قرار دهید. آن ها را مرتب کنید تا ترتیب دیگری داشته باشند. بـه عنوان مثال ؛ شماره هاي‌ مرتب شده ما می‌تواند 1-3-5-9-11-13 باشد یا می‌تواند 5-3-11-9-1-13 باشد. انواع مختلفی وجوددارد کـه میتوانید داشته باشید. 

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

9- شماره دلتا نهایی را بنویسید. در حال حاضر ؛ سری دلتا ما 5-3-11-9-1-13 اسـت. این شماره قرعه کشی نهایی شـما نیست. برای ایجاد توالی شماره قرعه کشی خود از این اعداد استفاده خواهید کرد.

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

10- نخستین شماره قرعه کشی را یادداشت کنید. نخستین شماره دلتا این مجموعه بـه نخستین شماره قرعه کشی دنباله قرعه کشی شـما تبدیل می‌شود. بدون تغییر باقی می‌ماند. با این حال ؛ باقی مانده اعداد باهم جمع می‌شوند تا اعداد قرعه کشی ایجاد شود. بـه عنوان مثال: ؛ نخستین شماره قرعه کشی 5 اسـت. مثال: 5

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

آموزش قرعه کشی

11-نخستین شماره قرعه کشی و شماره دلتا دوم رابا هم جمع کنید. «5 = 3 = 3» این جمع از این دو بـه شماره دوم قرعه کشی شـما تبدیل میشود ؛ شماره 4. اینکار را برای بقیه اعداد دلتا تکرار کنید. افزودن مجموع اعداد درکنار یک دیگر ؛ نحوه ایجاد هر شماره در مجموعه برای ایجاد توالی شماره قرعه کشی نهایی اسـت. اگر شماره هاي‌ دلتا ما 5-3-11-9-1-13 باشد ؛ شماره هاي‌ قرعه کشی ما بـه روش زیر ایجاد میشود:
نخستین شماره قرعه کشی 5 اسـت. مثال: 5-

 

شماره قرعه کشی دوم با افزودن شماره قرعه کشی اول بـه شماره دلتا دوم ایجاد میشود. بـه عنوان مثال ؛ ما 8 را بـه عنوان جمع 5 و 3 میگیریم. شماره 8 شماره دوم قرعه کشی ما اسـت. بـه عنوان مثال ؛ این شماره تا کنون 5؛8 اسـت. مثال: 5-8-

 

شماره قرعه کشی دوم را بـه شماره دلتا سوم اضافه کنید. بـه عنوان مثال ؛ شماره 8 شماره دوم قرعه کشی ما اسـت. شماره دلتا سوم ما 11 اسـت. بـه عنوان مثال ؛ شماره 8 بـه اضافه 11 برابر با 19 اسـت. «8 + 11 = 19» بنابر این ؛ نوزده شماره سوم قرعه کشی ما اسـت. بـه عنوان مثال ؛ تعداد قرعه کشی ها تا کنون 5؛8؛19 اسـت. مثال: 5-8-19-

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

آموزش قرعه کشی

سومین شماره قرعه کشی و چهارمین شماره دلتا را اضافه کنید. در مورد ما ؛ 19 شماره سوم قرعه کشی و 9 شماره چهارم شماره دلتا ما اسـت. بـه عنوان مثال ؛ 19 بـه علاوه 9 برابر با 28 اسـت. «19 + 9 = 28» بیست و هشت چهارمین شماره قرعه کشی ما اسـت. این تعداد تا کنون 5؛8؛19 و 28 اسـت. مثال 5-8-19-28-

 

چهارمین شماره قرعه کشی و پنجمین شماره دلتا را اضافه کنید. بـه عنوان مثال ؛ 28 شماره چهارم قرعه کشی و 1 شماره پنجم شماره دلتا ما اسـت. بیست و هشت بعلاوه 1 برابر اسـت با 29. «28 +1 = 29 28» بنابر این ؛ بیست و نه پنجمین شماره قرعه کشی ما اسـت. تا کنون ؛ اعداد 5؛8؛19 ؛ 28 و 29 اسـت. مثال: 5-8-19-28-29-

 

شماره قرعه کشی پنجم و شماره دلتا ششم را اضافه کنید. دراین حالت 29 شماره پنجمین قرعه کشی و 13 شماره دلتا ششم ما اسـت. 29 + 13 = 42. چهل و دو ششمین شماره قرعه کشی ماست. تعداد قرعه کشی ها تا کنون 5؛8؛19؛28؛29 و 42 نفر اسـت. مثال: 5-8-19-28-29-42

 

شماره نهایی قرعه کشی ما 5-8-19-28-29-42 اسـت. اکنون ؛ شماره هاي‌ شـما آماده بازی هستند. این فرآیند را دوباره تکرار کنید تا یک شماره دلتا دیگر ایجاد شود.

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

روش3انتخاب شماره های خوش شانس

1-اعدادی را کـه برای شـما مهم هستند انتخاب کنید. اگر بـه اعداد خوش شانس اعتقاد دارید ؛ آن ها احتمالاً اعداد و ارقامی هستند کـه در اطراف تاریخ یا رویداد های مهم زندگی شـما قراردارند. تعداد اعداد قابل توجه رابا هم مخلوط کنید. بـه عنوان مثال ؛ شـما می‌توانید از ماه و سال تولد پدربزرگ خود ؛ 10/1929 و ماه و روز تولد مادر خود ؛ 21/3 استفاده کنید. باهم ممکن اسـت چیزی درحدود 10-19-3-21-29 ارائه دهید. مثالهای دیگر تعداد قابل توجه میتواند شامل موارد زیر باشد:

 

روزهای تولد: شـما ؛ فرزندانتان ؛ همسرتان و ….
سالگردها: این میتواند تاریخ سالگرد ازدواج یا تاریخ یک رویداد مهم دیگر باشد.
سنین: استفاده از سن شـما یا سن عزیزانتان نیز یک روش معمول اسـت.
آدرس ها: آدرس خانه کودکی یا خانه فعلی شـما یکیدیگر از تاکتیک هایي اسـت کـه میتوانید امتحان کنید.
شماره تلفن ها: سعی کنید شماره تلفن خودرا بـه ترتیب شماره هاي‌ لوتوی یک یا دو رقمی تقسیم کنید.

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

آموزش قرعه کشی

2-اعدادی را کـه شانس میدانید انتخاب کنید. بعضی از افراد تعداد خوش شانسی دارند کـه برای همه ی چیز استفاده میکنند. این یک تولد یا چیزهای مشابه ان متصل نیست ؛ آن ها فقط شماره را دوست دارند. اگر این مورد شماست ؛ شماره خوش شانس خودرا بـه شماره قرعه کشی خود اضافه کنید.

 

شـما هرگز نمیدانید. ممکن اسـت خوش شانس شوید!اگر در حال انجام یک بازی قرعه کشی مانند Powerball هستید ؛ فکر کنید کـه شماره خوش شانس خودرا بـه عنوان گزینه Powerball انتخاب کنید.

 

همچنین اگر اعداد خوش شانس 7 و 11 شانس دارید ؛ بـه خاطر داشته باشید کـه این موارد واقعاً انتخاب هاي‌ رایج قرعه کشی هستند. اگر با این شماره ها در بلیط خود برنده شوید ؛ ممکن اسـت در نهایت جایزه رابا افراد زیادی تقسیم کنید.

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

آموزش قرعه کشی

3-یک شماره خوش شانس را انتخاب کنید و بـه ان پایبند باشید. عده اي از افراد توالی اعدادی را کـه بـه نظر آن ها خوش شانس اسـت انتخاب میکنند و ان را بارها و بارها بازی می‌کنند تا زمانی کـه برنده شود – اگر چنین شود. بـه عنوان مثال ؛ اگر دنباله شماره مورد علاقه شـما شماره دلخواه شـما باشد ؛ همراه با روز تولد شـما و شماره شانس همسرتان و روز تولد «3-6-11-9-10-31» ؛ پس هر زمان با این شرط و مذهب بازی میکنید قرعه کشی کنید. سپس ؛ شـما منتظر می‌مانید تا شماره شـما برنده شود. این می‌تواند درنظر گرفتن شانس خود شـما باشد.

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

روش 4 با استفاده از اعداد تصادفی

1-یک مولد اعداد تصادفی پیدا کنید. Random.org دارای یک مولد اعداد اسـت کـه بـه طور خاص برای انتخاب قرعه کشی طراحی شده اسـت. مزیت استفاده از قرعه کشی هاي‌ تصادفی این اسـت کـه تعداد قرعه کشی هاي‌ برنده نیز بـه صورت تصادفی انتخاب میشوند. بنابر این ؛ ممکن اسـت یک تساوی خوش شانس باشد.

 

چند بلیط می‌خواهید انتخاب کنید. سپس کشور یا ایالتی را کـه در ان بازی می‌کنید انتخاب کنید.بازی قرعه کشی را کـه در حال انجام ان هستید مانند Powerball ؛ Nebraska-Pick 5 و غیره انتخاب کنید. شـما میتوانید بازی هاي‌ خاصی را برای هر ایالت انتخاب کنید.

 

تعداد قرعه کشی موجود را انتخاب کنید. بـه عنوان مثال ؛ یک شماره توالی پنج مانند 5-10-14-2-6-7. یا آیا این یک شماره شش توالی مانند 11-5-3-9-15-24 اسـت.

 

بیشترین تعداد را در دنباله انتخاب کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر هر شماره تا 59 برای پخش در معرض باشد ؛ دنباله 6-59-30-15-5 یک شماره قرعه کشی مناسب اسـت. شماره 60-3-67-3-10-5-1 نیست. سپس ؛ روی انتخاب بلیط کلیک کنید. تنظیمات و سایت یک شماره را برای شـما ارزیابی می‌کند.

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیمآموزش قرعه کشی

2-از یک مولد اعداد تصادفی برای اعداد منفرد استفاده کنید. اگر هنوز میخواهید کمی روی اعداد خود بازرسی داشته باشید ؛ می‌توانید از یک مولد اعداد تصادفی برای انتخاب اعداد جداگانه استفاده کنید. بـه عنوان مثال ؛ می‌توانید پارامترهایی مانند عددی بین 1 تا 30 را انتخاب کنید. سپس ؛ اجازه دهید شماره تصادفی انتخاب شود. اینکار را برای هر شماره انجام دهید.

 

همچنین میتوانید مراحل روش دلتا را دنبال نمایید ؛ مگر این کـه بـه جای این کـه خودتان اعداد را انتخاب کنید ؛ بـه مولد اعداد تصادفی اجازه دهید اینکار را انجام دهد. شـما بـه سادگی پارامترها را برای هر مرحله از فرآیند تعیین می‌کنید.

آموزش قرعه کشی چگونه شماره های قرعه کشی را انتخاب کنیم

3-از شماره هاي‌ رایانه اي “انتخاب لوتو” استفاده کنید. اجازه دهید قرعه کشی بـه طور تصادفی برای شـما انتخاب کند. هنگام خرید بلیط لاتاری می‌توانید انتخاب هاي‌ تصادفی را تقاضای کنید. وقتی متصدی شماره از شـما خواست ؛ بـه او بگویید کـه می‌خواهید سیستم اعداد را برای شـما انتخاب کند. با کلیک چند دکمه ؛ شماره هاي‌ قرعه کشی خودرا خواهید داشت. اگر هم زمان چند بلیط میخرید ؛ این احتمالاً راهی اسـت کـه باید طی کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید