بازی قلب ها به ماه در بازی Hearts شلیک کنید

بازی قلب ها به ماه در بازی Hearts شلیک کنید

به ماه در بازی قلب ها شلیک کنید

بـه طور کلی ؛ هدف شـما در دور بازی قلب ها گرفتن کمترین امتیاز اسـت. با این حال ؛ اگر بتوانید تمام 26 امتیاز را دریک دور بدست آورید ؛ بـه این حالت “تیراندازی بـه ماه” می‌گویند و بـه جای ان 26 امتیاز را از مجموع خود کم میکنید.

 

اگر چه انجام اینکار دشوار اسـت و عموماً برای مبتدیان توصیه نمی‌شود ؛ اما در این جا نکاتی در مورد نحوه عکسبرداری از ماه در قلب وجوددارد.

 

احتمال شکست را در نظر بگیرید

اگر سعی کنید بـه ماه شلیک کنید و با یک قلب از دست بدهید ؛ در عوض 25 امتیاز کسب میکنید. اگر 75 امتیاز یا بیشتر دارید ؛ این بازی رابا شـما در آخرین مکان بـه اتمام می‌رساند. مطمئن باشید کـه میتوانید شکست بخورید – یا مطمئن باشید کـه بـه اندازه کافی خوب هستید.

 

دست خود را بررسی کنید

برای شلیک بـه ماه فقط بـه چند کارت بالا احتیاج ندارید . شـما بـه بیشتر آن ها نیاز دارید شـما همچنین بـه طور کلی یک کت و شلوار بلند میخواهید کـه در ان حداقل شش کارت داشته باشید ؛ از جمله بیشتر «اگر نه همه ی» حق امتیاز. هر حفره اي در دست شـما ؛ هر خال مفقود شده ؛ ترفندی اسـت کـه شخص دیگری میتواند برای خراب کردن نقشه شـما انجام دهد.

بازی قلب ها به ماه در بازی Hearts شلیک کنید

عاقلانه عبور کنید

اگر در حال تلاش برای شلیک بـه ماه هستید ؛ نمیتوانید کارت هایي در دست داشته باشید کـه وادار شوید ترفندی رابا امتیاز در ان از دست بدهید. اگر کت و شلواری دارید کـه فقط کارت هاي‌ پایینی در ان اسـت ؛ ان کارت ها را کنار بگذارید. گذراندن کارت هاي‌ کم ممکن اسـت برای گیرنده شـما واضح باشد کـه می‌خواهید بـه ماه شلیک کنید ؛ بنابر این از این واقعیت آگاه باشید.

 

همچنین ؛ بـه خاطر داشته باشید کـه برخی بازیکنان دقیقاً بـه منظور پیش گیری از شلیک ماه بـه بازیکنان دیگر ؛ یک کارت بالا را نگه می دارند نه این کـه ان را پاس دهند. اگر بازیکنی کـه از شـما عبور میکند اینکار را انجام دهد ؛ عکسبرداری از ماه را بسیار سخت تر می‌کند.

 

اگر عده اي از کارت هاي‌ مهم «مخصوصاً آس ها» را از دست داده اید و تمام کارت هاي‌ کم خودرا از دست داده اید ؛ اگر بازیکنی کـه درکنار شـما یک آس دارد ؛ ممکن اسـت با یک دست 25 امتیازی بـه اتمام برسد.

 

پس از شروع دور به “سوراخ” های دست خود توجه کنید

اگر الماس K ؛ Q ؛ J ؛ 8 ؛ 7 یا 3 دارید ؛ نگاه کنید کـه چه کسی نقش آس را بازی میکند. هنگامی کـه آن ها اینکار را انجام دادند ؛ شـما سه الماس بلند را در دست دارید و احتمالاً میتوانید بعدا در بازی بازی را پیش ببرید.

 

اما تا زمانی کـه آس الماس سقوط نکند ؛ شـما بالاترین کارت را در دست ندارید و شخص دیگری میتواند فرار شـما را متوقف کند. تا زمانی کـه ان خال سقوط نکند ؛ ممکن اسـت نخواهید کـه دست خودرا بـه سمت بالا بکشید و تلاش برای عکس ماهانه خودرا بیش از حد آشکار کنید. در غیر این صورت ؛ ان آس غایب آزاردهنده ممکن اسـت برگردد تا در زمان اشتباه یک قلب را بگیرد و برنامه هاي‌ شـما را خراب کند.

 

هنگامی که کارت هایی که می توانند جلوی شما را بگیرند بازی کرده اید ، کنترل را در دست بگیرید

یک روش رایج این اسـت کـه از کارت هاي‌ بلند خود برای ترفندهای مکرر استفاده کنید ؛ و سپس با بلندترین کارت شروع بـه کار کنید تا میز را اجرا کنید. وقتی کارت هاي‌ پایینی رابا کت و شلوار بلند خود میزنید ؛ بقیه باید باطل شوند ؛ بنابر این شـما باید حقه ها را حتی با سه تایی برنده شوید.

بازی قلب ها به ماه در بازی Hearts شلیک کنید

مطمئن باشید که بازی قلب ها بالایی دارید

هنگامی کـه قلب ها شکسته میشوند ؛ ممکن اسـت بخواهید بتوانید A ؛ K ؛ Q قلبها را هدایت کنید تا سه دور قلب را از بازیکنان دیگر بگیرید. اشکالی ندارد کـه یک کارت کوچک مانند پنج چماق در پایان دویدن در دست داشته باشید ؛ بـه شرطی کـه قبلاً تمام قلب ها را گرفته اید.

 

چیزی کـه میخواهید از ان اجتناب کنید سناریویی اسـت کـه در ان میز را اجرا میکنید ؛ اما در ترفند نهایی ؛ شـما با پنج باشگاه بازی می‌کنید ؛ همسایه شـما با جک هایي کـه نجات داده بود بازی می‌کند ؛ و شخص دیگری دلش می‌گیرد تا بـه او امتیاز دهد – – و عکس ماه خودرا خراب کنید

 

اگر بتوانید همه ی دلها را زود پاک کنید ؛ تنها چیزی کـه باید نگران ان باشید ملکه بیل اسـت. هنگامی کـه همه ی این موارد را بدست آوردید ؛ مهم نیست کـه چند کارت در دست خود گیر کرده‌اید کـه ترفندهای شـما را از دست میدهند ؛ زیرا شـما تمام امتیازات را دارید.

 

مهمتر از همه ی ؛ بـه یاد داشته باشید کـه تیراندازی بـه ماه یک اتفاق نادر استاگر مطمئن نیستید کـه آیا باید با دست خود ریسک کنید ؛ احتمالاً امتحان نکردن ان ایمن تر اسـت.

دیدگاهتان را بنویسید