بازی پنتاگو بررسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو و روش های برنده شدن

بازی پنتاگو بررسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو و روش های برنده شدن

برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو

بازی پنتاگو با یک صفحه بازی خالی ؛ متشکل از پایه و چهار بلوک بازی پیچ خورده آغاز میشود. رنگ مرمر هر بازیکن را تعیین کنید.برای تعیین این کـه چه کسی اول میرود ؛ یکی از هر سنگ مرمر رنگی را در دستان خود درآورید و از رقیب خود بخواهید یک دست خودرا انتخاب کند. رنگ انتخاب شده ابتدا قرار می‌گیرد و یک سنگ مرمر را در هر جای صفحه بازی قرار می‌دهد.

اجزاء
4 بلوک بازی 3×3 تاب دار
18 سنگ مرمر سیاه
19 سنگ مرمر سفید

 

هدف بازی

هدف این اسـت کـه پنج سنگ مرمر پشت سر هم بگیرید قبل از این کـه رقیب اینکار را بکند. بخش پیچشی ذهن پنتاگو این اسـت کـه هر بازیکن همچنین یکی از چهار بلوک بازی را 90 درجه «یک “درجه”» ؛ در جهت عقربه هاي‌ ساعت یا خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت ؛ بـه عنوان بخشی از هر چرخش خواهد پیچاند.

بازی پنتاگو برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو

پیچش 180 درجه «دو درجه اي» مجاز نیست. پیچ و تاب کلید ایجاد موقعیت هاي‌ برنده در پنتاگو اسـت.

 

بازی بازی

بازیکنان بـه نوبت قرار دادن تیله ها روی صفحه بازی و پیچاندن بلوک هاي‌ بازی می‌شوند. یک بازیکن آزاد اسـت کـه هر یک از بلوک هاي‌ بازی را بچرخاند ؛ فارغ از این کـه کدام بازیکن بلوک بازی را روی ان قرار داده اسـت.

 

در ابتدای بازی ؛ بلوک هاي‌ بازی خنثی وجوددارد کـه بـه بازیکن اجازه میدهد تا قسمت پیچش خودرا نادیده بگیرد. بلوک بازی خنثی نوعی اسـت کـه خالی باشد یا فقط یک سنگ مرمر در وسط ان باشد.

 

پیچاندن یک بلوک بازی خنثی تاثیری در ماهیت موقعیتی صفحه بازی نخواهد داشت بنابر این قسمت پیچشی حرکت در حالی کـه بلوک هاي‌ بازی خنثی اسـت اختیاری اسـت.

 

پایان بازی

یک ردیف برنده از پنج تیله می‌تواند بـه صورت عمودی ؛ افقی یا مورب ؛ در هر نقطه از صفحه باشد و دو یا سه بلوک بازی را در بر بگیرد.

 

چیزی کـه بـه نظر میرسد یک بازی ساده پنج دریک ردیف اسـت کـه بـه سرعت با پر شدن تابلو ذهن پیچ خورده و هردو بازیکن در حال چرخاندن بلوک هاي‌ بازی هستند و یک سناریوی بازی را بـه طور مداوم در حال تغییر و چالش آور ایجاد می‌کنند.

 

شـما میخواهید واقعاً موقعیت رقیب خودرا کـه مربوط بـه موقعیت شماست تماشا کنید و بـه همان اندازه کـه حمله میکنید دفاعی بازی کنید.

 

نمونه بازی

در این جا مثالی از بازی بین قرمز و سیاه آورده شده اسـت «ممکن اسـت رنگ هاي‌ مرمر شـما متفاوت باشد». دراین بازی قرمز اول رفت.

 

بازی با یک تخته بازی خالی شروع میشود. این راهنما بـه موقعیت هایي کـه در صفحه بازی وجوددارد اشاره دارد ؛ همان طور کـه از نظر تعداد اسـت. مثال؛ موقعیت 2/5 بـه بلوک بازی 2 ؛ موقعیت میانی اشاره دارد.قرمز ابتدا در 2/5 و پس از ان سیاه در 2/6 قرار گرفت.

 

هردو بازیکن سه حرکت انجام داده اند اما هیچ یک از انها بلوک بازی را پیچانده اند ؛ زیرا نیازی نبوده و یک بلوک بازی هنوز خنثی اسـت.

 

قرمز یک سنگ مرمر را در 1/4 بدون پیچ و تاب قرار میدهد و با گرفتن سه پشت سر هم در بلوک بازی 1 حمله میکند و تهدید می‌کند در پیچ بعدی پنج بر یک خواهد شد. حالا سیاه مشکلی دارد.شمارنده هاي‌ مشکی با قرمز کردن بلوک با قرار دادن سنگ مرمر در 2/4 و پیچاندن بازی بلوک 1 سمت راست.

 

قرمز با قرار دادن سنگ مرمر در 315 حمله را ادامه می‌دهد. قرمز پیچ نمیخورد زیرا بلوک بازی 3 هنوز خنثی اسـت و از پیچ خوردن دراین مرحله سود نمی‌برد.

 

سیاه و سفید با مسدود کردن قرمز در 3/2 با سنگ مرمر ؛ قرمز را مقابله میکند و بلوک عدد 2 بازی را پیچ می‌کند.

 

قرمز در حال حاضر با قرار دادن سنگ مرمر در 2/8 و پیچاندن ان بلوک بازی درست برای پیروزی ؛ ضربه نهایی را وارد میکند.

 

موقعیت نهایی بازی قرمز در مقابل سیاه.

همانگونه کـه این بازی نشان می‌دهد ؛ اجازه ندهید رقیب شـما سه بار پشت سر هم دریک بلوک بازی قرار بگیرد ؛ در غیر این صورت در حالت دفاع قرار دارید ؛ گاهی اوقات با از دست دادن نتایج.

 

از طرف دیگر ؛ گاهی اوقات انجام دفاع برای چند حرکت موقعیت هایي را برای شـما ایجاد می‌کند کـه ممکن اسـت رقیب از دست بدهد زیرا او میتواند در تلاش برای اجرای بازی بیش از حد مشغول شود.

 

دراین مرحله ؛ چند بازی انجام دهید تا احساس بازی Pentaao و استراتژی ها و منطق مختلفی را کـه برای ایجاد تکنیک خوب بازی بـه کار می‌رود ؛ دریافت کنید.

 

تخته بازی کـه مدام تغییر می‌کند چند بازی طول میکشد تا بـه ان عادت کنید. هنگامی کـه اینکار را انجام دادید ؛ دوست دارید تمام منطق گیج کننده و پیچیده اي را کـه برای تسخیر یک بازیکن با تجربه دیگر لازم اسـت ؛ جست‌وجو کنید.

 

روابط

اگر هردو بازیکن تمام مرمرها را بازی کرده باشند و هیچ یک از بازیکنان پنج پشت سر هم نداشته باشند ؛ تساوی ممکن اسـت رخ دهد. اگر بازیکنی سنگ مرمرهای خودرا بـه یک ردیف پنج تایی بپیچاند ؛ تساوی نیز رخ می‌دهد ؛ اما همچنین یک ردیف پنج تایی برای رقیب ایجاد میکند.

 

با این حال ؛ آیا فرد میتواند با قرار دادن یک سنگ مرمر روی تخته برای یک ردیف پنج تایی ؛ بدون پیچاندن یک بلوک بازی ؛ برنده شود ؛ پس از ان بازی تمام میشود ؛ بدون این کـه بازیکن وادار شود یک بلوک بازی را بپیچاند ؛ نتیجه این بود کـه رقیب پنج پشت سر هم شود.

 

پیچ و تاب بازی ها

در حالی کـه بلوک هاي‌ بازی خنثی وجوددارد ؛ یک بازیکن میتواند چرخاندن بلوک بازی را در چند حرکت اول بازی نادیده بگیرد. بلوک بازی خنثی نوعی اسـت کـه خالی باشد یا فقط یک سنگ مرمر در وسط ان باشد.

 

پیچاندن یک بلوک بازی خنثی تاثیری در ماهیت موقعیتی صفحه بازی نخواهد داشت بنابر این قسمت پیچشی حرکت در حالی کـه بلوک بازی خنثی وجوددارد اختیاری اسـت.

 

این بدان معنا نیست کـه بازیکن نمیتواند یک بلوک بازی را در ابتدای بازی بپیچاند ؛ این فقط اختیاری اسـت تا زمانی کـه همه ی بلوک هاي‌ بازی حداقل یک سنگ مرمر روی ان داشته باشند کـه در وسط نباشد ؛ پس شـما باید پیچش دهید یک بلوک بازی بـه عنوان بخشی از نوبت شـما اسـت.

 

بازی بازی

انجام یک مسابقه یک روش معمول برای بازی پنتاگو اسـت. بازی متشکل از بهترین بازی از پنج بازی اسـت ؛ بـه این معنی کـه نخستین بازیکنی کـه در سه بازی پیروز شده اسـت ؛ برنده مسابقه اسـت.

 

بازیکنان شروع را متناوب می‌کنند ؛ زیرا ابتدا یک مزیت جزئی وجوددارد. مشخص کنید کـه در مسابقه اول چه کسی اول می‌شود. رنگ انتخاب شده ابتدا در نخستین بازی مسابقه قرار دارد ؛ سپس تا پایان مسابقه متناوب اسـت.

 

قوانین چند نفره پنتاگو

Pentago Multi-Player یک بازی چند بعدی واقعا منحصر بـه فرد اسـت. بازی اصلی بـه سهولت بازی اصلی و برنده جایزه 2 بازیکن Pentago اسـت.برای یادگیری نحوه بازی کردن ؛ از این صفحه شروع کنید و برای راهنمایی هاي‌ اصلی استراتژی ؛ بقیه راهنما را بخوانید.

 

اجزاء
9 بلوک بازی 3×3 تاب دار
سنگ مرمر زرد
سنگ مرمر قرمز
مرمرهای سبز
سنگ مرمر آبی

 

برپایی

بازی با یک تخته بازی خالی شروع میشود. شـما میتوانید دو ؛ سه یا چهار بازیکن جداگانه در برابر یک دیگر بازی کنید. یا میتوانید دو تیم دو نفره بازی کنید. یا می‌توانید یک تیم دو نفره در مقابل یک بازیکن بازی کنید. رنگ نشانگر بازی هر بازیکن / تیم و نخستین کسی را تعیین کنید.

 

هدف بازی

هدف این اسـت کـه قبل از رقیب «هاي‌» خود پنج نشانگر پشت سر هم بگیرید.

 

بازی بازی

بازیکنان یا تیم ها بـه نوبت با قرار دادن یک نشانگر بازی دریک بلوک بازی و چرخاندن هر بلوک بازی 90 درجه «یک درجه» ؛ برای تکمیل چرخش. پیچش 180 درجه «دو درجه اي» مجاز نیست.

 

در ابتدای بازی ؛ بلوک هاي‌ بازی خالی وجود خواهد داشت ؛ بـه بازیکن اجازه میدهد تا قسمت پیچش را نادیده بگیرد ؛ زیرا تاثیری بر پیچش خالی بازی ندارد.

 

هنگامی کـه یک نشانگر در تمام بلوک هاي‌ بازی وجوددارد ؛ پیچ و تاب اجباری اسـت. پیچ خوردن کلید ایجاد حرکتهای پیروزمندانه در پنتاگو اسـت.

 

گزینه های چند پخش کننده

اگر دو ؛ سه یا چهار بازیکن در برابر یک دیگر بازی کنید ؛ بازی بسیار استاندارد و مستقیم بـه جلو اسـت. بـه نوبت بازی کنید و اول تا پنج نشانگر پشت سر هم برنده شوید.

 

اگر تیم بازی می‌کنید ؛ میتوانید هر تیم یک رنگ بازی کند ؛ بـه عنوان مثال آبی و سبز باشد. اعضای تیم بـه طور متناوب نوبت تیم هاي‌ متبوع خودرا می‌گیرند.

 

شـما همچنین می‌توانید قانون تیم مسابقات را بازی کنید ؛ جایی کـه اعضای تیم مجاز نیستند بـه نوبه خود بـه یک دیگر بگویند چه کاری انجام دهند ؛ اما باید با درک استراتژی بازی دیگران برای ایجاد موقعیت هاي‌ برنده و دفاع در برابر حملات باهم کار کنند.

 

همچنین میتوانید تیم هایي بازی کنید کـه هر بازیکن از رنگ مخصوص بـه خود استفاده می‌کند ؛ بنابر این مثلا آبی-قرمز در مقابل زرد-سبز اسـت. تیم قرمز-آبی برای پیروزی باید یک ردیف قرمز یا آبی از پنج علامت ایجاد کند ؛ همان برای تیم سبز-زرد. این روش تیمی رابا قانون تیم مسابقات امتحان کنید.

 

سرانجام ؛ شـما همچنین میتوانید یک بازیکن در مقابل دو بازی کنید کـه بـه صورت تیمی عمل می‌کند ؛ جایی کـه تیم یا از یک رنگ استفاده می‌کند ؛ بنابر این آبی در مقابل سبز اسـت یا تیم دارای رنگ هاي‌ مختلف اسـت ؛ بنابر این آبی در مقابل سبز – قرمز خواهد بود ؛ مثلا.

 

بازی تیمی با رنگ هاي‌ مختلف پویایی بازی را کمی متفاوت ایجاد میکند. ایده اصلی این اسـت کـه پنتاگو چند نفره اسـت و همچنین چند گزینه اي اسـت. از شیوه هاي‌ مختلف بازی لذت ببرید و آزمایش کنید و مورد علاقه خودرا انتخاب کنید.

 

پایان بازی

یک ردیف برنده از پنج نشانگر میتواند بـه صورت عمودی ؛ افقی یا مورب ؛ در هر نقطه از صفحه باشد و دو ؛ سه یا چهار بلوک بازی را در بر بگیرد.

 

روش های مختلف برنده شدن

در بازی پنتاگو Multi-Player چهار روش برای اتصال پنج نشانگر پشت سر هم برای یک پیروزی وجوددارد. هر نمایش میتواند دو یا سه بلوک بازی را طی کند.

 

Triple Power Play میتواند چهار بلوک بازی را در بر بگیرد. هر نمایش دارای نقاط قوت و ویژگی هاي‌ خاص خود اسـت. برای بازی خوب ؛ از نوبت خود برای ساخت یک ترکیب برنده استفاده کنید و رقیب «هاي‌» خودرا تماشا کنید کـه همان کار را می‌کنند.

بازی پنتاگو برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو

1 مونیکا 5

این یکی از دو نمایش مورب اسـت و از وسط مورب بلوک بازی پایین می‌رود. این یک استراتژی کاملاً واضح اسـت و دفاع در برابر ان راحت اسـت.

 

ان را مونیکا پنج مینامند زیرا یکی از همسران طراحان این روش را ترجیح داده اسـت. طراح این استراتژی ضعیف را درنظر گرفت و بیشتر ان را نادیده گرفت و در نهایت تعداد زیادی از بازی ها را بـه مونیکا از دست داد. بنابر این اگرچه ساده‌ترین استراتژی برای دفاع در برابر ان درنظر گرفته میشود ؛ اما بدیهی اسـت کـه می‌تواند بسیار کارآمد باشد.

 

2 میانه 5

این نمایش یک ردیف پنج یا افقی در وسط دو یا سه بلوک بازی اسـت.

 

3 بازی قدرت سه گانه

این شاید قدرتمندترین بازی این بازی باشد کـه فریبنده و همه ی کاره اسـت و برای راه اندازی ان بـه سه ردیف در هر بلوک بازی احتیاج ندارد. شـما میتوانید این بازی را روی سه یا چهار بلوک بازی انجام دهید ؛ کـه باعث می‌شود هنگام ساخت ان بسیار فریبنده باشد. دفاع از ان دشوار اسـت و راه هاي‌ مختلفی برای تنظیم ان وجوددارد.

 

4 پنج راست

Straight Five یکی از قدرتمندترین بازی هاي‌ هیئت مدیره اسـت کـه برای دفاع در برابر ان زمان زیادی لازم اسـت ؛ اگر یکبار سه بار پشت سر هم دریک بلوک قرار بگیرید. تطبیق پذیری ان یک بازی نیرومند را ایجاد میکند و اگر بتوانید سه بار پشت سر هم در بلوک وسط بگیرید ؛ این بازی می‌تواند مخرب باشد.

 

چهار استراتژی باز بازی پنتاگو

بازی برای چهار نفره باز یک استراتژی بسیار نیرومند در Pentago Multi-Player اسـت. می‌توانید نمایش چهار باز را تنظیم کنید تا تشخیص ان خیلی سخت باشد تا این کـه خیلی دیر اسـت. اگر فقط در مقابل یک رقیب دیگر بازی میکنید ؛ گرفتن چهار باز بـه معنای یک پیروزی خاص اسـت.

بازی پنتاگو برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو

دراین مثال ؛ بـه نظر می رسدکه لبه قرمز وجوددارد ؛ سه دریک ردیف روی یک بلوک ؛ کـه یک موقعیت قوی اسـت اما رنگ آبی با هوشمندی نشانگرها را برای یک بازی چهار باز مرتب کرده اسـت .همان طور کـه فلش ها نشان می‌دهد ؛ آبی یک نشانگر قرار میدهد و پیچ میخورد.

این یک چهار باز اسـت ؛ بـه این معنی کـه هیچ چیز مانع از تشکیل دو طرف نمی‌شود. یک رقیب بـه تنهایی نمیتواند در برابر این مسئله دفاع کند و در پیچ بعدی آبی را از پیروزی باز دارد.قرمز سعی می‌کند یک علامت را در جایی کـه فلش نشان می‌دهد قرار دهد و وسط را بچرخاند تا چهار باز را بگیرد.

بازی پنتاگو برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو

بازی پنتاگو

همان طور کـه فلش ها نشان می‌دهد ؛ آبی یک نشانگر قرار داده و وسط پشت را می چرخاند.

بازی پنتاگو برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو
بردهای آبی قبل از قرمز حتی می‌توانند پنج نشانگر در صفحه داشته باشند.

بازی پنتاگو برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو

دراین مثال ؛ Red موفق بـه ایجاد چهار باز شده اسـت. سه بازیکن در برابر یک دیگر بازی میکنند و تنها راهی کـه قرمز در پیچ بعدی خود پیروز نخواهد شد این اسـت کـه اگر سبز و زرد هردو لحظه اي باهم کار کنند تا چهار باز را متوقف کنند.

بازی پنتاگو برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو

دراین مثال ؛ Red فقط بـه ایجاد چهار Open پرداخت و اکنون نوبت Green اسـت.

بازی پنتاگو برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو

نوبت سبز اسـت کـه باید بفهمد چگونه در مقابل چهار باز قرمز قرمز دفاع کند


رنگ سبز یک نشانگر را در جایی قرار میدهد کـه فلش وسط را نشان می‌دهد و می پیچد . سبز هنوز هم باید بـه زرد اعتماد کند تا بـه دفاع در برابر چهار باز قرمز نیز کمک کند .

بازی پنتاگو برسی قوانین چند نفره بازی پنتاگو
تهدید چهار قرمز باز اسـت. فقط تا حدی برداشته شد اگر اکنون نوبت قرمز بود ؛ رنگ قرمز می توانست یک نشانگر را در جایی کـه فلش نشان میدهد قرار دهد و وسط را بـه موقعیت اصلی خود بپیچاند تا برنده شود


زرد یک نشانگر را در جایی نشان می‌دهد کـه فلش یک شکاف دیگر را نشان می‌دهد و میچرخد .


تهدید چهار باز قرمز در حال حاضر برطرف شده اسـت . قرمز بـه دلیل داشتن سه نشانگر پشت سر هم روی بلوک مرکزی ؛ همان‌ گونه قویترین موقعیت را دارد . هردو رنگ زرد و سبز دراین پونت وضعیت خوبی ندارند.

 

پیروزی در استراتژی های بازی پنتاگو

در بازی پنتاگو چهار روش برای اتصال پنج تیله پشت سر هم برای یک پیروزی وجوددارد. هر كدام در صفحات 7 و 8 ؛ با چند نظر در مورد قدرت نسبی ان بـه عنوان یك نمایش ؛ همراه با عده اي از مزایا و معایب ارثی ؛ نشان داده شده اسـت.

 

صفحه بازی میتواند بی نهایت پیچیده شود و با منطق ترین افراد چالشی را ارائه دهد. از آنجا کـه یادگیری پنتاگو بسیار راحت اسـت ؛ افراد مبتدی میتوانند بلافاصله بازی را انجام دهند و از تفاوت هاي‌ ظریف ساده استراتژی و بازی پنتاگو لذت ببرند.

 

در سه روش از چهار روش پیروزی ؛ بـه سه سنگ مرمر پشت سر هم دریک بلوک بازی نیاز دارید تا پنج بر یک ردیف برنده شوید. در بیشتر استراتژی هاي‌ اساسی ؛ شـما میخواهید سنگ مرمرها را بـه روش هایي قرار دهید کـه سه پشت سر هم را در هر یک از بلوک هاي‌ بازی ایجاد کنید در حالی کـه مانع از رسیدن رقیب بـه همان مورد می‌شوید.

بازی پنتاگو

همچنین برای کار با تنظیمات خود بـه عده اي از سنگ مرمرهای استراتژیک نصب شده در سایر بلوک هاي‌ بازی نیاز دارید. سپس بـه نوبه خود ؛ شـما بـه طور استراتژیک یک سنگ مرمر را روی یک بلوک بازی دیگر قرار میدهید و یک بلوک بازی را می پیچانید تا تقریبا با جادو یک ردیف پنج برنده تشکیل شود.

 

مثال بازی در صفحه 3 مثال خوبی اسـت کـه ابتدا سه را پشت سر هم روی یک بلوک بازی تشکیل میدهید ؛ سپس با قرار دادن سنگ مرمر بر روی بلوک بازی دیگر و پیچاندن ان بـه یک پیروزی ؛ یک حرکت برنده ایجاد میکنید.بیایید نگاهی بـه چهار راهی بیندازیم کـه یک ردیف برنده از پنج تیله در صفحه پنتاگو وجوددارد …

 

1. مونیکا پنج

«مقاومت نسبی / 3»

این یکی از دو نمایش مورب اسـت و درست از وسط مورب پایین می‌رود. این یک استراتژی کاملاً واضح اسـت و دفاع در برابر ان راحت اسـت. ان را پنج نفر مونیکا می‌نامند زیرا یکی از دوستداران طراح این روش را دوست داشت. طراح این استراتژی ضعیف را درنظر گرفت و بیشتر ان را نادیده گرفت و در نهایت تعداد زیادی از بازی ها را بـه مونیکا از دست داد. بنابر این اگرچه ساده‌ترین استراتژی برای دفاع در برابر ان درنظر گرفته میشود ؛ اما بدیهی اسـت کـه در شرایط خاص می‌تواند بسیار کارآمد باشد.

 

مزیت:

رقیب شـما میتواند این موقعیت را ضعیف و قابل دفاع در برابر ان بداند و از ان چشم پوشی کند.

 

نقطه ضعف:

با قرار دادن فقط یک سنگ مرمر در وسط گوشه ضربدری مقابل بلوک بازی کـه رقیب در حال ساخت این مجموعه اسـت ؛ دفاع از ان راحت اسـت کـه رقیب شـما را از پیروزی دراین استراتژی باز می دارد.

 

راه های افزایش اثربخشی آن:

قرار دادن سنگ مرمر در هردو موقعیت میانی بلوک هاي‌ بازی گوشه اي کراس «همانگونه کـه با فلش نشان داده شده اسـت» ؛ قبل از توسعه سه پشت سر هم روی یک بلوک بازی.

 

2. پنج میانه
«مقاومت نسبی / 5»

این بازی یک ردیف پنج یا افقی در وسط دو بلوک بازی اسـت. مانند پنج مونیکا ؛ دفاع در برابر ان راحت اسـت ؛ مزیت / اگر سه سنگ مرمر و وسط یک بلوک بازی مجاور دارید ؛ این یک موقعیت نیرومند اسـت ؛ مخصوصاً اگر هردو میانه بلوک هاي‌ بازی هردو مجاور را داشته باشید ؛ تقریبا همیشه پیروزی قطعی

 

عیب:

دفاع در برابر ان نسبتاً راحت اسـت و تا حدودی واضح اسـت. شـما فقط باید دو موقعیت را در صفحه بازی مسدود کنید ؛ موقعیت هاي‌ میانی بازی مجاور از موقعیتی کـه رقیب در حال ایجاد سه موقعیت اسـت ؛ بلوک می‌زند.راه هایي برای افزایش اثربخشی / استفاده از ان در ترکیب با نمایشنامه هاي‌ دیگر ؛ بـه ویژه نمایش قدرت سه گانه.

 

3. پنج راست
«قدرت نسبی / 7»

پنج مستقیم یکی از قدرتمندترین بازی هاي‌ روی صفحه اسـت کـه برای دفاع در برابر ان زمان زیادی میبرد ؛ و حتی اگر سه بار پشت سر هم دریک بلوک بازی کاملاً مشهود اسـت ؛ همه ی کاره بودن ان یک بازی نیرومند را ایجاد میکند.

 

مزیت:

تطبیق پذیری اسـت کـه منجر بـه یک موقعیت نیرومند میشود کـه تعداد زیادی از راه هاي‌ فریبنده پیروزی را ایجاد میکند.

 

معایب:

این خیلی سخت نیست کـه همیشه مطمئن شوید کـه شـما یک رقیب پیشگیري از همیشه دستیابی بـه سه دریک ردیف لازم را بـه این بازی. اگر رقیب شـما سه بار پشت سر هم دریک بلوک بازی بـه ثمر برساند ؛ خیلی سخت نیست کـه مطمئن شوید همیشه برای پیشگیری از پیروزی پیچ خورده اسـت.

 

راه های افزایش اثربخشی آن:

پس از ایجاد سه ردیف دریک بلوک بازی ؛ با قرار دادن سنگ مرمر در بلوک هاي‌ بازی مجاور ؛ چندین موقعیت برای پیروزی بدست آورید کـه باعث میشود برنده شوید ؛ مهم نیست کـه رقیب از چه راهی سعی در پیچاندن دارد بلوک هاي‌ بازی بـه دور از شکست اسـت.

 

4.بازی پنتاگو قدرت سه گانه
«قدرت نسبی / 9»

این قدرتمندترین بازی این بازی اسـت کـه فریبنده و همه ی کاره اسـت و برای راه اندازی ان بـه سه ردیف در هر بلوک بازی احتیاج ندارد. دفاع در برابر ان بسیار دشوار اسـت و چندین راه مختلف برای تنظیم ان دارد.

 

مزیت:

فریبنده ؛ متنوع و سخت در برابر دفاع. در حالی کـه بازیکنان فصلی در اوایل بازی میتوانند تنظیمات را تشخیص دهند ؛ اما با پر شدن تابلو بسیار فریبنده اسـت.

 

نقطه ضعف:

این در حالی اسـت کـه رقیب حتی اگر سهواً تنظیمات شـما را از شکل بداند ؛ کمی آسیب پذیر اسـت.

 

راه های افزایش اثربخشی آن:

خاطرجمعی حاصل کنید کـه در حین پیشرفت بازی ؛ موقعیت هایي را ایجاد کنید کـه با فلش روی بلوک هاي‌ بازی گوشه اي متقابل نشان داده شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید