بازی شانسی نحوه انجام بازی های شانسی چندنفره در سایت شرط بندی

بازی شانسی نحوه انجام بازی های شانسی چندنفره در سایت شرط بندی

نحوه انجام بازی های شانسی چندنفره

What Are the Odds یا بازی شانسی ؛ یک بازی ساده اسـت کـه در ان شـما جرات می‌کنید بازیکن دیگری یک کار مضحک را انجام دهد. یک بازیکن از بازیکن دیگر می پرسد کـه چقدر احتمال دارد جرات را انجام دهد ؛ و سپس بازیکن دوم یک شماره بین 2 تا 100 را بـه عنوان محدودیت برای یک محدوده شماره انتخاب میکند.

 

سپس هردو بازیکن عددی را در محدوده انتخاب می‌کنند. اگر همین تعداد را بگویید ؛ شخصی کـه جسارت کرده اسـت باید ان را دنبال کند! یک شب سرگرم کننده با بازی کردن با دوستان خود داشته باشید ؛ اما کاری نکنید کـه آسيب ببیند.

 

قسمت 1 جرات دادن

1- جرات سرگرم کننده و بی خطر را انتخاب کنید. اگر جرات میکنید ؛ چیزی را انتخاب کنید کـه باعث خنده دوستانتان شود و کسی طبق معمولً اینکار را انجام ندهد. اگر با یک گروه جدید از افراد بازی میکنید جرات هایي را انتخاب کنید کـه در ابتدا انجام انها راحت اسـت. اگر قبلاً با دوستان خود بازی کرده‌اید ؛ میتوانید جسارت هر سختی را انتخاب کنید.

 

جرات تهدیدکننده زندگی یا غیرقانونی بودن را برای تکمیل انتخاب نکنید. بازی را برای سرگرمی انجام دهید نه این کـه بـه دردسر بیفتید.

 

جرات راحت شامل تعویض پیراهن با یک دوست ؛ در آغوش گرفتن یک غریبه یا پرسش از فرد تصادفی درصورت داشتن موز اسـت.

 

جرات متوسط ​​شامل کشیدن خال کوبی بر روی آن ها با قلم برای بقیه شب ؛ لیسیدن یک میز یا خواندن موزیک دریک مکان شلوغ اسـت.

 

جرات سخت شامل خال کوبی دائمی ؛ خرید پرواز بعدی بـه خارج از شهر یا غذا خوردن از خارج از سطل زباله اسـت.

بازی شانسی نحوه انجام بازی های شانسی چندنفره

بازی شانس

2- برای تکمیل جرات ؛ دوستی را انتخاب کنید. از شخصی سوال کنید کـه آیا میـــخواهد جرأتی را کـه انتخاب کرده‌اید کامل کند. اگر با گروه بزرگی از دوستانتان هستید ؛ فقط 1 نفر از انها را برای بازی انتخاب کنید. جرات نکنید کسی کـه حاضر بـه انجام بازی نشده اسـت.

 

اگر بازی را انتخاب کردید و شکست خوردید ؛ باید جرات کنید! قبل از تصمیم بـه بازی بادقت انتخاب کنید.

 

3- از دوست خود بپرسید احتمال این کـه جرات را تکمیل کنند چیست. از قالب سوال ؛ “چه شانس هایي دارید کـه استفاده کنید …” و سپس جرات استفاده کنید. سپس شخصی کـه از او می پرسید با هر عددی بین 2 تا 100 پاسخ میدهد. این حد بالایی را برای طیف وسیعی از اعداد برای بقیه بازی تعیین می‌کند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر بپرسید ؛ “احتمال این کـه یک قاشق سس داغ بخورید چیست؟” و دوست شـما پاسخ میدهد ؛ “1 از 20” ؛ سپس آن ها باید بعدا یک شماره را بین ان دامنه انتخاب کنند.

بازی شانسی نحوه انجام بازی های شانسی چندنفره

بازی شانس

4-از 3 شمارش معکوس کنید و هم زمان یک شماره را در محدوده داده شده بیان کنید. مستقیم بـه چشم بازیکن دیگر نگاه کنید و هردو شمارش معکوس خودرا شروع میکنند. بعد از گفتن 1 ؛ یک شماره را هم زمان بین محدوده اي کـه تنظیم کرده‌اید بیان کنید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه هر دوی شـما هم زمان شماره را میگویید بنابر این هیچ یک از شـما تقلب نمیکند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر دامنه 1 در 20 باشد ؛ هردو شمارش معکوس می‌کنید ؛ “3 … 2 … 1” و سپس یک شماره بین 1 تا 20 میگویید.

 

قسمت 2 پایان بازی

1-جرات داشته باشید اگر همان شماره شخصی را کـه جرات کرده اسـت بگویید. جرات فقط باید انجام شود اگر شـما و بازیکن دیگر بـه همان تعداد بگویید. اگر شـما فردی بودید کـه جرات انجام ان را داشتید ؛ هرچه زودتر ان را کامل کنید. اگر شـما شخصی هستید کـه جرات داده اید ؛ بنشینید و از تماشای انجام اینکار توسط دوست خود لذت ببرید!

 

اگر جرات چیزی را درگیر کردید کـه نمیتوانید فوراً ان را کامل کنید ؛ ان را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهید. بـه عنوان مثال ؛ اگر جرات این بود کـه تا سبیل تراشیده شود ؛ میتوانید وقتی خانه بودید ان را کامل کنید.اگر نمیخواهید جرات عقب باشید ؛ همیشه می‌توانید دور را انتخاب کنید.

 

قبل از شمارش معکوس ؛ چارچوب زمانی جرات «یعنی مقدار زمانی کـه بازنده برای تکمیل جرات دارد» ترتیب دهید.

بازی شانسی نحوه انجام بازی های شانسی چندنفره

بازی شانس

2- اگر جرات کردید و هزینه زیادی هم دارد ؛ پرداخت کنید. همیشه بـه دوست خود پول پیشنهاد دهید تا جرات اقدام بـه جبران نیاز بـه خرید چیزی برای تکمیل ان را داشته باشد. مودب باشید زیرا شـما در وهله اول جسارت آن ها را داشتید.بـه عنوان مثال ؛ اگر جرات دارید شخص خال کوبی دائمی کند ؛ بـه او پول بدهید تا درصورت از دست دادن ان را انجام دهد.

 

3- بگذارید شخصی کـه جرات کردید جسارت بعدی را انتخاب کند. بـه نوبت جسارت ها را برای یک دیگر انتخاب کنید. اگر با بیش از 2 بازیکن بازی میکنید ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه همه ی شانس پذیرش جرات را دارند. با ادامه بازی ؛ سختی جرات بالا بردن سهام را افزایش دهید.

 

همیشه جرات متفاوتی را از انچه قبلاً گفته شد انتخاب کنید. با این روش تکرار نمی‌شوید.

 

دیدگاهتان را بنویسید