بازی سرنخ آموزش بازی مهیج و جذاب Cluedo

بازی سرنخ آموزش بازی مهیج و جذاب Cluedo

آموزش بازی مهیج و جذاب Cluedo

بازی سرنخ یک بازی تخته اي محبوب اسـت کـه در اصل توسط برادران پارکر تولید شده اسـت. این نسل برای خانواده ها مورد علاقه خانواده بوده اسـت. هدف این بازی حل یک قتل اسـت. کی این کار رو کرد؟ با چه اسلحه اي؟ در کدام اتاق؟ همانگونه کـه در مورد مظنون ؛ اسلحه و محل قتل پیشنهادهایی ارائه میدهید ؛ احتمالات را از بین خواهید برد و بـه حقیقت نزدیکتر خواهید شد.

قسمت 1 بازی کردن بازی سرنخ

1- تاس ها را بچرخانید یا از یک گذرگاه مخفی استفاده کنید تا شخصیت شـما را در هر چرخش حرکت دهد. نخستین کاری کـه باید بـه نوبت خود انجام دهید ؛ چرخاندن تاس یا استفاده از یک گذرگاه مخفی برای ورود بـه یک اتاق اسـت. باید سعی کنید هر نوبت بـه اتاق جدیدی بروید. هم تاس بچرخانید و هم بـه تعداد فضاها رمز بازی خودرا ببرید.

 

بـه خاطر داشته باشید کـه ممکن اسـت بـه سمت بالا ؛ پایین یا بـه پهلو حرکت کنید ؛ اما نه بـه صورت مورب در Clue.خانم اسکارلت همیشه در Clue اول می‌رود ؛ بنابر این هرکسی کـه از رمز بازی خود استفاده می‌کند ابتدا تاس ها را می چرخاند و سپس پاس بـه سمت چپ را بازی می‌کند.

2- اگر بازیکنی شـما را در اتاق مسدود کرد صبر کنید تا مسیر شـما روشن شود. ممکن اسـت دو بازیکن هم زمان دریک مربع نباشند. بنابر این ؛ اگر بازیکن دیگری در فضای خارج از درب اتاقی کـه قرار دارید باشد ؛ ممکن اسـت هر از گاهی دریک اتاق مسدود شوید. اگر در اتاقی مسدود شده باشید ؛ باید صبر کنید تا نوبت بعدی شـما روشن شود یا خیر و سعی کنید اتاق را ترک کنید.

بازی سرنخ

3- هر بار کـه وارد اتاق میشوید یک پیشنهاد بدهید. از آنجا کـه هدف شـما این اسـت کـه از کسر استفاده کنید تا بفهمید کارتهای مشکوک ؛ اتاق و اسلحه در پاکت چیست ؛ برای نزدیک شدن بـه جواب باید از روند حذف استفاده کنید. بنابر این ؛ هر بار کـه وارد یک اتاق می‌شوید ؛ باید بـه بازیکنان همکار خود پیشنهادی در مورد آنچه ممکن اسـت در پاکت باشد ؛ ارائه دهید.

 

بـه عنوان مثال ؛ ممکن اسـت پیشنهاد کنید کـه سرهنگ خردل در مطالعه با لوله سرب بوده اسـت. بازیکنان دیگر شـما سپس کارت هاي‌ انها را برای یافتن این مظنون ؛ اتاق و سلاح جست‌وجو می‌کنند. پخش کننده اي کـه در سمت چپ شـما قرار دارد نخستین کسی اسـت کـه یکی از این کارت ها را در دست شـما قرار میدهد.

 

بازیکنان همکار شـما اگر کارت هاي‌ پیشنهادی شـما را داشته باشند ؛ همه ی بـه نوبت یک کارت از دست آن ها بـه شـما نشان میدهند. سپس کارت هایي را کـه بازیکنان بـه شـما نشان داده اند بررسی میکنید تا عده اي از امکانات دیگر را از بین ببرید.

4- هنگام پیشنهاد ؛ پیاده ها و سلاح هاي‌ شخصیت را بـه داخل اتاق منتقل کنید. برای ارائه پیشنهاد در مورد ان اتاق باید دریک اتاق باشید ؛ اما همچنین باید مظنون و اسلحه اي را کـه پیشنهاد می‌کنید منتقل کنید. مظنون و اسلحه را از هرجایی کـه روی تابلو اسـت بردارید و داخل اتاقی کـه پیشنهاد می‌کنید قرار دهید.

 

محدودیتی در تعداد مظنونان یا سلاح هایي کـه ممکن اسـت هم زمان دریک اتاق داشته باشید وجود ندارد.

بازی سرنخ

5-وقتی خاطرجمعی پیدا کردید کـه می‌دانید چه چیزی در پاکت نامه اسـت ؛ اتهام بزنید. فقط پس از حذف بیشتر احتمالات و خاطرجمعی بـه خاطرجمعی از این کـه میدانید مظنون کیست ؛ مظنون قتل را کجا انجام داده اسـت و مظنون از چه سلاحی استفاده کرده اسـت باید متهم شوید. اگر اتهام شـما درست باشد ؛ پس شـما برنده بازی هستید!

 

بـه خاطر داشته باشید کـه ممکن اسـت در هر بازی فقط یک اتهام بزنید. اگر اشتباه میکنید ؛ پس بازی را از دست داده اید. شـما باید کارت ها را بـه پاکت برگردانید و بـه افشای کارت هاي‌ خود برای بازیکنان دیگر ادامه دهید ؛ اما ممکن اسـت اتهام دیگری وارد نکنید.-

بازی سرنخ آموزش بازی مهیج و جذاب Cluedo

قسمت 2 آماده شدن برای بازی سرنخ

1- صفحه بازی را تنظیم کنید. تخته بازی Clue خودرا باز کنید و ان را روی سطح بازی خود قرار دهید. تخته بازی Clue دارای نه اتاق اسـت کـه شش پیاده کاراکتر ممکن اسـت بین آن ها جابه‌جا شوند. خاطرجمعی حاصل کنید کـه سطح بازی را انتخاب کرده‌اید کـه همه ی بازیکنان بتوانند در ان بنشینند و بـه اسانی بـه صفحه بازی دسترسی پیدا کنند.

 

حداکثر شش نفر میتوانند Clue بازی کنند و همه ی آن ها باید بتوانند برای انتقال پیاده هاي‌ شخصیت خود بـه صفحه دسترسی پیدا کنند.

بازی سرنخ آموزش بازی مهیج و جذاب Cluedo

2- هر شش پیاده و اسلحه شخصیت را روی صفحه قرار دهید. پیاده هاي‌ شخصیت روی مربع هاي‌ شروع بـه نام خود قرار می‌گیرند ؛ در حالی کـه پیاده هاي‌ اسلحه در اتاق ها قرار میگیرند. شـما میتوانید پیاده سلاح را بـه طور تصادفی در اتاق ها قرار دهید ؛ مطمئن شوید کـه در ابتدای بازی فقط یک پیاده اسلحه در هر اتاق وجوددارد.

بازی سرنخ آموزش بازی مهیج و جذاب Cluedo

3- از هر بازیکن بخواهید برگه یادداشت هاي‌ یک کارآگاه و یک مداد را بردارد. قبل از شروع بازی ؛ مطمئن شوید کـه هر بازیکن دارای برگه یادداشت هاي‌ یک کارآگاه اسـت تا مظنونان ؛ اتاق ها و اسلحه ها را ردیابی کند. این برگه ها شامل لیستی از همه ی افراد مظنون ؛ اتاق ها و سلاح ها اسـت ؛ بنابر این بازیکنان میتوانند درصورت رد کردن آن ها ؛ آن ها را چک کنند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکنی خانم پیکاک ؛ شمعدان و آشپزخانه را در دست داشته باشد ؛ پس این ها نمی‌توانند در پاکت باشند. ان بازیکن می‌خواهد ان موارد را خارج از فهرست خود بررسی کند تا آن ها را رد کند.

بازی سرنخ آموزش بازی مهیج و جذاب Cluedo

قسمت 3 آماده شدن کارت ها

1- سه نوع کارت را جدا نگه دارید و هر کدام از کارتهای کارت را مرتب کنید. Clue دارای سه نوع کارت مختلف اسـت: مظنونان ؛ اتاق ها و اسلحه ها. این نوع کارت ها را در پشته هاي‌ جداگانه نگه دارید و هر دسته کارت رابا هم مخلوط کنید. سپس ؛ پشته ها را رو بـه پایین روی تخته قرار دهید.

بازی سرنخ آموزش بازی مهیج و جذاب Cluedo

2- پاکت «پرونده محرمانه پرونده را» در مرکز صفحه قرار دهید. از هر سه پشته یک کارت بکشید و این کارت ها را در پاکت “Case File Confidential” قرار دهید. مطمئن شوید کـه این کارتها را رو بـه پایین نگه داشته اید تا کسی نتواند انها را ببیند. بازیکنی کـه حدس بزند این سه کارت چیست ؛ دراین بازی برنده خواهد شد.

بازی سرنخ آموزش بازی مهیج و جذاب Cluedo

3- هر سه دسته کارت رابا هم مرتب کنید و آن ها را از بین ببرید. بعد از این کـه کارت ها را در پاکت “Case File Confidential” قرار دادید ؛ می‌توانید پشته هاي‌ باقی مانده کارت رابا هم مخلوط کنید. سپس ؛ تمام کارت ها را بـه بازیکنان بدهید تا همه ی شـما بـه همان اندازه کارت داشته باشید. ممکن اسـت بـه کارتهای خود نگاه کنید ؛ اما کارتهای خودرا بـه هیچ یک از بازیکنان دیگر نشان ندهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید