بازی اتللو آموزش بازی استراتژیک و جذاب اتللو و ترفندهای برد

بازی اتللو آموزش بازی استراتژیک و جذاب اتللو و ترفندهای برد

آموزش بازی استراتژیک و جذاب اتللو

اتللو یک بازی استراتژیک اسـت کـه یادگیری و بازی ان راحت اسـت اما پیروزی ان دشوارتر اسـت. اگر بازیکن جدیدی هستید ؛ ممکن اسـت کمی ناامید شوید ؛ بـه خصوص اگر هنوز نتوانسته اید دریک بازی پیروز شوید. اگرچه هیچ مسیر تضمینی برای پیروزی وجود ندارد ؛ اما میتوانید با چند دقیقه وقت برای کشف برخی نکات و ترفندهای منحصر بـه فرد بازی ؛ شانس موفقیت خودرا تقویت کنید.

بازی اتللو آموزش بازی استراتژیک و جذاب اتللو

روش 1 ساخت نمایش های پرمخاطب و پرخاشگرانه

1- فضاهای گوشه اي رابا دیسک هاي‌ خود محکم کنید. مواظب باشید فرصتی برای قرار دادن 1 شماره از 32 دیسک خودرا دریک گوشه قرار دهید ؛ کـه میتوان ان را در مربع هاي‌ بالا ؛ سمت راست ؛ پایین سمت چپ ؛ یا پایین سمت راست صفحه پیدا کرد. در اتللو ؛ شـما با “دور زدن از” رقیب خود ؛ یا محاصره کردن دیسک هاي‌ انها و چرخاندن انها بـه رنگ بازی خود ؛ نظارت بیشتری پیدا میکنید. هنگامی کـه یک نقطه کرنر داشته باشید ؛ رقیب قادر بـه پیشروی شـما نیست ؛ این امر بـه شـما تضمین میکند کـه یک نقطه دائمی در صفحه داشته باشید.

 

دیسکی کـه نمیتوان ان را ورق زد ؛ بـه عنوان “دیسک پایدار” نیز شناخته میشود. در حالت ایده آل ؛ شـما می‌خواهید تا آنجا کـه ممکن اسـت دیسک هاي‌ پایدار ایجاد کنید.

بازی اتللو آموزش بازی استراتژیک و جذاب اتللو

2- تا جایی کـه می‌توانید فضای لبه را ادعا کنید. درصورت امکان ؛ چند دیسک جدید را در امتداد لبه هاي‌ شمالی ؛ غربی ؛ شرقی یا جنوبی صفحه بازی مرتب کنید. اگرچه ادعای لبه ها تضمین کننده پیروزی شـما نیست ؛ اما باعث میشود کـه رقیب از کنار شـما عبور کند و دیسک هاي‌ شـما را ورق بزند. بـه عنوان یک قانون کلی ؛ بر ادعای لبه هایي کـه قبلا گوشه را محکم کرده‌اید ؛ تمرکز کنید.

 

اگر 5 دیسک را بدون محکم کردن گوشه اي روی لبه قرار دهید ؛ یک لبه نامتعادل دارید. وقتی دیسک هاي‌ شـما بـه این ترتیب قرار میگیرند ؛ رقیب ممکن اسـت بتواند از شـما دور شود و لبه خودرا پس بگیرد.

بازی اتللو آموزش بازی استراتژیک و جذاب اتللو

بازی اتللو

3- عده اي از دیسک هاي‌ خودرا در مرکز بورد نگه دارید. اگرچه تهیه فضای گوشه اي و لبه اي مهم اسـت ؛ مطمئن شوید کـه تعداد زیادی دیسک نیز در مرکز برد دارید. اگر مهره هاي‌ خودرا در مرکز خود نگه دارید ؛ احتمالاً فرصت بیشتری برای پیشگیری از رقیب و ادعای فضاهای بیشتر خواهید داشت.

 

دیسک هاي‌ خودرا در وسط تخته نگه دارید و سپس بـه آرامی بـه سمت لبه یا گوشه ان گسترش دهید. اگر 2 ردیف دیسک اتللو در امتداد لبه ایجاد کنید ؛ رقیب شـما قادر بـه کنار زدن و چرخاندن ان قطعات نخواهد بود.

بازی اتللو آموزش بازی استراتژیک و جذاب اتللو

4- در هنگام چرخش از گوه ها بـه نفع خود استفاده کنید. بـه دنبال فضاهایی در تابلو باشید کـه رقیب شـما بین 2 قطعه از خود فضای باز یا گوه را ترک کند. هنگامی کـه یک دیسک را دراین گوه قرار می‌دهید ؛ فرصت هاي‌ جانبی زیادی را برای خود ایجاد می‌کنید. اگرچه گوه ها همیشه بـه شـما یک مزیت نمی‌دهند ؛ اما ممکن اسـت همان‌ گونه بـه شـما کمک کنند تا برتری رقیب خودرا داشته باشید.

 

هنگامی کـه شـما گوه بازی میکنید ؛ رقیب قادر بـه چرخاندن دیسک شـما بـه رنگ ان نیست ؛ حتی اگر قطعه شـما بین 2 دیسک دشمن باشد.از نظر دفاعی سعی کنید از ایجاد گوه با دیسک هاي‌ خود جلوگیري کنید ؛ زیرا ممکن اسـت رقیب از دهانه استفاده کند.

بازی اتللو آموزش بازی استراتژیک و جذاب اتللو

بازی اتللو

5- رقیب خودرا وادار کنید کاشی هاي‌ خودرا بـه منطقه بد منتقل کند. بازی ها را در 1 سمت صفحه ادامه دهید تا رقیب شـما وادار شود دیسک هاي‌ خودرا در منطقه دیگری قرار دهد. با توجه بـه نحوه قرارگیری دیسک هاي‌ خود و رقیب ؛ این امر میتواند شـما را در وسط یا انتهای بازی قرار دهد.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر شـما در مقابل رقیب خود برتر هستید ؛ ممکن اسـت بخواهید کاشی هاي‌ خودرا بـه سمت شمال تخته منتقل کنید تا قلمرو بیشتری بدست آورید. رقیب محروم شـما نمی‌خواهد در ان بخش از هیئت مدیره بازی کند ؛ زیرا دراین شرایط دور از ذهن اسـت. با این حساب ؛ بازی ها را در سمت جنوبی تخته بازی کنید تا زمانی کـه رقیب شـما وادار بـه بازی در شمال شود.

 

این استراتژی همچنین بـه عنوان “سرعت” کسب میشود.

بازی اتللو آموزش بازی استراتژیک و جذاب اتللو

6- وقتی فرصت پیدا کرد لبه ضعیف رقیب خودرا بگیرید. مراقب گزینه هاي‌ گیم پلی رقیب خود باشید ؛ مخصوصاً اگر آن ها دارای یک دیسک در مربع C یا مربعی باشند کـه مستقیماً در مجاورت گوشه قرار دارد. یکی از مربع هاي‌ خودرا روی مربع X قرار دهید ؛ یا فضایی کـه بـه صورت مورب مجاور گوشه اسـت ؛ می‌تواند فشار بیشتری بـه رقیب وارد کند.

 

در حالی کـه این دام همیشه کار نمی‌کند ؛ اگر رقیب خودرا وادار بـه تصمیم گیری سخت کنید ؛ ممکن اسـت بتوانید یک کرنر را محکم کنید.

 

این نیز بـه عنوان “تله سنگ” شناخته می‌شود.

روش 2 استفاده از استراتژی های دفاعی برای

1-فکر کنید قبل از انجام هر نمایش بزرگ ؛ یک دور بزنید. بـه یاد داشته باشید کـه اتللو ؛ قبل از هر چیز ؛ یک بازی استراتژیک اسـت. بـه جای قرار دادن بلافاصله دیسک ؛ سعی کنید بـه این فکر کنید کـه رقیب شـما بـه نوبه خود چه خواهد کرد. از این بینش برای ایجاد یک بازی هوشمندانه و حساب شده با دیسک خود استفاده کنید. 

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر فکر می‌کنید رقیب شـما از چندین دیسک خود خارج می‌شود ؛ سعی کنید دیسک هاي‌ خودرا بـه لبه یا گوشه متصل کنید تا پایدار باشند.

2- با هر بار پخش ؛ هرچه بیشتر دیسک بزنید. نمایش هاي‌ دراماتیک کـه 4 یا 5 دیسک می چرخانید می‌تواند جالب باشد ؛ اما در طولانی مدت عملی نیستند. هنگامی کـه فضای زیادی را هم زمان میگیرید ؛ دیسک هاي‌ آسیب پذیر بیشتری برای ضبط رقیب خود دارید. در عوض ؛ بازی را در مراحل کودک انجام دهید ؛ ودر هر بار 1-2 کاشی بگیرید.

 

اگر بـه سختی در دسترس آسیب باشید ؛ ورق زدن زیاد دیسک می‌تواند کارساز باشد و کاشی هاي‌ رقیب شـما بسیار بیشتر از شـما باشد.

بازی اتللو

3- دیسک هاي‌ جدا شده را درست کنار گوشه ها قرار ندهید. “مربع هاي‌ C” و “مربع هاي‌ X” را در صفحه پیدا کنید ؛ کـه کاشی هایي هستند کـه مستقیماً درکنار نقاط گوشه اي قراردارند. سعی کنید دیسک ایزوله را در هیچ یک از این مناطق قرار ندهید – از آنجا کـه اتللو تمرکز خودرا بر روی کاغذهای کنار زدن و ورق زدن می‌گذارد ؛ این نوع بازی ممکن اسـت بـه رقیب شـما کمک کند تا فضای گوشه اي مورد نظر را تأمین کند.

 

فقط اگر در ان منطقه کاشی زیادی دارید ؛ یک نقطه مربع C یا X بگیرید. اگر بـه نظر می‌رسد نمایشی برای درست بودن خیلی خوب اسـت ؛ احتمالاً آن گونه اسـت.

4- حرکتی را فدا کنید تا رقیب نتواند پیشرفت کند. یک دیسک را دریک بازی خنثی قرار دهید کـه در طولانی مدت بـه درد شـما نمی‌خورد. در حالی کـه نظارت بیشتری روی تابلو نخواهید داشت ؛ حرکتی را انتخاب کنید کـه رقیب شـما را وادار بـه انجام حرکتی خنثی و غیر سودمند کند.

 

این نیز بـه عنوان “یک حرکت کاملاً آرام” شناخته میشود.این نوع حرکات گزینه هاي‌ رقیب شـما را محدود میکند یا آن ها رابا گزینه هاي‌ کمتری نسبت بـه قبل رها میکنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید