چهل قانون دزد یک نفره

چهل قانون دزد یک نفره | قوانین بازی چهل دزد

چهل قانون دزد یک نفره

تمام خانواده بازی هاي‌ ورق بازی یک نفره چهل دزد در میان بازیکنانی کـه از بازی هاي‌ یک نفره کـه بـه استراتژی و یا بیشتر از شانس تکیه میکنند بسیار لذت میبرند . بازی اصلی بسیار چالش برانگیز اسـت ؛ مانند تعداد زیادی از انواع دیگر.چهل قانون دزد یک نفره را دراین پست مطالعه نمایید.

 

چهل قانون بازی دزد

چهل دزد «این نام از این واقعیت گرفته شده اسـت کـه 40 کارت در ابتدا با تابلو کار شده اسـت» همچنین بـه عنوان Big Forty ؛ Le Cadran ؛ Napoleon در سنت هلنا و روزولت در San Juan شناخته می‌شود.

 

بازیکنان

یک بازیکن

 

عرشه

بازی Forty Thieves با دو عرشه استاندارد 52 کارته ودر مجموع 104 کارت پخش میشود. آس پایین اسـت ؛ کینگ بالا اسـت.

 

هدف

هدف چهل دزد این اسـت کـه هشت پایه از آس تا سلطان ایجاد کند و لباس را حفظ کند.

 

برپایی

40 کارت را در 10 ستون با چهار کارت بـه تابلو تقسیم کنید. کارتهای هر ستون باید باهم تداخل داشته باشند تا همه ی 10 کارت قابل مشاهده باشند.کارتهای باقیمانده دریک توده رو بـه پایین کنار گذاشته می‌شوند. این سهام اسـت.برای هشت پایه در بالا یا پایین تابلو ؛ هر کدام برای شـما آسان تر اسـت ؛ فضا را رها کنید. همچنین ؛ فضایی را برای شمع دور انداختن بگذارید.

 

جابجایی کارت ها

فقط یک کارت دریک زمان ممکن اسـت منتقل شود.در تابلو ؛ فقط کارت بالای هر ستون برای جابجایی موجود اسـت. کارتهای موجود در تابلو ممکن اسـت بـه پایه یا ستون دیگری در تابلو منتقل شوند.در تابلو ؛ فقط در صورتی میتوان یک ستون را بـه ستون اضافه کرد کـه یک رتبه پایین تر و کت و شلوار کارتی باشد کـه روی ان بازی میشود. مثال: 10 قلب فقط بر روی جک قلب ها قابل پخش اسـت .

 

یک پایه باید با یک آس شروع شود. یک کارت فقط در صورتی می‌تواند بـه بنیاد اضافه شود کـه یک رتبه بالاتر و کت و شلوار مشابه کارتی باشد کـه روی ان بازی میشود. مثال: بازی 4 اسپاد فقط در 3 بیل قابل بازی اسـت.کارت بالای سهام را میتوان در هر زمان کشید و روی یک فونداسیون بازی کرد ؛ روی یک ستون در تابلو بازی کرد ؛ یا روی ان را بـه شمع دور ریخت اضافه کرد.

 

کارت بالای شمع دور انداخته را میتوان در هر زمان روی پایه یا ستونی در تابلو پخش کرد.اگر یک ستون خالی در تابلو وجود داشته باشد ؛ هر کارتی کـه می‌تواند بـه طور قانونی جابه‌جا شود بـه ان ستون پخش می‌شود.در Forty Thieves هیچگاه رهایی وجود ندارد.

 

برنده شدن

اگر هر هشت پایه بـه طور کامل ساخته شده ؛ از آس تا سلطان ؛ بازیکنی چهل دزد را برنده میشود.

 

چهل نسخه دزد و بازی های مرتبط

این بازی هاي‌ ورق بازی یک نفره همه ی از قوانین اولیه چهل دزد استفاده می‌کنند ؛ بـه جز موارد ذکر شده. بیشتر آن ها آسان تر از چهل دزد برنده می‌شوند.

 

هندی:

این تابلو دارای ده ستون از سه کارت اسـت. کارت پایینی هر ستون رو بـه پایین قرار میگیرد. در تابلو ؛ فقط در صورتی می‌توان کارت را بـه ستون اضافه کرد کـه یک رتبه پایین تر و کت و شلوار متفاوتی نسبت بـه کارتی کـه روی ان بازی میشود داشته باشد.

 

محدود:

این تابلو دارای 12 ستون از هر سه کارت اسـت.

چهل قانون دزد یک نفره _ قوانین بازی چهل دزد

چهل قانون دزد یک نفره

Little Forty:

دنباله هاي‌ موجود در تابلو ممکن اسـت بـه صورت جزئی یا کلی منتقل شوند. در تابلو ؛ فقط در صورتی میتوان کارت را بـه ستون اضافه کرد کـه یک رتبه پایین تر و کت و شلوار متفاوتی نسبت بـه کارتی کـه روی ان بازی می‌شود داشته باشد. کارت ها از سهام سه بار دریک زمان بـه فروش می‌رسند. سه رکورد وجوددارد.

 

لوکاس:

قبل از کارت حوصلگی ؛ مطلب حذف شده شروع بـه هشت پایه. این تابلو دارای 13 ستون از هر سه کارت اسـت.

 

ماریا:

این تابلو دارای نه ستون با چهار کارت اسـت. در تابلو ؛ فقط در صورتی میتوان کارت را بـه ستون اضافه کرد کـه یک رتبه پایین تر و رنگی متفاوت از کارتی باشد کـه روی ان پخش می‌شود.

 

شماره ده:

دو کارت پایینی هر ستون در تابلو بـه صورت رو بـه پایین تقسیم میشوند. در تابلو ؛ فقط در صورتی می‌توان کارت را بـه ستون اضافه کرد کـه یک رتبه پایین تر و رنگی متفاوت از کارتی باشد کـه روی ان پخش میشود. دنباله هاي‌ موجود در تابلو ممکن اسـت بـه صورت جزئی یا کلی منتقل شوند.

 

رتبه و پرونده:

سه کارت پایینی هر یک از ده ستون رو بـه پایین تقسیم میشوند. در تابلو ؛ فقط در صورتی میتوان کارت را بـه ستون اضافه کرد کـه یک رتبه پایین تر و رنگی متفاوت از کارتی باشد کـه روی ان پخش می‌شود. دنباله هاي‌ موجود در تابلو ممکن اسـت بـه صورت جزئی یا کلی منتقل شوند.

 

خیابانها:

در تابلو ؛ یک کارت فقط در صورتی میتواند بـه ستون اضافه شود کـه یک رتبه پایین تر و رنگی متفاوت از کارتی باشد کـه روی ان پخش میشود.

چهل قانون دزد یک نفره _ قوانین بازی چهل دزد

چهل قانون دزد یک نفره

قوانین چهل دزد

انواع طولانی : هندی ؛ سی دزد

 

همچنین بـه عنوان: بزرگ چهل ؛ ناپلئون در سنت هلنا ؛ روزولت در سان خوان شناخته می شوداین یک بازی دو طبقه اسـت ؛ و شاید شناخته شده ترین آن ها باشد. چهل دزد از این نظر جالب اسـت کـه ابتدا توده دور ریختن رشد می‌کند ؛ سپس «حداقل دریک بازی موفق» دوباره کوچک می‌شود. دو کلید موفقیت عبارتند از: نحوه انتقال سازه ها با استفاده هوشمندانه از تابلوهای خالی ؛ و دانستن زمان عدم نمایش واضح ؛ زیرا ممکن اسـت بعدا نمایشنامه مهم تری را مسدود کند.

 

«یک یادداشت شخصی: چهل دزد یکی از بازیهای یک نفره مورد علاقه من در تمام دوران اسـت. اتمام یک بازی طول میکشد و برای طراحی ان کمی طول می‌کشد ؛ اما من ان را بـه هر شخصی کـه زمان و مکان لازم را دارد اکیداً توصیه می‌کنم. بـه ان اختصاص دهید.»

 

چیدمان

دو عرشه را بـه هم بزنید و چهل کارت را در ده شمع تابلو قرار دهید ؛ چهار کارت برای هر شمع ؛ رو بـه بالا و بـه طرف پایین پهن کنید. کارتهای باقیمانده را در دست خود نگه دارید. همچنین هشت شمع پایه و یک توده دور ریختن وجوددارد کـه خالی شروع می‌شوند.

 

بازی

کارتهای برتر تابلوها و شمع دور ریختنی موجود اسـت . تابلوهای ساخت در کت و شلوار. هر کارت موجود ممکن اسـت دریک تابلو خالی پخش شود. پایه ها از آس تا سلطان مناسب اسـت. هر زمان کـه شـما می‌خواهید، مقابله یک کارت جدید را از دست بر روی شمع دور.

 

هدف

هدف این اسـت کـه همه ی کارت ها را روی پایه ها منتقل کنیم.

 

نکات

مانند همه ی بازی هاي‌ این نوع ؛ شمع هاي‌ خالی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از آن ها برای جابجایی سازه ها یا ساختمان هاي‌ جزئی از یک تابلو بـه دیگری استفاده کنید. هرچه تعداد شمع هاي‌ خالی بیشتر باشد ؛ ساختمان هایي کـه می‌توانید حرکت دهید طولانی تر هستند.بـه طور کلی ؛ ابتدا سعی کنید با کارت هاي‌ درجه پایین بازی کنید و اجازه دهید کارت هاي‌ بالاتر در شمع دور انداخته قرار گیرند.

 

بـه یاد داشته باشید کـه دریک بازی دو طبقه ؛ هر کارت دو برابر می‌شود. اگر میتوانید دوتایی ان را از روی تابلو بازی کنید ؛ از توده دور انداختن کارت بازی نکنید ؛ زیرا ایجاد هر چه بیشتر شمع هاي‌ تابلو خالی تا حد امکان مهم اسـت.در اواخر بازی ؛ از شمع هاي‌ خالی برای کاهش اندازه شمع دور ریختن استفاده کنید.

 

بـه عنوان یک میانبر بازی یک نفره تا سپیده دم بـه شـما امکان میدهد سازه هاي‌ کامل یا جزئی را حرکت دهید بـه شرط آنکه شمع هاي‌ خالی کافی در اختیار داشته باشید تا بتوانید همان حرکت را یک بـه یک انجام دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید