بازی Uno Spin بازی عالی برای یک مراسم خانوادگی

بازی Uno Spin بازی عالی برای یک مراسم خانوادگی

بازی عالی برای یک مراسم خانوادگی

این یک راهنما برای نشان دادن نحوه بازی کردن Uno Spin بـه شـما و دوستانتان اسـت. Uno Spin یک بازی عالی برای آوردن یک مراسم خانوادگی یا پاتوق با دوستان اسـت. این بازی دیگر فقط منظم و قدیمی Uno نیست – این بازی با یک پیچ و تاب سرگرم کننده همراه اسـت.

بازی Uno Spin بازی عالی برای یک مراسم خانوادگی

قسمت1راه اندازی

1شروع بازی. برای انجام بازی بـه 2 تا 10 نفر نیاز دارید.سن بازیکن توصیه شده 7 سال یا بیشتر اسـت.

بازی Uno Spin بازی عالی برای یک مراسم خانوادگی

2- همه ی کارت ها را کاملاً مرتب کنید. تصمیم بگیرید کـه چه کسی ابتدا دست و پا بزند و معامله کند با پخش کردن کارت ها برای هـمه ؛ انتخاب یک کارت.بازیکنی کـه کمترین کارت را دارد ؛ تغییر شکل میدهد.اگر بازیکنی کارتی را کشید کـه کارت شماره نباشد ؛ باید دوباره قرعه کشی کند.اگر دو بازیکن کمترین تعداد را بکشند ؛ باید دوباره قرعه کشی کنند.

بازی Uno Spin بازی عالی برای یک مراسم خانوادگی

3- بـه هر بازیکن 7 کارت بدهید. بازیکنی کـه کارت ها را بهم می ریزد شخصی اسـت کـه باید معامله کند.سپس فروشنده کار رابا قرار دادن کارت اول مقابل بازیکن در سمت چپ آن ها شروع می‌کند.آن ها در جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه صورت دایره اي بـه معاملات خود ادامه میدهند.فروشنده برای هر نفر 7 کارت درنظر میگیرد و آخرین کارتی کـه انها می گذارند باید در دسته خود باشد.

بازی Uno Spin بازی عالی برای یک مراسم خانوادگی

4- بـه کارتهای خود نگاه کنید. یک دقیقه یا بیشتر وقت بگذارید تا بازیکنان بـه کارت هاي‌ خود نگاه کنند ؛ و سپس انها را از چشم بازیکنان دیگر مخفی کنید.بعد از این کـه بازیکنان کارت هاي‌ خودرا برداشتند ؛ می‌توانند کارت هاي‌ خودرا بـه هر شکلی کـه بخواهند سازماندهی کنند.

بازی Uno Spin بازی عالی برای یک مراسم خانوادگی

5- چرخ و کارت شروع را تنظیم کنید. چرخش چرخشی را در مرکز گروه قرار دهید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه برای همه ی بازیکنان کاملاً قابل مشاهده اسـت.کارتهای اضافی را دریک طرف چرخ قرار دهید.کارت بالای عرشه را بـه سمت دیگر چرخ بچرخانید. این کارت شروع خواهد بود.

 

قسمت2 بازی کردن

1- کارت شروع را مطابقت دهید. رنگ ؛ شماره یا سمبل کارت رابا کارت قرار داده شده بـه سمت بالا در مرکز چرخ قرار دهید.بازیکن باقیمانده از فروشنده اول می‌رود و کارت خودرا پایین میگذارد تا مطابقت داشته باشد.

 

اگر یک کارت وحشی ابتدا در مرکز قرار گیرد ؛ بازیکن اول میتواند هر کارتی را کـه میـــخواهد بازی کند انتخاب کند.بازیکنان همان‌ گونه کارتهای خودرا در جهت عقربه هاي‌ ساعت قرار می‌دهند. هر بازیکن باید با رنگ ؛ شماره یا سمبل کارت قرار داده شده بلافاصله قبل از کارت خود مطابقت داشته باشد.

بازی Uno Spin بازی عالی برای یک مراسم خانوادگی

2قوانین کارت اقدام را دنبال کنید.

شماره موجود در تصویر با شماره کارت ارتباط دارد ؛ بـه شرح زیر:

 

1. Wild Card – هنگامی کـه بازیکن این کارت را بازی می‌کند ؛ انها رنگی را کـه میخواهند بعد بازی شود نام می‌برند. این کارت را می‌توانید در هر زمان کـه بازیکن بخواهد بازی کنید.

 

2. Wild Draw Four Card – این کارت شبیه کارت Wild اسـت. پخش کننده اي کـه این کارت را بازی میکند ؛ رنگی را نامگذاری میکند کـه میـــخواهد بعد بازی شود. بازیکن بعدی باید چهار کارت از وسط وسط بکشد و نوبت انها کنار گذاشته شود. جمع کردن Wild Draw Four کارت مجاز نیست.

 

3. Draw Two Card – هنگامی کـه بازیکن این کارت را بازی می‌کند ؛ بازیکن بعدی باید دو شماره را از وسط وسط بکشد و نوبت آن ها کنار گذاشته شود. جمع کردن قرعه کشی دو کارت مجاز نیست.

 

4. کارت معکوس – وقتی بازیکن این کارت را بازی میکند ؛ بـه جای این کـه بـه سمت چپ و برعکس ادامه یابد ؛ بـه شخص سمت راست بازیکن برمی گردد. جهت بازی معکوس می‌شود.

 

5. Skip Card – وقتی بازیکن این کارت را بازی می‌کند ؛ نفر بعدی وادار بـه بازی نمیشود و نوبت وی را میگیرد.

بازی Uno Spin

3- وقتی بازیکنی کارت چرخش را بازی می‌کند چرخ را بچرخانید. کارت چرخشی یک کارت Uno اسـت کـه در اطراف شماره قرار دارد. شـما باید عمل مشخص شده روی چرخ چرخش را دنبال نمایید. شماره موجود در تصویر مربوط بـه موارد زیر اسـت:

 

1. Discard Number – بازیکن می‌تواند همه ی کارت هاي‌ با همان شماره را کنار بگذارد.

 

2. Show Hand – بازیکن باید تمام کارتهایی را کـه در دست دارند بـه بازیکنان دیگر نشان دهد.

 

3. تجارت دست ها – هر بازیکن باید کارتهای خودرا بـه شخص باقیمانده خود بدهد.

 

4- تقریباً Uno – بازیکن از شر همه ی کارتها خلاص می‌شود اما دو کارت بـه انتخاب خودشان اسـت.

 

5. قرعه کشی قرمز – بازیکن باید از عرشه وسط بکشد تا زمانی کـه کارت قرمز یا کارت وحشی بکشد.

 

6. Uno Spin – هنگامی کـه چرخ روی Uno Spin فرود می‌آید ؛ نخستین کسی کـه فریاد می‌زند “Uno Spin” یک کارت را دراز میکند.

 

7. دور انداختن رنگ – بازیکن میتواند تمام کارت هاي‌ همان رنگ را کنار بگذارد.

8- قرعه کشی آبی – بازیکن باید از عرشه وسط بکشد تا زمانی کـه کارت آبی یا کارت وحشی بکشد.

 

9-جنگ – هر بازیکن کارت رابا بیشترین تعداد از دست خود قرار می‌دهد. شخصی کـه بیشترین تعداد را دارد می‌تواند کارت خودرا بازی کند. اگر دو بازیکن تعداد بالاترین کارت را داشته باشند ؛ بالاترین کارت بعدی خودرا بازی می‌کنند. شخصی کـه برنده می‌شود قادر اسـت تمام کارتهایی را کـه برای جنگ می گذارند بازی کند.

بازی Uno Spin

4- اگر بازیکن کارتی ندارد کـه بتواند ان را کنار بگذارد ؛ کارت بالای صفحه را انتخاب کنید. اگر انها بتوانند کارتی را کـه می‌گیرند بازی کنند ؛ می‌توانند. اگر بازیکن قادر بـه بازی کارت نیست ؛ ان را در دست خود نگه می دارد و بازیکن بعدی نوبت خودرا میگیرد.

 

اگر کارت هاي‌ عرشه وسط به پایان رسید ؛ کارت بالایی را کـه آخرینبار بازی شده اسـت از توده دور انداختن بردارید. سپس شمع را دور بریزید و آن را مرتب کنید تا بتواند بـه عرشه مرکزی جدید تبدیل شود. آخرین کارت را از توده دور انداخته شده دوباره بـه مرکز قرار داده و بازی را ادامه دهید.

 

قسمت 3برنده شدن در بازی

1- بگویید “سازمان ملل! ”وقتی بـه یک کارت در دست خود رسیدید. نخستین بازیکنی کـه بـه یک کارت در دست دارد باید “UNO!” با اینکار سایر بازیکنان میدانند کـه شـما یک کارت باقیمانده اسـت.

 

اگر بازیکنی فراموش کند UNO بگوید ؛ بازیکن دیگری مجاز اسـت با UNO تماس بگیرد و بازیکن با یک کارت باید دو کارت بکشد.

 

2-وقتی کارت اول بازیکن اول به پایان رسید ؛ بازی را تمام کنید.متناوباً ؛ اگر بازیکنان بخواهند ببینند چه کسی در جایگاه دوم ؛ سوم و غیره قرار میگیرد میتوانند ادامه دهند.

 

3- درصورت تمایل دوباره راه اندازی کنید و بازی دیگری انجام دهید. بازیکنان می‌توانند بازی را بعد از بازی ادامه دهند.شخصی کـه بهم می ریزد و معامله میکند اکنون تغییر می‌کند و بـه سمت چپ نمایندگی اصلی می‌رود. این الگو با هر بازی ادامه می‌یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید